Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων μετά τη δίκη

Το Νοέμβριο 2008, εκδόθηκαν δύο αποφάσεις-πλαίσιο που επιτρέπουν την καλύτερη κοινωνική επανένταξη στη χώρα καταγωγής τους προσώπων που καταδικάζονται σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο της μόνιμης κατοικίας τους.

Απόφαση-πλαίσιο που επιτρέπει την εκτέλεση των μέτρων αναστολής της ποινής στην χώρα καταγωγής

Η απόφαση-πλαίσιο του 2008 για τα μέτρα αναστολής και τις εναλλακτικές κυρώσεις επιτρέπει σε κάποιον καταδικασθέντα που έχει απολυθεί υπό όρους ή του έχουν επιβληθεί εναλλακτικές κυρώσεις σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος της υπηκοότητας του, να αποσταλεί στο κράτος μέλος της συνήθους κατοικίας του. Η εκτέλεση της απόφασης εποπτεύεται κατά συνέπεια από το κράτος της συνήθους κατοικίας. Η απόφαση-πλαίσιο θεμελιώνεται στην άποψη ότι η κοινωνική επανένταξη του προσώπου μπορεί να επιτευχθεί ευχερέστερα στη χώρα κατοικίας του

Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω πράξη στην εθνική νομοθεσία τους έως τις 6 Δεκεμβρίου 2011.

Μέχρι σήμερα, η μόνη πράξη διεθνούς δικαίου για τη διακρατική συνδρομή σε περίπτωση μέτρων αναστολής ήταν η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1964. Δεδομένου ότι η εν λόγω Σύμβαση έχει κυρωθεί μόνο από 12 κράτη μέλη και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν διατυπωθεί αρκετές επιφυλάξεις, η πρακτική σημασία της είναι περιορισμένη. . Η απόφαση-πλαίσιο θα αντικαταστήσει, στις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών, τις αντίστοιχες διατάξεις της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης περί επιτηρήσεως των υφ’ όρον καταδικασθέντων ή απολυθέντων προσώπων.

Το βελγικό Υπουργείο Δικαιοσύνης εγκαινίασε το 2009 ένα ευρωπαϊκό σχέδιο αφιερωμένο στην εφαρμογή της απόφασης- ­πλαισίου. Αυτό το σχέδιο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται σε συνεργασία με επτά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την ευρωπαϊκή οργάνωση «Organisation européenne de la Probation, CEP» έχει ως στόχο να βελτιώσει την αμοιβαία γνώση των εθνικών μέτρων αναστολής εκτέλεσης της ποινής και να προσδιορίσει τις δυσκολίες που συνδέονται με τη νομοθετική και πρακτική εφαρμογή αυτού του νομικού μέσου. Από αυτό το ευρωπαϊκό σχέδιο προκύπτει κυρίως η δημιουργία ενός ιστοτόπου: http://www.euprobationproject.eu/. Ο συγκεκριμένος ιστότοπος παρέχει εποπτεία των διαφόρων νομικών συστημάτων που ισχύουν στον τομέα των μέτρων αναστολής της ποινής στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σύντομες επεξηγήσεις για τα κύρια στάδια αυτού του σχεδίου.

Απόφαση-πλαίσιο για τη μεταφορά καταδίκων στη χώρα κατοικίας τους

Η απόφαση-πλαίσιο του 2008 για τις αποφάσεις που επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας επιτρέπει τη μεταφορά των καταδίκων στη χώρα της συνήθους κατοικίας τους. Όπως και στην περίπτωση των μέτρων αναστολής, η απόφαση-πλαίσιο θεμελιώνεται στην άποψη ότι η κοινωνική επανένταξη του προσώπου μπορεί να επιτευχθεί ευχερέστερα στη χώρα κατοικίας του.

Αυτή η απόφαση-πλαίσιο αντικαθιστά αυτομάτως συμφωνίες όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη μεταφορά καταδίκων του 1983 και το πρόσθετο πρωτόκολλό της του 1997 όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Οι συμβάσεις αυτές παραμένουν σε ισχύ όσον αφορά τις σχέσεις με τρίτα κράτη.

Μια ουσιαστική βελτίωση που επιφέρει η απόφαση-πλαίσιο σε σχέση με τη Σύμβαση έγκειται στο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών. Σύμφωνα με τη Σύμβαση, οι αιτήσεις μεταφοράς διαβιβάζονται μεταξύ των Υπουργείων Δικαιοσύνης των αντίστοιχων κρατών. Αντιθέτως, η απόφαση-πλαίσιο προβλέπει άμεση επαφή μεταξύ των αρμόδιων αρχών

Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω πράξη στην εθνική νομοθεσία τους έως τις 5 Δεκεμβρίου 2011

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/10/2013

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.