Tuomioistuinten toimivalta

Toimivallalla tarkoitetaan yleensä tuomioistuimen oikeutta ja valtuuksia käyttää tuomiovaltaa tietyllä selvästi määritellyllä alueella. Toimivalta kattaa tietyn valtion tuomioistuinten valtuudet käsitellä henkilöitä, omaisuutta tai tapahtumia koskevia asioita sekä aineellisen toimivallan, muun muassa oikeuden henkilöiden pidättämiseen tai omaisuuden takavarikointiin.

Yhä useammin tulee vastaan tilanteita, joissa useilla jäsenvaltioilla on toimivalta toteuttaa samoihin tosiasioihin liittyviä tutkintatoimia ja järjestää niitä koskevia rikosoikeudenkäyntejä. Tämä on seurausta oikeudesta vapaaseen liikkuvuuteen Euroopan unionissa (EU), jäsenvaltioiden pyrkimyksistä laajentaa toimivaltaansa sekä viime vuosikymmeninä tapahtuneesta teknologian kehityksestä.

Jos jäsenvaltioita ei velvoitettaisi ilmoittamaan toisilleen tapauksista, jotka voivat synnyttää toimivaltaristiriitoja, tai selvittämään toimivaltaristiriitoja neuvottelemalla, tämä voisi johtaa siihen, että oikeudenkäyntejä järjestettäisiin jäsenvaltioissa, jotka eivät sopisi parhaiten asianomaiseen tapaukseen (esimerkiksi tilanteissa, joissa asiaa koskeva todistusaineisto ja todistajat ovat jossakin toisessa jäsenvaltiossa), tai oikeudenkäyntejä järjestettäisiin samanaikaisesti useissa jäsenvaltioissa.

Tämäntyyppisten riskien vähentämiseksi hyväksyttiin vuonna 2009 puitepäätös toimivaltaristiriidoista. Puitepäätöksen tavoitteena on edistää rikosoikeudenkäyntejä järjestävien jäsenvaltioiden välistä läheistä yhteistyötä ja sillä tavoin

  • ehkäistä tilanteita, joissa eri jäsenvaltioissa on vireillä samaa henkilöä koskevia rinnakkaisia rikosoikeudellisia menettelyjä samojen tosiseikkojen pohjalta, ja
  • sopia ratkaisusta, jolla pyritään välttämään rinnakkaisista menettelyistä johtuvat kielteiset seuraukset.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi puitepäätöksellä otetaan käyttöön pakollinen neuvottelumenettely tapauksissa, joissa eri jäsenvaltioissa on vireillä rinnakkaisia rikosoikeudellisia menettelyjä. Jos neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, asianomaisten jäsenvaltioiden on annettava asia Eurojustin käsiteltäväksi, jos se on aiheellista ja Eurojustin toimivaltuuksien mukaista. Jäsenvaltioiden oli määrä toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tämän puitepäätöksen noudattamiseksi viimeistään 15. kesäkuuta 2012.

Kyseinen puitepäätös koskee rikosoikeudellisia menettelyjä yleensä, mutta sen lisäksi erityissäännöksiä toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja syytetoimien koordinoinnista on useissa muissa EU:n säädöksissä, kuten järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta tehty puitepäätös.

Päivitetty viimeksi: 01/10/2015

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.