Virksomhedsregistre

Selskaber ekspanderer i stigende omfang på tværs af nationale grænser og udnytter de muligheder, som EU's indre marked giver. Grænseoverskridende koncerner og mange omstruktureringer såsom fusioner og spaltninger omfatter virksomheder fra forskellige EU-medlemsstater.

Endvidere kan selskaber i kraft af EU-Domstolens praksis i de seneste ti år stiftes i én medlemsstat og helt eller delvist drive erhvervsmæssig virksomhed i en anden.

Udtrykket "virksomhedsregister" omfatter de nationale handelsregistre, selskabsregistre og alle andre registre, der opbevarer oplysninger om virksomheder og gør dem offentligt tilgængelige som omhandlet i direktiv 2009/101/EF.

Du kan finde flere oplysninger om virksomhedsregistre på EU-plan og om virksomhedsregistre i medlemsstaterne på de forskellige undersider.

Sidste opdatering: 30/06/2015

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.