ELi kohtupraktika

Liikmesriikide kohtud sõltumata astmest peavad kohaldama Euroopa Liidu (ELi) õigust. Euroopa Liidu Kohus tagab, seda kohustust täidetaks ja ELi õigust tõlgendataks samamoodi kõikides liikmesriikides. Seepärast kujundab ELi kohtupraktikat Euroopa Kohus.

Euroopa Liidu Kohus koosneb kolmest kohtust: Euroopa Kohtust, Üldkohtust (loodud 1988) ja Avaliku Teenistuse Kohtust (loodud 2004).

Kohus esindab Euroopa Liidu kohtuvõimu koostöös liikmesriikide kohtutega, tagab Euroopa Liidu õiguse kohaldamise ja ühetaolise tõlgendamise. Tegemist on mitmekeelse institutsiooniga, sest Euroopa Liidu iga ametlik keel võib olla kohtuasja keel. Kohus peab tagama kohtupraktika levitamise kõikides liikmesriikides.

Euroopa Liidu Kohus on alates loomisest teinud umbes 15 000 kohtuotsust.

Kohtupraktika alates 17. juunist 1997 on kättesaadav kõikides ELi ametlikes keeltes kohtu veebisaidil. Andmebaasis on otsuste, kohtu arvamuste, kohtujuristi arvamuste ja ELi kohtute määruste terviktekstid. Andmebaasi otsinguvorm võimaldab otsida kohtuasja numbri, kuupäeva, poolte nimede, tekstis leiduvate sõnade jne alusel. Lisaks sisaldab andmebaas otsuste kokkuvõtteid ning teavet kohtulahendite kogumikus ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamata otsuste kohta.

Muud asjakohased andmebaasid on järgmised:

  • EUR-Lex , Euroopa Liidu õigusaktide andmebaas: ELi kohtupraktika kõikides ELi ametlikes keeltes, sealhulgas enne 17. juunit 1997 avaldatud kohtulahendid.
  • JURIFAST , Euroopa Liidu Riiginõukogude ja Kõrgemate Halduskohtute Assotsiatsiooni (ACA Europe) andmebaas, mis sisaldab Euroopa Liidu Kohtu eelotsuseid ja liikmesriikide kohtute vastavaid eelotsusetaotlusi (andmebaas inglise ja prantsuse keeles).
  • JURE , Euroopa Komisjoni loodud andmebaas, mis sisaldab kohtupraktikat tsiviil- ja kaubandusasjade ning ühes liikmesriigis tehtud otsuste tunnustamise ja täitmise kohta teises liikmesriigis. Selles andmebaasis on kohtupraktika asjaomaste rahvusvaheliste konventsioonide kohta (st 1968. aasta Brüsseli konventsioon, 1988. aasta Lugano konventsioon ning ELi ja liikmesriikide kohtupraktika).
Viimati uuendatud: 26/04/2016

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta