Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Judikatúra EÚ

Zatiaľ čo právo Európskej únie (EÚ) uplatňuje ktorýkoľvek súd členského štátu (či už vnútroštátny, krajský alebo miestny súd), Súdny dvor Európskej únie zabezpečuje, aby sa výklad a uplatňovanie práva EÚ dodržiavalo a vykladalo rovnako vo všetkých členských štátoch. Judikatúru EÚ preto vytvára najmä Súdny dvor Európskej únie.

sk_There is no official translation of the language version.
An automatic translation of this content is available in:

Súdny dvor Európskej únie tvoria tri súdy: Súdny dvor, Všeobecný súd (vytvorený v roku 1988) a Súd pre verejnú službu (vytvorený v roku 2004).

Súdny dvor je súdnym orgánom Európskej únie a v spolupráci so súdmi a tribunálmi členských štátov zabezpečuje uplatňovanie a jednotný výklad práva Európskej únie. Je to viacjazyčná inštitúcia, pretože jazykom konania môže byť každý z úradných jazykov Európskej únie. Tento súdny dvor má zabezpečiť, aby sa judikatúra šírila do členských štátov.

Tieto tri súdy Súdneho dvora Európskej únie vydali od svojho založenia približne 15 000 rozsudkov.

Od 17. 6. 1997 je judikatúra dostupná vo všetkých úradných jazykoch EÚ , a to prostredníctvom webovej stránky súdu. Jej databáza obsahuje úplné znenia rozsudkov, stanoviská Súdneho dvora, stanoviská generálneho advokáta a príkazy súdov EÚ. V databáze môžete vyhľadávať podľa čísla veci, dátumu, mien účastníkov konania, referenčných slov z textu atď. Databáza okrem toho obsahuje zhrnutia rozhodnutí, informácie o rozhodnutiach, ktoré neboli uverejnené v zbierkach rozhodnutí a oznámeniach  v Úradnom vestníku Európskej únie.

Ďalšie príslušné databázy obsahujúce judikatúru sú:

  • EUR-Lex, právna databáza Európskej únie: Judikatúra EÚ vo všetkých úradných jazykoch EÚ vrátane judikatúry z obdobia spred 17. 6. 1997.
  • JURIFAST, databáza Združenia štátnych rád a najvyšších správnych súdov Európskej únie (ACA Europe), ktorá obsahuje predbežné nálezy Európskeho súdneho dvora a príslušné predbežné otázky súdov členských štátov (táto databáza je dostupná v anglickom a francúzskom jazyku).
  • JURE, databáza vytvorená Európskou komisiou, obsahuje judikatúru o súdnej právomoci v občianskych a obchodných veciach a o uznávaní a výkone rozsudkov v inom štáte, ako je štát, v ktorom bol rozsudok vydaný. Obsahuje judikatúru o príslušných medzinárodných dohovoroch (t. j. Bruselský dohovor z roku 1968, Lugánsky dohovor z roku 1988), ako aj judikatúru EÚ a členských štátov.
Posledná aktualizácia: 26/04/2016

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom