Avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen varallisoikeudelliset vaikutukset

Kaikki pariskunnat joutuvat ottamaan huomioon suhteensa virallistamisen varallisoikeudelliset seuraukset, ja yhä useammilla avioliitoilla ja parisuhteen rekisteröinneillä EU:ssa on kansainvälinen ulottuvuus.

Yhä useammat unionin kansalaiset muuttavat jäsenvaltiosta toiseen opiskelun, työn tai perheen perustamisen vuoksi, minkä seurauksena yhä useampien pariskuntien suhteessa on kansainvälinen ulottuvuus. Näin on silloin kun puolisot ovat eri maiden kansalaisia, asuvat toisessa jäsenvaltiossa kuin siinä, jonka kansalaisia he ovat, kun heillä on omaisuutta eri maissa tai kun he eroavat tai toinen heistä kuolee oman maansa ulkopuolella. Riippumatta siitä elävätkö he avioliitossa vai rekisteröidyssä parisuhteessa, kansainvälisten parien on hoidettava omaisuuttaan. Avioeron, asumuseron tai toisen puolison kuoleman yhteydessä omaisuus on ositettava.

Kansainvälisessä avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävien henkilöiden omaisuuden hoitoon ja osittamiseen avioero- ja kuolemantapauksissa liittyy nykyisin epävarmuutta. Heidän on vaikea selvittää, minkä jäsenvaltion tuomioistuimella on toimivalta käsitellä heidän varallisuussuhteisiinsa liittyvää riita-asiaa, minkä maan lakia sovelletaan ja miten heidän on toimittava, jotta yhdessä jäsenvaltiossa annettu päätös tunnustettaisiin ja pantaisiin täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa.

Komissio esitti vuonna 2011 kaksi säädösehdotusta, joiden tavoitteena oli lisätä kansainvälisten parien oikeusvarmuutta omaisuuden hoitamisessa ja osituksessa avioeron yhteydessä tai toisen puolison kuoleman jälkeen. Toinen niistä koski aviovarallisuussuhteita ja toinen rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia. Koska ehdotukset koskivat perheoikeutta, asetusten voimaantulo edellytti, että neuvosto hyväksyy ne yksimielisesti Euroopan parlamenttia kuultuaan. Useita vuosia kestäneiden neuvottelujen jälkeen neuvosto totesi joulukuussa 2015, että ehdotusten hyväksymiseksi vaadittua yksimielisyyttä ei pystyttäisi saavuttamaan kohtuullisen ajan kuluessa.

Sen jälkeen 18 jäsenvaltiota (Ruotsi, Belgia, Kreikka, Kroatia, Slovenia, Espanja, Ranska, Portugali, Italia, Malta, Luxemburg, Saksa, Tšekki, Alankomaat, Itävalta, Bulgaria, Suomi ja Kypros) ilmoitti haluavansa aloittaa keskenään tiiviimmän yhteistyön, jotta EU voisi antaa kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevaa unionin lainsäädäntöä ja sitä voitaisiin alkaa soveltaa näissä maissa.

Komissio antoi 2. maaliskuuta 2016 kolme säädösehdotusta: ehdotuksen neuvoston päätökseksi luvan antamisesta tiiviimmän yhteistyön aloittamiseen kansainvälisten parien varallisuussuhteiden alalla (tämä päätösehdotus kattaa sekä avioliitot että rekisteröidyt parisuhteet) ja kaksi ehdotusta neuvoston asetuksiksi tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta. Näistä toinen koski aviovarallisuussuhteita ja toinen rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia.

Asetusehdotuksissa annetaan säännöt, joita sovelletaan sen määrittämiseksi, minkä jäsenvaltion tuomioistuimessa olisi käsiteltävä kansainvälisiä pareja koskevia varallisuusoikeudellisia asioita (toimivaltasäännöt), minkä maan lakia olisi sovellettava (lainvalintasäännöt) ja millä edellytyksin yhdessä jäsenvaltiossa annetut tuomiot ja notaariasiakirjat olisi tunnustettava ja pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa. Koska asetusehdotuksissa käsitellään kansainvälisten parien omaisuuden hoitoa ja erityisesti ositusta eron yhteydessä tai toisen puolison kuollessa, ne liittyvät läheisesti avio- ja asumuseroa sekä perimystä koskeviin voimassa oleviin unionin säännöksiin.

Komission ehdotukset ovat parhaillaan neuvoston ja Euroopan parlamentin tarkasteltavina.

Jäsenvaltiot, jotka eivät vielä osallistu tiiviimpään yhteistyöhön, voivat liittyä siihen milloin tahansa.

Tietoja avioliittoa ja rekisteröityä parisuhdetta koskevasta varallisuusoikeudellisesta lainsäädännöstä jäsenvaltioissa antavat asianomaisten maiden viranomaiset. Lisäksi kannattaa tutustua Euroopan unionin notaarien liiton ylläpitämään verkkosivustoon http://www.coupleseurope.eu/fi/home.

Päivitetty viimeksi: 02/06/2016

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.