Ġurisdizzjoni

It-terminu “ġurisdizzjoni” normalment jirreferi għad-dritt u għall-poter li tamministra l-ġustizzja f’territorju ddefinit b’mod ċar. Dan jinkludi l-poteri tal-qrati ta’ Stat li jisimgħu kawżi li jikkonċernaw persuni, proprjetà jew avvenimenti, u l-poteri ta’ interferenza fiżika bħall-arrest ta’ persuni u l-qbid ta’ proprjetà.

Bħala konsegwenza tad-dritt għall-moviment liberu fl-Unjoni Ewropea (UE), it-tendenza tal-Istati Membri li jestendu l-ġurisdizzjoni tagħhom u l-avvanzi fit-teknoloġija li saru fl-aħħar għexieren ta’ snin, hemm dejjem iktar sitwazzjonijiet fejn diversi Stati Membri jkollhom ġurisdizzjoni li jinvestigaw u jmexxu proċedimenti kriminali għall-istess fatti.

Li kieku l-Istati Membri ma jkunux obbligati jinfurmaw lil xulxin b'każijiet li jistgħu jagħtu lok għal kunflitt ta' ġurisdizzjoni jew li jikkonsultaw lil xulxin sabiex isolvu kunflitt ta' ġurisdizzjoni, dan jista' jwassal biex il-proċedimenti jsiru fi Stat Membru li ma jkunx l-iktar wieħed adattat (e.ż. meta l-evidenza u x-xhieda rilevanti jkunu jinstabu fi Stat Membru ieħor) jew li jsiru proċedimenti paralleli fi Stati Membri differenti.

Biex jitnaqqsu dawn ir-riskji, fl-2009 ġiet adottata d-Deċiżjoni Qafas dwar il-kunfliti tal-ġurisdizzjoni. L-għan ta’ dan l-istrument huwa li jippromwovi kooperazzjoni eqreb bejn l-Istati Membri li jmexxu proċedimenti kriminali, sabiex:

  • jiġu evitati sitwazzjonijiet fejn l-istess persuna tkun suġġetta għal proċedimenti kriminali paralleli fi Stati Membri differenti rigward l-istess fatti, u
  • ikun hemm qbil rigward soluzzjoni sabiexjiġu evitati l-konsegwenzi negattivi li jirriżultaw minn proċedimenti kriminali paralleli bħal dawn.

Id-Deċiżjoni Qafas tipprova tilħaq dan l-għan billi tistabbilixxi proċedura ta’ konsultazzjoni mandatorja f’każijiet fejn jitmexxew proċedimenti kriminali paralleli fi Stati Membri differenti. Jekk il-proċedura ta' konsultazzjoni ma twassalx għal kunsens, l-Istati Membri involuti jirreferu l-każ lil Eurojust, fejn xieraq, u skont il-kompetenza tal-Eurojust. L-Istati Membri jieħdu l-miżuri neċessarji biex jikkonformaw ma' din id-Deċiżjoni Qafas sal-15 ta' Ġunju 2012.

Minbarra din id-Deċiżjoni Qafas orizzontali, li tapplika għal proċedimenti kriminali b'mod ġenerali, hemm bosta strumenti tal-UE li fihom regoli speċjali dwar ir-regoli tal-ġurisdizzjoni u l-koordinazzjoni tal-prosekuzzjoni, bħal pereżempju id-Deċiżjoni Qafas dwar il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata.

L-aħħar aġġornament: 01/10/2015

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.