Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Pärimine

Pärimisõiguse põhimõtted erinevad liikmesriigiti oluliselt (nt erineb pärijate ring, pärandiosade ja sundosa suurus, testamendi tegemise vabaduse ulatus, pärandvara haldamise eeskirjad, pärijate vastutus pärandil lasuvate võlgade tasumise eest jne). Piiriüleste pärimisasjade korral tuleb määrata kindlaks, millise riigi õigust kohaldatakse ja millise riigi kohus on pädev asja arutama

Praegu puuduvad ELis tüliküsimuste lahendamiseks ühtsed eeskirjad. Seetõttu on Euroopa Komisjon esitanud ettepaneku võtta vastu määrus, et tagada edaspidi piiriüleste pärimisasjade samalaadne käsitlemine kogu ELis.

Kui vajate teavet pärimisõiguse kohta liikmesriikides, pöörduge kas oma asukohariigi või Teid huvitava liikmesriigi ametiasutuste poole. Samuti võite külastada veebisaiti http://www.successions-europe.eu/et/home, mis kuulub Euroopa Liidu Notarite Nõukogule.
Viimati uuendatud: 14/10/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta