Ömsesidigt erkännande av åtgärder efter rättegången

I november 2008 antogs två rambeslut som innebär bättre förutsättningar till social rehabilitering i hemlandet för personer som dömts i en annan medlemsstat än den där de vanligtvis vistas.

Rambeslut som gör det möjligt att avtjäna en villkorlig dom/alternativ påföljd i hemlandet

2008 års rambeslut om alternativa påföljder och övervakningsåtgärder innebär att en person som blivit villkorligt dömd eller dömts till alternativ påföljd i en annan medlemsstat än den där han eller hon vanligtvis vistas kan skickas tillbaka till hemmedlemsstaten. Verkställigheten av påföljden övervakas av hemmedlemsstaten. Grundtanken är att personens sociala rehabilitering har större utsikter att lyckas i hemlandet.

Medlemsstaterna hade till den 6 december 2011 på sig att införliva detta instrument i sin nationella lagstiftning.

Det enda befintliga internationella instrumentet om gränsöverskridande samarbete när det gäller villkorlig dom och villkorlig frigivning är 1964 års Europakonvention. Den har hittills ratificerats av endast 12 medlemsstater, varav vissa har anmält flera förbehåll. Detta har minskat instrumentets praktiska betydelse. I förbindelserna mellan medlemsstaterna kommer rambeslutet att ersätta motsvarande bestämmelser i Europarådets konvention om övervakning av villkorligt dömda eller villkorligt frigivna personer.

Det belgiska justitieministeriet inledde 2009 ett europeiskt projekt om genomförandet av rambeslutet. Detta projekt, som medfinansierades av kommissionen och drivs i samarbete med sju EU-medlemsstater och CEP (European Organisation for Probation), syftar till att förbättra de ömsesidiga kunskaperna om nationella övervakningsåtgärder och fastställa vilka lagstiftningsmässiga och praktiska problem som är förknippade med genomförandet. Projektet har bland annat resulterat i en särskild webbplats, där du finner en översikt över de olika rättsliga systemen för övervakning i Europeiska unionen och en kort beskrivning av de viktigaste faserna i projektet.

Rambeslut om överföring av frihetsberövade till hemlandet

2008 års rambeslut om brottmålsdomar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder gör det möjligt att överföra dömda personer till hemlandet. Grundtanken är, liksom vid villkorlig dom, att personens sociala rehabilitering har större utsikter till framgång i hemlandet.

Rambeslutet ersätter automatiskt avtal som 1983 års Europakonvention om överförande av dömda personer och dess tilläggsprotokoll (1997) i förbindelserna mellan alla EU-medlemsstater. Dessa konventioner kommer att fortsätta att gälla i förhållande till tredjeländer.

Rambeslutet innebär en verklig förbättring i förhållande till konventionen, nämligen den kommunikationskanal som etableras mellan de berörda staterna. Enligt konventionen ska framställningar om överföring göras på justitieministernivå. Rambeslutet föreskriver i stället direkt kontakt mellan de behöriga myndigheterna.

Medlemsstaterna hade till den 5 december 2011 på sig att införliva detta instrument i sin nationella lagstiftning.

Senaste uppdatering: 19/09/2013

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.