Äriregistrid

Üha suurem arv ettevõtjaid laiendab oma tegevust väljapoole oma riigi piire, kasutades ELi ühtse turu pakutavaid võimalusi. Piiriülestesse kontsernidesse, aga ka mitmesugustesse ümberkorraldusprotsessidesse, nagu ühinemised ja jagunemised, on kaasatud äriühingud ELi eri liikmesriikidest.

Lisaks sellele on Euroopa Kohus viimasel aastakümnel andnud ettevõtjatele võimaluse asutada ettevõte ühes liikmesriigis ja tegeleda äritegevusega kas osaliselt või täielikult teises liikmesriigis.

Mõiste „äriregister” hõlmab riikide äriregistreid, äriühingute registreid ja mis tahes muid registreid, millesse on kogutud ettevõtjate andmed ja millest tehakse need andmed avalikkusele kättesaadavaks direktiivi 2009/101/EÜ tähenduses.

Lisateavet Euroopa tasandi äriregistrite ja liikmesriikide äriregistrite kohta leiate asjaomastelt lehekülgedelt.

Viimati uuendatud: 30/06/2015

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.