Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Arv

De arveretlige regler er meget forskellige fra medlemsstat til medlemsstat (det gælder f.eks. med hensyn til, hvem der arver, fordelingen af arv, tvangsarv, testationsfrihed, bobehandling, arvingernes hæftelse for gælden osv.). I arvesager på tværs af grænserne er det afgørende at fastslå, hvilken domstol der har kompetence, og hvilken lovgivning der finder anvendelse.

Det var et stort fremskridt, hvad angår arvesager på tværs af grænserne, da der den 4. juli 2012 blev vedtaget nye EU-regler, der skal gøre det lettere for borgerne at håndtere det juridiske aspekt af internationale sager om testamenter eller arv. Disse nye regler finder anvendelse på arven efter personer, der dør den 17. august 2015 eller derefter.

Forordningen sikrer, at arvesager på tværs af grænserne behandles konsekvent efter et enkelt lands lovgivning og af en enkelt myndighed. Det er principielt domstolene i den medlemsstat, hvor borgerne havde deres sidste sædvanlige opholdssted, der er kompetente til at behandle arvesagen, og lovgivningen i den medlemsstat finder anvendelse på arven. Borgerne kan dog vælge, at det er loven i den medlemsstat, hvor de er statsborgere, der skal finde anvendelse på arvesagen. Ved at lade en enkelt myndighed behandle arvesager på tværs af grænserne på grundlag af et enkelt lands lovgivning undgås der parallelsager med fare for modstridende retsafgørelser. Det sikrer desuden, at afgørelser truffet i én medlemsstat anerkendes i hele EU, uden at der er behov for at anvende en særlig procedure.

Med denne forordning indføres der et europæisk arvebevis. Dette dokument, der udstedes af den myndighed, der behandler arvesagen, kan bruges af arvinger, legatarer, eksekutorer testamenti eller bobestyrere, således at de kan dokumentere deres status og udøve deres rettigheder eller beføjelser i andre medlemsstater. Når der er udstedt et europæisk arvebevis, vil det blive anerkendt i alle medlemsstater, uden at der kræves en særlig procedure.

Den 9. december 2014 vedtog Kommissionen en gennemførelsesforordning om de formularer, der kan bruges inden for rammerne af denne forordning:

- Word-format Word (243 Kb) da

- pdf-format PDF (731 Kb) da

Blandt disse formularer er det europæiske arvebevis:

- Word-format Word (157 Kb) da

- pdf-format PDF (443 Kb) da

Det vil snart blive muligt at udfylde disse formularer online via e-justiceportalen.

Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige deltager ikke i forordningen. Som følge heraf vil arvesager, der indledes i disse tre medlemsstater, fortsat være reguleret af national lovgivning.

Forhold vedrørende arveafgiftslovgivning er ikke omfattet af anvendelsesområdet for forordningen.

Du kan finde yderligere oplysninger om EU's nye arveregler i denne brochure.

Officielle meddelelser fra de medlemsstater, der deltager i forordningen, kan findes her:

- meddelelse vedrørende artikel 78 PDF (422 KB) da

- meddelelse vedrørende artikel 79 PDF (261 KB) da

Klik på et af flagene på denne side for at se faktabladene vedrørende den nationale arveret og arveprocedurer i hver enkelt medlemsstat. Faktabladene er udarbejdet af Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område i samarbejde med foreningen Sammenslutningen af Notarer i Den Europæiske Union (CNUE).

På CNUE's websted Successions in Europe kan du finde svar på spørgsmål vedrørende arveret i 22 medlemsstater.

Hvis du ønsker at finde en notar i en medlemsstat, kan du anvende søgeredskabet Find en notar, der forvaltes af Europa-Kommissionen i samarbejde med deltagende notarsammenslutninger.

De nationale regler for registrering af testamenter er meget forskellige. Hvis du skriver testamente, har du ("testator") i visse medlemsstater pligt til at registrere testamentet. I andre anbefales registrering, eller registreringen vedrører kun visse typer testamenter. Nogle medlemsstater har slet ikke et testamenteregister.

Hvis du vil vide, hvordan man registrerer et testamente i en given medlemsstat, eller vil kontrollere, om en afdød person har skrevet testamente, kan du benytte de faktablade, som European Network of the Registers of Wills Association (ENRWA) har udarbejdet, og som findes på 3-4 sprog. De indeholder beskrivelser af reglerne for registrering af testamenter og råd om, hvordan man søger efter testamenter i de enkelte medlemsstater.

Sidste opdatering: 04/05/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website