Laulības un reģistrētu partnerību mantiskās sekas

Visiem pāriem Eiropas Savienībā ir jārisina jautājumi saistībā viņu laulības vai partnerības mantisko attiecību regulējumu, un arvien vairāk pāros Eiropas Savienībā laulātie vai partneri nāk no dažādām valstīm.

Savienības iedzīvotāji arvien lielākā mērā pārceļas uz citām dalībvalstīm nolūkā mācīties, strādāt vai veidot ģimeni, un tā rezultātā veidojas vairāk starptautisku pāru, t.i., tādu pāru, kuros partneriem ir dažāda valstspiederība, pāru, kuri dzīvo dalībvalstī, kas nav viņu valstspiederības valsts, pāru, kam pieder īpašumi dažādās valstīs, vai pāru, kuri šķir laulību vai kuros kāds no laulātajiem vai partneriem mirst valstī, kas nav viņu izcelsmes valsts. Starptautiskiem pāriem - gan laulībā, gan reģistrētās partnerattiecībās esošiem - ir jāpārvalda savs īpašums un, jo īpaši, tas jāsadala laulības šķiršanas, laulāto vai partneru atšķiršanas vai laulātā vai partnera nāves gadījumā.

Pašreizējos apstākļos personas, kas ir noslēgušas starptautiska rakstura laulību vai reģistrētas partnerattiecības, saskaras ar nenoteiktību attiecībā uz sava īpašuma pārvaldīšanu vai sadali laulības šķiršanas vai nāves gadījumā. Viņiem ir grūti skaidri zināt, kuras dalībvalsts tiesu jurisdikcijā būtu izskatīt lietas par viņu mantisko attiecību regulējumu, kuras valsts tiesību akti būs piemērojami viņu mantisko attiecību regulējumam, un to, kādā veidā lēmumu par viņu mantisko attiecību regulējumu, kas pieņemts vienā dalībvalstī, atzīs un izpildīs citā dalībvalstī.

Komisija 2011. gadā nāca klajā ar diviem priekšlikumiem, kas ir vērsti uz tiesiskās noteiktības nodrošināšanu starptautiskiem pāriem attiecībā uz to īpašuma pārvaldību un sadali laulības šķiršanas, laulāto vai partneru atšķiršanas vai laulātā vai partnera nāves gadījumā. Viens no priekšlikumiem attiecas uz laulātu pāru mantisko attiecību regulējumu un otrs - uz mantisko attiecību regulējumu reģistrētās partnerattiecībās. Tā kā šie priekšlikumi attiecas uz ģimenes tiesībām, tie bija jāpieņem Padomei ar vienprātīgu lēmumu pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu. Pēc vairākus gadus ilgušām sarunām Padome 2015. gada decembrī secināja, ka nav iespējams panākt vienprātību, lai pieņemtu priekšlikumus saprātīgā termiņā.

Vēlāk 18 dalībvalstis (Zviedrija, Beļģija, Grieķija, Horvātija, Slovēnija, Spānija, Francija, Portugāle, Itālija, Malta, Luksemburga, Vācija, Čehija, Nīderlande, Austrija, Bulgārija, Somija un Kipra) pauda vēlmi izveidot ciešāku sadarbību attiecībā uz starptautisko pāru mantisko attiecību regulējumu, lai tādējādi ļautu dalībvalstīm, kuras to vēlas, pieņemt Savienības tiesību aktus šajā jomā.

Atbilstoši šiem pieprasījumiem Komisija 2016. gada 2. martā pieņēma trīs priekšlikumus: viens no šiem priekšlikumiem bija priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko atļauj ciešāku sadarbību starptautisku pāru mantisko attiecību regulējuma jomā, aptverot gan laulības, gan reģistrētas partnerattiecības, un divi - priekšlikumi Padomes regulām, ar ko īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz laulāto mantisko attiecību regulējumu un mantisko attiecību regulējumu reģistrētās partnerattiecībās.

Abu regulu priekšlikumos iekļauti noteikumi, saskaņā ar kuriem nosakāms, kuras dalībvalsts tiesām vajadzētu risināt jautājumus par starptautisku pāru mantisko attiecību regulējumu (jurisdikciju), kuras valsts tiesību akti būtu piemērojami šiem jautājumiem (piemērojamie tiesību akti), kā arī veids, kādā tiesu nolēmumus un notāru dokumentus par šiem jautājumiem, kas taisīti kādā dalībvalstī, būtu jāatzīst un jāizpilda citā dalībvalstī. Ņemot vērā to, ka ierosinātās regulas attiecas uz starptautisku pāru īpašuma pārvaldību, bet jo īpaši tā sadali laulības šķiršanas, laulāto vai partneru atšķiršanas vai kāda laulātā vai partnera nāves gadījumā, šīs regulas ir cieši saistītas ar spēkā esošajām Savienības regulām par laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu un mantošanu.

Komisijas priekšlikumus šobrīd izskata Padome un Eiropas Parlaments.

Dalībvalstis, kuras vēl nepiedalās ciešākā sadarbībā, var tajā iesaistīties jebkurā laikā.

Ja jums nepieciešama informācija par dalībvalstu tiesību aktiem, kas attiecas uz laulāto mantisko attiecību regulējumu un mantisko attiecību regulējumu reģistrētās partnerattiecībās, lūdzam vērsties pie attiecīgās dalībvalsts iestādēm. Jūs varat apmeklēt arī Eiropas Savienības Notariātu padomes tīmekļa vietni http://www.coupleseurope.eu/lv/home.

Lapa atjaunināta: 02/06/2016

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.