Wederzijdse erkenning van maatregelen na het proces

In november 2008 werden twee kaderbesluiten aangenomen die een betere maatschappelijke herintegratie in eigen land mogelijk maken van personen die veroordeeld zijn in een andere lidstaat dan die waar zij normaal verblijven.

Kaderbesluit dat vervulling van de proeftijd in eigen land mogelijk maakt

Het kaderbesluit van 2008 betreffende proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen maakt het mogelijk om een persoon die is veroordeeld en voorwaardelijk is vrijgelaten, of aan wie een alternatieve straf is opgelegd in een andere dan zijn of haar eigen lidstaat, terug te sturen naar de lidstaat waar hij of zij normaal verblijft. Op de uitvoering van het vonnis wordt toegezien door de lidstaat waar de betrokkene normaal verblijft. De achterliggende gedachte is dat de maatschappelijke herintegratie van de betrokkene gemakkelijker te realiseren is in zijn of haar eigen land.

De lidstaten hadden tot 6 december 2011 de tijd om dit instrument om te zetten in hun nationale wetgeving.

Tot nu toe was het enige internationale rechtsinstrument inzake grensoverschrijdende bijstand bij een proeftijd het Verdrag van de Raad van de Raad van Europa van 1964. Het is tot nu toe door slechts twaalf lidstaten, soms met talrijke voorbehouden, bekrachtigd. Dit heeft het concrete belang van het instrument ingeperkt. Het kaderbesluit vervangt in de betrekkingen tussen alle EU-lidstaten de overeenkomstige bepalingen van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het toezicht op voorwaardelijk veroordeelden of voorwaardelijk in vrijheid gestelden.

Het ministerie van Justitie van België heeft in 2009 een Europees project opgezet dat betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van het kaderbesluit. Dit project, dat is medegefinancierd door de Europese Commissie en is uitgevoerd in partnerschap met 7 lidstaten van de Europese Unie en de Organisation européenne de la Probation ('CEP'), heeft tot doel de wederzijdse kennis van de nationale proeftijdvoorwaarden te verbeteren en de problemen in verband met de juridische en praktische tenuitvoerlegging van dit instrument in kaart te brengen. Dit Europese project heeft onder meer geleid tot het online zetten van de volgende site: http://www.euprobationproject.eu/ Deze site geeft een overzicht van hoe de proeftijd in de verschillende rechtsstelsels van de Europese Unie is georganiseerd en geeft een korte toelichting bij de belangrijkste fasen van dit project.

Kaderbesluit inzake het overbrengen van gevangenen naar hun eigen land

Op basis van het kaderbesluit van 2008 inzake vonnissen waarbij vrijheidsstraffen zijn opgelegd, kunnen gevangenen worden overgebracht naar het land waar zij hun normale verblijfplaats hebben. Net zoals bij de proeftijd is de achterliggende gedachte dat de maatschappelijke herintegratie van betrokkene gemakkelijker te realiseren is in zijn of haar eigen land.

Dit kaderbesluit vervangt in de betrekkingen tussen alle EU-lidstaten automatisch overeenkomsten zoals het Europees Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen (1983) en het bijbehorende aanvullend protocol (1997). Dit verdrag en dit protocol blijven wel van kracht met betrekking tot derde landen.

De wijze van communicatie tussen de betrokken staten zoals vastgesteld in dit kaderbesluit is een aanmerkelijke verbetering ten opzichte van het verdrag. Krachtens het verdrag moeten verzoeken tot overbrenging worden gedaan door de ministeries van Justitie van de staten. Het kaderbesluit voorziet daarentegen in rechtstreeks contact tussen de bevoegde autoriteiten.

De lidstaten hadden tot 5 december 2011 de tijd om dit instrument om te zetten in hun nationale wetgeving.

Laatste update: 09/10/2013

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.