Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

ES judikatūra

Visas dalībvalstu tiesas (valsts, reģionālās un vietējās) piemēro Eiropas Savienības (ES) tiesību aktus, bet Eiropas Savienības Tiesas uzdevums ir interpretēt un piemērot ES tiesību aktus, un nodrošināt, lai visas dalībvalstis tos ievērotu un interpretētu vienādi. Tādējādi ES judikatūru izstrādā galvenokārt Eiropas Savienības Tiesa.

Eiropas Savienības Tiesu veido trīs tiesas: Tiesa, Vispārējā tiesa (izveidota 1988. gadā) un Civildienesta tiesa (izveidota 2004. gadā).

Tiesa ir Eiropas Savienības tiesu varas institūcija, kas sadarbībā ar dalībvalstu tiesām un tribunāliem nodrošina Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu un vienādu interpretāciju. Tiesa ir daudzvalodu institūcija, jo tiesvedības valoda var būt ikviena oficiālā Eiropas Savienības valoda. Tiesas uzdevums ir nodrošināt, lai par tās judikatūru būtu informētas visas dalībvalstis.

Savas darbības laikā visas trīs tiesas kopā ir pieņēmušas aptuveni 15 000 spriedumu.

Judikatūra no 1997. gada 17. jūnija visās ES oficiālajās valodās ir pieejama Tiesas tīmekļa vietnē. Tiesas datubāzē ir pieejami spriedumu, Tiesas atzinumu, ģenerāladvokāta atzinumu un ES tiesu rīkojumu pilni teksti. Meklēšanu datubāzē var veikt, norādot lietas numuru, datumu, lietas dalībnieku vārdus vai nosaukumus, atsauces vārdus tekstā utt. Datubāzē ir iekļauti arī nolēmumu kopsavilkumi, informācija par nolēmumiem, kas vēl nav publicēti judikatūras krājumos, un paziņojumi publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Judikatūra ir pieejama arī citās datubāzēs:

  • Eiropas Savienības juridiskajā datubāzē EUR-Lex ir pieejama ES judikatūra visās ES oficiālajās valodās, tostarp līdz 1997. gada 17. jūnijam izstrādātā judikatūra,
  • Eiropas Savienības valstu padomju un augstāko administratīvo tiesu asociācijas (ACA Europe) datubāzē JURIFAST ir atrodami Eiropas Tiesas prejudiciālie nolēmumi un dalībvalstu tiesu attiecīgie prejudiciālie jautājumi (šī datubāze pieejama angļu un franču valodā).
  • Eiropas Komisijas izveidotajā datubāzē JURE ir pieejama judikatūra, kas attiecas uz jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās valstīs, kuras nav sprieduma pasludināšanas valsts. Pie šīs judikatūras pieder ar attiecīgām starptautiskām konvencijām (t. i.,1968. gada Briseles konvenciju un 1988. gada Lugāno konvenciju) saistīta judikatūra, kā arī ES un dalībvalstu judikatūra,
Lapa atjaunināta: 26/04/2016

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.