Starptautiskā judikatūra

Starptautiskā sabiedrība ir izveidojusi vairākas tiesas ar starptautiskajām tiesībām saistītu strīdu izšķiršanai. Šīs tiesas juridiski atšķiras cita no citas, un to jurisdikcijas jomu un judikatūras saistošo spēku lielā mērā nosaka to dibināšanas dokumenti.

Vairākumam starptautisko tiesu ir tīmekļa vietnes, kurās tās publicē pieņemtos nolēmumus un atzinumus. Sniedzam šo tīmekļa vietņu sarakstu ar piebildi, ka tas nav izsmeļošs:

  • ECHR — Eiropas Cilvēktiesību tiesa (European Court on Human Rights): šo tiesu izveidoja Eiropas Padome, lai nodrošinātu Eiropas Cilvēktiesību konvencijā paredzēto tiesību ievērošanu. ECHR datubāzē ir pieejami arī judikatūras informatīvie biļeteni,
  • ICJ — Starptautiskā tiesa (International Court of Justice): Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) galvenais tiesu orgāns, kas izveidots saskaņā ar ANO Hartu. Šī tiesa saskaņā ar starptautisko tiesību normām izskata valstu juridiskos strīdus un sniedz konsultatīvus atzinumus par juridiskiem jautājumiem, ko tai iesnieguši pilnvaroti ANO orgāni un specializētas aģentūras,
  • ICC — Starptautiskā krimināltiesa (International Criminal Court): neatkarīga, pastāvīga tiesa, kas izskata krimināllietas pret īpaši smagos starptautiskos noziegumos — genocīdā, noziegumos pret cilvēci un kara noziegumos — apsūdzētām personām,
  • ITLOS — Starptautiskais jūras tiesību tribunāls (International Tribunal for the Law of the Sea): saskaņā ar ANO Jūras tiesību konvenciju izveidota tiesa,
  • EBTA Tiesa: šī Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) izveidotā tiesa veic tiesas funkcijas EBTA sistēmā, interpretējot Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ) attiecībā uz EBTA valstīm, kas ir šā līguma puses. Pašlaik šādas EBTA valstis ir Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Piekļuvi starptautiskajai judikatūrai nodrošina arī daudzas citas datubāzes un informācijas avoti. Daži piemēri (sarakstā minētās datubāzes nav īpaši izraudzītas to kvalitātes vai satura dēļ):

  • Eiropas Komisijas izveidotajā datubāzē JURE ir pieejama judikatūra, kas attiecas uz jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās valstīs, kuras nav sprieduma pasludināšanas valsts. Pie šīs judikatūras pieder ar attiecīgām starptautiskām konvencijām (t. i.,1968. gada Briseles konvenciju un 1988. gada Lugāno konvenciju) saistīta judikatūra, kā arī ES un dalībvalstu judikatūra,
  • Pasaules Juridiskās informācijas institūts (vairāku juridiskās informācijas institūtu un citu organizāciju sadarbībā izveidots juridiskās pētniecības centrs): datubāze un saites uz tiesām un judikatūru,
  • Kembridžas universitātes Lauterpahta Starptautisko tiesību centrs.

Arī valsts tiesas piemēro un interpretē starptautiskās tiesības, tātad arī šo tiesu nolēmumiem un atzinumiem ir  svarīga nozīme. Dažās no iepriekš minētajām judikatūras datubāzēm ir iekļauta arī valstu tiesu judikatūra. Attiecīgu informāciju var atrast arī sadaļās par dalībvalstu judikatūru un ES judikatūru .

Dalībvalsts:

Atlasīt visu  |  Notīrīt visu

Gads(-i):

Atlasīt visu  |  Notīrīt visu

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Aizliegums diskriminēt valstspiederības dēļ
Pārvietošanās brīvība un uzturēšanās tiesības
Balsstiesības
Diplomātiskā aizsardzība
Tiesības iesniegt lūgumrakstuLapa atjaunināta: 09/05/2019

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.