Poteisminių priemonių abipusis pripažinimas

2008 m. lapkritį priimti du pamatiniai sprendimai, kuriais leidžiama užtikrinti geresnę asmenų, nuteistų kitoje valstybėje narėje, negu jie paprastai gyvena, socialinę reabilitaciją gyvenamojoje šalyje.

Pamatinis sprendimas, kuriuo leidžiama taikyti probacijos priemones gyvenamojoje šalyje

2008 m. Pamatiniu sprendimu dėl lygtinio nuteisimo priemonių ir alternatyvių sankcijų suteikiama galimybė asmenį, kuris buvo nuteistas ir paleistas lygtinai, arba kuriam paskirta alternatyvi sankcija kitoje negu jo gyvenamojoje valstybėje narėje, išsiųsti atgal į valstybę narę, kurioje yra jo įprastinė gyvenamoji vieta. Ši valstybė narė prižiūri bausmės atlikimą. Manoma, kad asmens reintegracija į visuomenę bus lengvesnė jo gimtojoje šalyje.

Valstybės narės turėjo perkelti šį pamatinį sprendimą į nacionalinę teisę iki 2011 m. gruodžio 6 d.

Iki šiol vienintelis tarptautinės teisės aktas dėl tarpvalstybinės pagalbos taikant probacijos priemones – 1964 m. Europos Tarybos konvencija. Kol kas ją ratifikavo vos 12 valstybių narių, kai kurios iš jų – su gausiomis išlygomis. Tai sumažino dokumento praktinę naudą. Valstybių narių tarpusavio santykiuose pamatinis sprendimas pakeis atitinkamas Europos Tarybos konvencijos dėl lygtinai nuteistų arba lygtinai paleistų asmenų priežiūros nuostatas.

2009 m. Belgijos teisingumo ministerija pradėjo Europos masto projektą, skirtą minėtam pamatiniam sprendimui įgyvendinti. Šio projekto, kurį bendrai finansavo Europos Komisija ir kuris įgyvendintas bendradarbiaujant su 7 ES valstybėmis narėmis ir Europos probacijos organizacija, tikslas – pagerinti nacionalinių probacijos priemonių tarpusavio pažinimą ir nustatyti sunkumus, susijusius su tokių priemonių teisiniu ir praktiniu įgyvendinimu. Įgyvendinant šį europinį projektą buvo sukurta interneto svetainė http://www.euprobationproject.eu/. Šioje svetainėje pateikta skirtingų Europos probacijos teisės sistemų apžvalga ir trumpai paaiškinami pagrindiniai šio projekto etapai.

Pamatinis sprendimas dėl kalinių perdavimo į jų gyvenamąją šalį

2008 m.Pamatiniu sprendimu dėl laisvės atėmimo bausmių suteikiama galimybė grąžinti kalinius į jų gyvenamąją šalį. Manoma, kad asmens socialinė reintegracija, kaip ir probacijos atveju, bus lengvesnė jo gyvenamojoje šalyje.

Šis pamatinis sprendimas automatiškai pakeičia tokius susitarimus kaip Europos nuteistųjų asmenų perdavimo konvencija (1983 m.) ir jos papildomas protokolas (1997 m.) dėl visų ES valstybių narių ryšių. Vis dėlto šios konvencijos toliau galios trečiųjų valstybių atžvilgiu.

Pamatinio sprendimo pranašumas palyginti su konvencija – labai pagerinti dalyvaujančių valstybių ryšiai: remiantis konvencija, prašymus dėl perdavimo viena kitai pateikia kiekvienos valstybės teisingumo ministerijos, o pamatiniame sprendime, priešingai, numatomas tiesioginis ryšys tarp kompetentingų institucijų.

Valstybės narės šį pamatinį sprendimą turėjo perkelti į nacionalinę teisę iki 2011 m. gruodžio 5 d.

Paskutinis naujinimas: 09/10/2013

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.