Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Suċċessjonijiet

Ir-regoli nazzjonali dwar il-wirt ivarjaw konsiderevolment bejn l-Istati Membri (bħal pereżempju min jiret, x'inhuma l-porzjonijiet u l-ishma riżervati, kemm hi wiesgħa l-libertà tat-testment, kif għandha tiġi amministrata l-proprjetà, kemm hija wiesgħa r-responsabbiltà tal-werriet għad-dejn, eċċ.). F'każijiet ta' wirt transfruntiera, huwa neċessarju li jkun determinat liema qorti jkollha ġuriżdizzjoni biex tittratta l-każ u liema liġi tapplika.

Pass ewlieni biex ikunu faċilitati s-suċċessjonijiet transfruntieri kien l-adozzjoni fl-4 ta’ Lulju 2012, ta’ regoli ġodda tal-Unjoni Ewropea (UE) mfassla biex jagħmluha eħfef għaċ-ċittadini biex jimmaniġġaw l-aspetti legali ta' testment jew suċċessjoni internazzjonali. Dawn ir-regoli l-ġodda japplikaw għas-suċċessjoni ta' dawk li jmutu fis-17 ta’ Awwissu 2015 jew wara.

Ir-Regolament jassigura li s-suċċessjoni transfruntiera tiġi ttrattata b’mod koerenti, skont liġi waħda u minn awtorità waħda. Fil-prinċipju, il-qrati tal-Istat Membru fejn iċ-ċittadini kellhom l-aħħar residenza abitwali tagħhom ikollhom il-ġuriżdizzjoni biex jittrattaw is-suċċessjoni u hija l-liġi ta' dak l-Istat Membru li japplika. Madankollu, iċ-ċittadini jistgħu jagħżlu li l-liġi li għandha tapplika għas-suċċessjoni tagħhom għandha tkun il-liġi tal-pajjiż tan-nazzjonalità tagħhom. L-applikazzjoni ta' liġi waħda minn awtorità waħda għal suċċessjoni transfruntiera tevita proċedimenti paralleli b'deċiżjonijiet ġudizzjarji possibbilment konfliġġenti. Hija tiżgura li deċiżjonijiet mogħtija minn Stat Membru jkunu rikonoxxuti mal-Unjoni kollha mingħajr il-bżonn ta' xi proċedura speċjali.

Ir-Regolament jintroduċi wkoll Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni (ĊES). Dan hu dokument, maħruġ mill-awtorità li tittratta s-suċċessjoni, jista' jintuża mill-werrieta, il-legatarji, l-eżekuturi testamentarji u l-amministraturi tal-patrimonju biex ikun ta' prova għall-istatus tagħhom u biex jeżerċitaw id-drittijiet jew is-setgħat tagħhom fi Stati Membri oħra. Ladarba jinħareġ, iċ-ĊES ikun rikonoxxut fl-Istati Membri kollha mingħajr il-ħtieġa ta' xi proċedura speċjali.

Fid-9 ta' Diċembru 2014, il-Kummissjoni adottat ir- Regolament ta’ Implimentazzjoni li jistabbilixxi l-formoli li jridu jintużaw skont ir-Regolament dwar is-Suċċessjoni:

- Word Word (348 Kb) mt

- PDF PDF (868 Kb) mt

Fost dawn il-formoli hemm iċ-Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni:

Word Word (216 Kb) mt

- PDF PDF (530 Kb) mt

Il-Portal tal-e-Justice dalwaqt se jkun qed joffri l-possibilità li dawn il-formoli jimtlew onlajn.

Id-Danimarka, l-Irlanda u r-Renju Unit ma jiħdux sehem fir-Regolament. Minħabba f'hekk, il-proċeduri tas-suċċessjoni transfruntiera ttrattati mill-awtoritajiet ta' dawn it-tliet Stati Membri se jkomplu jkunu rregolati biss mir-regoli nazzjonali tagħhom.

Kwistjonijiet ta’ liġi tat-taxxa fuq il-wirt huma esklużi mill-ambitu tar-Regolament.

Issib informazzjoni dwar ir-regoli ġodda tal-UE dwar is-suċċessjoni f'dan il-fuljett:

In-notifiki uffiċjali magħmula mill-Istati Membri li qed jipparteċipaw fir-Regolament jinsabu hawn:

- notifika li tikkonċerna l-Artikolu 78 PDF (532 KB) mt

- notifika li tikkonċernal-Artikolu 79 PDF (268 KB) mt

Ikklikkja fuq il-bnadar tal-pajjiż rilevanti f'din il-paġna biex tikkonsulta d-dokumenti informattivi dwar il-liġi tas-suċċessjoni u proċeduri nazzjonali f’kull Stat Membru. Dawn id-dokumenti informattivi tħejjew min-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew f'materji ċivili u kummerċjali (European Justice Network, EJN-civil) f'kooperazzjoni mal-Kunsill tan-Nutara tal-UE (Council of the Notaries of the EU, CNUE).

Is-suċċessjonijiet fl-Ewropa, sit propost mis-CNUE, jista' jgħinek issib it-tweġibiet għall-mistoqsijiet dwar is-suċċessjoni fi 22 Stat Membru.

Jekk trid issib nutar fi Stat Membru, tista' tuża l-għodda tat-tiftix Sib nutar provduta mill-Kummissjoni Ewropea f'kooperazzjoni mal-assoċjazzjonijiet tan-nutara parteċipanti.

Ir-regoli nazzjonali dwar ir-reġistrazzjoni ta' testmenti jvarjaw konsiderevolment. F'xi Stati Membri, il-persuna li tagħmel testment (it-"testatur") ikun irid jirreġistrah. Fi Stati Membri oħra, hija rakkomandata reġistrazzjoni jew din tikkonċerna biss ċerti tipi ta' testmenti. Fi ftit Stati Membri ma jeżistux reġistri tat-testmenti.

Jekk trid tkun taf kif tirreġistra testment fi Stat Membru jew jekk xi ħadd li ġie nieqes għamiltx testment, tista' tikkonsulta d-dokumenti informattivi li tħejjew mill-Assoċjazzjoni tan-Netwerk Ewropew tar-Reġistri tat-Testmenti (European Network of the Registers of Wills Association, ENRWA) u li huma fi 3-4 lingwi. Dawn id-dokumenti informattivi jispjegaw kif tirreġistra testment f'kull Stat Membru u jagħtu gwida dwar kif tfittex testment f'kull Stat Membru.

L-aħħar aġġornament: 04/05/2020

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna