Majetkové dôsledky manželstva a registrovaného partnerstva

Všetky páry v Európskej únii si v rámci svojho zväzku potrebujú vysporiadať majetkové režimy, pričom čoraz viac párov v Európskej únii má medzinárodný rozmer.

Občania Únie sa čoraz častejšie sťahujú do zahraničia za štúdiom, prácou alebo na účely založenia rodiny v inom členskom štáte. Zvyšuje sa tým počet párov s medzinárodným rozmerom: párov, ktorých členovia majú rôzne štátne príslušnosti, párov, ktoré žijú v inom členskom štáte, než je štát ich štátnej príslušnosti, párov, ktoré vlastnia majetok v odlišných krajinách, alebo párov, ktoré sa rozvedú alebo dôjde k úmrtiu jedného z partnerov v inej než vlastnej krajine. Medzinárodné páry žijúce v manželstve alebo registrovanom partnerstve potrebujú svoj majetok spravovať, a najmä majú potrebu ho rozdeliť v prípade rozvodu/rozluky alebo smrti jedného z partnerov.

Občania v medzinárodnom manželstve alebo registrovanom partnerstve v súčasnosti čelia neistote pri správe svojho majetku alebo jeho delení v prípade rozvodu alebo smrti. Len ťažko zisťujú, súdy ktorého členského štátu majú právomoc zaoberať sa vecami týkajúcimi sa ich majetkového režimu, aké právo sa uplatňuje na ich majetkový režim a ako sa rozhodnutie o ich majetkovom režime vydané v jednom členskom štáte uzná a vykoná v inom členskom štáte.

V roku 2011 Komisia predložila dva návrhy, ktoré by medzinárodným párom poskytli právnu istotu v súvislosti so správou ich majetku a jeho delením v prípade rozvodu/rozluky alebo smrti jedného z partnerov. Jeden z návrhov sa týkal majetkových režimov zosobášených párov a druhý majetkových režimov v registrovaných partnerstvách. Keďže tieto návrhy sa týkali rodinného práva, na ich prijatie sa vyžadovalo jednomyseľné rozhodnutie Rada po konzultácii s Európskym parlamentom. Po niekoľkých rokoch rokovaní Rada v decembri 2015 dospela k záveru, že v rozumnom čase nie je možné dosiahnuť jednomyseľné rozhodnutie o prijatí návrhov.

Spolu 18 členských štátov (Švédsko, Belgicko, Grécko, Chorvátsko, Slovinsko, Španielsko, Francúzsko, Portugalsko, Taliansko, Malta, Luxembursko, Nemecko, Česká republika, Holandsko, Rakúsko, Bulharsko, Fínsko a Cyprus) následne vyjadrilo želanie nadviazať medzi sebou posilnenú spoluprácu v oblasti majetkových režimov medzinárodných párov, aby členské štáty, ktoré si to prajú, mohli prijať právne predpisy Únie v tejto oblasti.

V nadväznosti na tieto požiadavky Komisia 2. marca 2016 prijala tri návrhy: jeden návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti majetkových režimov medzinárodných párov, ktorý sa týka manželstiev a registrovaných partnerstiev, a dva návrhy nariadení Rady, ktorými sa vykonáva posilnená spolupráca; jeden v oblasti majetkových režimov manželov a druhý v oblasti majetkových režimov registrovaných partnerstiev.

Návrhy dvoch nariadení obsahujú pravidlá na určenie súdu v jednom členskom štáte, ktorý bude príslušný na konanie o majetkových režimoch medzinárodných párov (právomoc), na určenie práva, ktoré sa má na tieto záležitosti uplatňovať (rozhodné právo), a pravidlá o tom ako sa rozhodnutia a notárske dokumenty v týchto otázkach vydané v jednom členskom štáte majú uznávať a vykonávať v inom členskom štáte. Keďže navrhované predpisy sa zaoberajú správou majetku medzinárodného páru, ale najmä jeho delením v prípade rozvodu/rozluky alebo smrti jedného z partnerov, sú úzko späté s existujúcimi predpismi Únie o rozvode/rozluke a dedení.

Návrhy Komisie v súčasnosti skúma Rada a Európsky parlament.

Členské štáty, ktoré sa zatiaľ na posilnenej spolupráci nezúčastňujú, sa môžu kedykoľvek pripojiť.

Ak potrebujete informácie o právnych predpisoch členských štátov týkajúcich sa majetkových režimov v manželstvách a registrovaných partnerstvách, obráťte sa na orgány príslušného členského štátu. Informácie nájdete aj na webovom sídle Rady notárstiev Európskej únie http://www.coupleseurope.eu/sk/home.

Posledná aktualizácia: 02/06/2016

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.