Väiksemate kohtuvaidluste vormidEuroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määruse (EÜ) nr 861/2007, millega luuakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus, eesmärk on täiustada ja lihtsustada selliseid tsiviil- ja kaubandusasjade alaseid menetlusi, mille puhul nõude väärtus ei ületa 2000 eurot.

Kõnealust määrust kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel (v.a Taani).

Väiksemate kohtuvaidluste menetlus toimib standardblankettide alusel. Kui kohus ei pea just vajalikuks suulist ärakuulamist, on see üldjuhul kirjalik menetlus.

Menetlemise kiirendamiseks on määrusega kehtestatud ka osapoolte ja kohtu suhtes kohaldatavad ajalised piirangud.

Määrusega nähakse ette neli blanketti.

Täiendava teabe saamiseks, külastage palun meie lehekülge väiksemate nõuete kohta.

Seonduvad manused

Praktiline juhend Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse kohaldamiseks PDF (1285 Kb) et

Võite täita vormi internetis, kui klõpsate allpool oleval lingil.  Kui olete vormi täitmist juba alustanud ja mustandi salvestanud, saate selle üles laadida kasutades nuppu "Laadige mustand üles".
Alates 1. veebruarist 2020 ei ole Ühendkuningriik enam ELi liikmesriik. Vastavalt väljaastumislepingule kohaldatakse üleminekuperioodil Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis siiski ELi õigust. Võimalus valida vormide väljadel Ühendkuningriik säilib kuni üleminekuperiood lõpuni, s.o 31. detsembrini 2020.

  Nüüd saab Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis saata teatavate liikmesriikide kohtutele vorme elektroonilise turvakanali kaudu. Vormid, mida sellisel viisil saab saata, on tähistatud ikooniga e-signature icon.
Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas esitada nõuet elektrooniliselt, klõpsake siin.

 • Vorm A - Nõudevorm eSignature icon
  • et_in eesti keel
 • Vorm B - Kohtu taotlus nõudevormi täiendamiseks ja/või parandamiseks
  • et_in eesti keel
 • Vorm C - Vastusvorm
  • et_in eesti keel
 • Vorm D - Kinnitus euroopa väiksemate nõuete menetluse raames tehtud kohtuotsuse kohta
  • et_in eesti keel

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.


Elektrooniliselt allkirjastatud PDFi laadimiseks peate sisse logima. e-signature icon

Elektrooniliselt allkirjastatud PDFi laadimiseks peate sisse logima. e-signature icon


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud : 01/10/2015

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta