Euroopa tasandi äriregistrid

Käesolevas rubriigis tutvustatakse lühidalt Euroopa tasandi äriregistrite koostööd.

ELi äriregistrite ühendamine

Pärast direktiivi 2012/17/EL vastuvõtmist seatakse ELi tasandil sisse äriregistrite ühendamise süsteem. See nõuab kõikide ELi liikmesriikide ja Euroopa Komisjon ühiseid jõupingutusi.

Süsteem on tuntud äriregistrite omavahelise ühendamise süsteemina (Business Registers Interconnection System – BRIS). Kui süsteem on sisse seatud, oodatakse sellelt järgmist:

  • süsteemiga tagatakse ELi tasandi juurdepääs teabele liikmesriikides registreeritud äriühingute kohta ning
  • süsteemiga võimaldatakse esimest korda elektroonilise side pidamist kõigi ELi äriregistrite vahel. Äriregistrid saavad vahetada teavet välisfiliaalide ja äriühingute piiriülese ühinemise kohta.

Tänu äriregistrite omavahelise ühendamise süsteemile on kodanikel, ettevõtjatel ja riikide ametiasutustel võimalik otsida Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu äriühingute poolt riiklikesse registritesse kantud teavet. Lisaks aitab uus süsteem parandada registritevahelist suhtlust, võimaldades neil vahetada omavahel usaldusväärset teavet äriühingute kohta.

Äriregistrite omavahelise ühendamise süsteem peaks käivituma 8. juunil 2017.

Muud teabeallikad

Euroopa Äriregister (European Business Register – EBR)

Euroopa Äriregister on Euroopa äriregistrite võrgustik. See sai alguse äriregistrite vahelisest mitteametlikust tehnilisest koostööst ning aja jooksul keskendus võrgustik teabe pakkumisele äriühingute kohta kogu Euroopas. Praegu võivad soovijad registreeruda Euroopa Äriregistri teenuse kasutajaks enda riigi äriregistri kaudu. See annab neile piiriülese juurdepääsu teabele selliste äriühingute kohta, kes on registreeritud Euroopa äriregistrite võrgustikus osalevates riikides.

Lisateavet leiab Euroopa Äriregistri veebisaidilt.

Viimati uuendatud: 29/09/2015

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta