Kompensata dla ofiar przestępstw – formularze


Dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. odnosząca się do kompensaty dla ofiar przestępstw.


Dyrektywa ma zastosowanie w obrocie prawnym pomiędzy wszystkimi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej.

Wszystkie Państwa Członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia do swoich krajowych porządków prawnych rozwiązań obejmujących stworzenie programu odszkodowawczego dla ofiar przestępstw umyślnych popełnionych z użyciem przemocy na terytorium tych Państw. Powyższy program odszkodowawczy powinien zapewniać ofiarom tego rodzaju przestępstw słuszne i odpowiednie odszkodowanie. Uprawnienie do dochodzenia odszkodowania powinno powstawać zarówno w przypadkach zdarzeń o charakterze krajowym, jak i transgranicznym, tzn. niezależnie od kraju, w którym ofiara ma miejsce zamieszkania, a także niezależnie od tego, na terytorium którego Państwa Członkowskiego przestępstwo zostało popełnione.

Dyrektywa ustanawia podwaliny systemu współpracy pomiędzy władzami krajowymi mającego na celu przesyłanie wniosków o przyznanie odszkodowania w sytuacjach transgranicznych. Ofiary przestępstw popełnionych poza Państwem Członkowskim, w którym mają miejsce zamieszkania, mogą zwrócić się bezpośrednio do władz ich własnego Państwa Członkowskiego (władz wspierających) w celu złożenia wniosku i uzyskania pomocy w dopełnieniu wszelkich wymaganych formalności. Władze Państwa Członkowskiego, na którego terytorium ofiara posiada miejsce zamieszkania przekazują wniosek bezpośrednio do władz Państwa Członkowskiego, w którym przestępstwo zostało popełnione (władze decydujące), które są odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku i wypłatę odszkodowania.

Dyrektywa przewiduje dwa standardowe formularze.

Informacje dodatkowe: Kompensata.

Niniejsze formularze można wypełnić online klikając na jeden z poniższych linków. Jeżeli zacząłeś już wypełniać formularz i zapisałeś jego projekt, możesz go załadować naciskając przycisk „Załaduj wersję roboczą”.
Od 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo nie jest państwem członkowskim UE. Na mocy umowy o wystąpieniu prawo UE ma jednak zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w okresie przejściowym. Zjednoczone Królestwo można wybierać w formularzach do końca okresu przejściowego, tj. do 31 grudnia 2020 r.

  • Formularz służący przekazywaniu wniosku o kompensatę w sytuacjach transgranicznych
    • pl_in polski
  • Formularz służący przekazaniu orzeczenia w sprawie wniosku o kompensatę w sytuacjach transgranicznych
    • pl_in polski

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.

Jeżeli formularz jest już zapisany, proszę kliknąć przycisk „Załaduj wersję roboczą''.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja : 27/04/2016

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony