Automatické spracovanie

Moderné informačné technológie rýchlo a podstatne zmenili náš každodenný život. Občianskoprávne súdne konania musia na tieto výzvy primerane reagovať, aby poskytovali rámec pre spravodlivosť, ktorý dokáže držať krok s očakávaniami moderných spoločností.

V posledných rokoch čoraz viac členských štátov zavádza zmeny právnych predpisov, ktoré umožňujú používanie moderných komunikačných a informačných technológií v občianskoprávnych súdnych konaniach. Tieto zmeny umožňujú komunikáciu medzi súdnymi orgánmi a účastníkmi konaní prostredníctvom nových kanálov, akým je napríklad internet.

V niektorých prípadoch je možné začať konanie na základe elektronického návrhu, ktorý navrhovateľ pošle súdu prostredníctvom internetu. V iných prípadoch majú súdy oprávnenie elektronickou formou doručovať súdne písomnosti jednotlivým stranám a v ďalších prípadoch prebieha celá komunikácia elektronicky. V niektorých členských štátoch je používanie internetu na účely komunikácie akceptované takmer vo všetkých druhoch občianskoprávnych konaní, zatiaľ čo v iných štátoch je obmedzené len na určité osobitné druhy konania.

Používanie moderných komunikačných technológií v občianskoprávnych konaniach nesmie ohroziť základné práva zainteresovaných strán. Prístupu k spravodlivosti sa nesmie brániť tým, že určitý prostriedok komunikačnej technológie nie je pre niektorú stranu k dispozícii. Okrem toho by sa vnútroštátnymi právnymi predpismi malo zabezpečiť, aby sa v dôsledku komunikácie prostredníctvom internetu neohrozila náležitá ochrana citlivých údajov používaných v priebehu konania.

Ak si želáte získať podrobné informácie o príslušnom právnom prostredí v jednotlivých členských štátoch, zvoľte si jednu z vlajok umiestnených na pravej strane.

Posledná aktualizácia: 27/04/2016

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom