Jurisdikcia

Jurisdikcia sa obvykle vzťahuje na právo a právomoc vykonávať spravodlivosť na jasne vymedzenom území. K tomu patria právomoci súdov štátu pojednávať vo veciach týkajúcich sa osôb, majetku alebo udalostí a právomoci fyzického zásahu, ako napríklad zatknutie osôb alebo zaistenie majetku.

Ako dôsledok práva na voľný pohyb v rámci Európskej únie (EÚ), ako aj tendencie členských štátov rozširovať svoju jurisdikciu a modernizovať technológie, čoho sme svedkami v posledných desaťročiach, sa vyskytuje čoraz viac situácií, keď je niekoľko členských štátov príslušných viesť vyšetrovanie a trestné konanie v prípade tých istých skutočností.

Ak by členské štáty neboli povinné poskytovať si navzájom informácie o veciach, ktoré by mohli vyvolať kolíziu pri výkone súdnej právomoci, alebo by neboli povinné vzájomne konzultovať s cieľom urovnať takúto kolíziu, mohlo by to viesť k tomu, že by konania prebiehali v členskom štáte, ktorý na to nie je najvhodnejší (napr. ak sa závažné dôkazy a svedkovia nachádzajú v inom členskom štáte), alebo k súbežným konaniam v rôznych členských štátoch.

Na obmedzenie týchto rizík bolo v roku 2009 prijaté rámcové rozhodnutie o kolíziách pri výkone právomoci. Účelom tohto nástroja je podporiť užšiu spoluprácu medzi členskými štátmi, ktoré vedú trestné konanie, s cieľom:

  • predchádzať situáciám, keď sa voči rovnakej osobe za rovnaké skutky vedú súbežné trestné konania v rôznych členských štátoch, a
  • dospieť k riešeniu s cieľom vyhnúť sa nepriaznivým následkom vyplývajúcim z takýchto súbežných trestných konaní.

Rámcové rozhodnutie má dosiahnuť tento cieľ stanovením povinného konzultačného postupu v prípadoch, keď sa v rôznych trestných štátoch vedú súbežné trestné konania. Ak sa na základe konzultačného postupu nedospeje ku konsenzu, dotknuté členské štáty v prípade potreby predložia vec Eurojustu, pričom budú brať zreteľ na jeho právomoci. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rámcovým rozhodnutím do 15. júna 2012.

Okrem tohto horizontálneho rámcového rozhodnutia, ktoré sa všeobecne uplatňuje na trestné konania, existujú aj viaceré ďalšie nástroje EÚ, ktoré obsahujú osobitné pravidlá týkajúce sa súdnej právomoci, napríklad nedávno prijaté rámcové rozhodnutie o boji proti organizovanému zločinu.

Posledná aktualizácia: 01/10/2015

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.