Wzajmne uznawanie środków poprocesowych

W listopadzie 2008 r. przyjęto dwie decyzje ramowe, mające na celu umożliwienie lepszej resocjalizacji osób skazanych, co jest łatwiejsze w kraju rodzinnym niż w państwie członkowskim skazania, niebędącym normalnie ich miejscem zamieszkania.

Decyzja ramowa umożliwiająca zastosowanie warunkowego zawieszenia wykonania kary lub warunkowego zwolnienia w państwie pochodzenia

Decyzja ramowa z 2008 r. o stosowaniu zawieszenia wykonania kary lub warunkowego zwolnienia i kar alternatywnych umożliwia, by osoba skazana i warunkowo zwolniona z odbywania kary lub w stosunku do której orzeczono karę alternatywną w innym państwie członkowskim, została odesłana do państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zwykłego pobytu. Wykonanie wyroku jest nadzorowane przez państwo członkowskie będące miejscem zwykłego pobytu danej osoby. U podstaw takich rozwiązań leży założenie, że łatwiej osiągnąć cel resocjalizacji w państwie, z którego dana osoba pochodzi.

Państwa członkowskie były zobowiązane do dokonania transpozycji tego aktu prawnego do prawa krajowego do dnia 6 grudnia 2011 r.

Dotychczas jedynym aktem prawnym prawa międzynarodowego dotyczącym pomocy transgranicznej w razie zastosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary była konwencja Rady Europy z 1964 r. Jak dotąd ratyfikowało ją jedynie 12 państw członkowskich, niektóre z nich z licznymi zastrzeżeniami. Ograniczyło to praktyczne znaczenie tego instrumentu prawnego. W stosunkach między państwami członkowskimi omawiana decyzja ramowa zastąpi odpowiednie postanowienia konwencji Rady Europy o nadzorze nad warunkowo skazanymi lub warunkowo zwolnionymi.

W 2009 r. belgijskie Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło realizację europejskiego projektu poświęconego wdrażaniu wspomnianej decyzji ramowej. Projekt ten, współfinansowany przez Komisję Europejską, zrealizowany we współpracy z 7 państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz europejską organizacją zrzeszającą instytucje probacyjne (the Eurpean Organisation for Probation), ma na celu pogłębienie wiedzy na temat krajowych środków w tym zakresie oraz zidentyfikowanie trudności związanych z transpozycją i wdrożeniem tych przepisów w praktyce. W wyniku realizacji tego projektu europejskiego powstała strona internetowa: http://www.euprobationproject.eu/. Strona ta przedstawia w skrócie informacje o różnych systemach prawnych w Unii Europejskiej w kontekście stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary oraz zawiera krótkie objaśnienie najważniejszych etapów tego projektu.

Decyzja ramowa dotycząca przekazywania więźniów do ich państwa pochodzenia

Decyzja ramowa z 2008 r. o wyrokach skazujących na karę pozbawienia wolności umożliwia przekazywanie więźniów do państwa, które jest miejscem ich zwykłego pobytu. Chodzi tu – podobnie jak w przypadku zwolnienia warunkowego – o założenie, że łatwiej osiągnąć cel resocjalizacji w państwie, z którego pochodzi dana osoba.

Wspomniana decyzja ramowa automatycznie zastępuje takie umowy jak europejska konwencja o przekazywaniu osób skazanych z 1983 r. oraz jej protokół dodatkowy z 1997 r. w stosunkach między wszystkimi państwami członkowskimi UE. Konwencje te zachowują moc prawną w stosunkach z państwami trzecimi.

W porównaniu do konwencji decyzja ramowa poprawiła znacząco sposób komunikowania się zainteresowanych państw. Na podstawie konwencji wnioski o przekazanie są kierowane do ministerstwa sprawiedliwości danego państwa. Decyzja ramowa umożliwia natomiast bezpośredni kontakt między właściwymi organami.

Państwa członkowskie były zobowiązane do dokonania transpozycji tego aktu prawnego do prawa krajowego do dnia 5 grudnia 2011 r.

Ostatnia aktualizacja: 09/10/2013

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.