Rahalised nõuded

Kui rahaline nõue on piiriülene, võib kasutada tsiviil- ja kaubandusvaidlusi reguleerivat ELi õigust.

Käesolevas rubriigis kirjeldatakse

  • Euroopa maksekäsku – lihtsustatud menetlus kostja poolt vaidlustamata piiriüleste rahaliste nõuete menetlemiseks
  • Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlust – lihtsustatud menetlus piiriüleste kohtuvaidluste menetlemise kiirendamiseks, kui nõude väärtus ei ületa 2000 eurot
  • maksejõuetust – riiklikud ja ühenduse kaitseviisid juhtumiks, kui ettevõte, kellele teil on rahaline nõue, pankrotistub.
Viimati uuendatud: 06/06/2016

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta