Juridiskā palīdzība

Tiesības uz juridisko palīdzību ļauj segt tiesas procesa vai juridiskās pārstāvības izmaksas personām, kam nepietiek līdzekļu. Juridiskās palīdzības sistēmas civilprocesā un kriminālprocesā pastāv visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.

Iedomājieties, ka savā valstī vai ārvalstīs esat iesaistījies strīdā ar kādu personu un vēlaties iesniegt prasību tiesā vai jums ir jāaizstāvas tiesā, jo otrs lietas dalībnieks ir iesniedzis tiesā pret jums vērstu prasību. Iedomājieties, ka savā valstī vai ārvalstīs jūs apsūdz par kriminālpārkāpumiem un jūs nevarat atļauties samaksāt par juridiskajām konsultācijām un/vai pārstāvību krimināltiesā. Šādos gadījumos jums ir tiesības lūgt juridisko palīdzību.

Tiesības uz juridisko palīdzību ir paredzētas:

Juridiskā palīdzība civilprocesā

Valsts mēroga strīdi

Juridiskās palīdzības sistēmas pastāv visās ES dalībvalstīs. Ja esat iesaistījies strīdā ar kādu uzņēmumu, profesionālu pakalpojumu sniedzēju, darba devēju vai citu personu savā dzīvesvietas valstī un jums nepietiek līdzekļu, lai segtu tiesas procesa izdevumus, varat lūgt juridisko palīdzību saskaņā ar spēkā esošajiem valsts noteikumiem.

Salīdzinot dalībvalstu juridiskās palīdzības sistēmas, atklājas būtiskas atšķirības tiklab principu, kā organizācijas un pārvaldības ziņā. Attiecībā uz principiem šķiet, ka dažās dalībvalstīs juridiskās palīdzības sistēmu vispārējais mērķis ir nodrošināt juridisko pakalpojumu un tiesas pieejamību plašai sabiedrībai, bet citās juridiskā palīdzība ir pieejama tikai pašiem trūcīgākajiem iedzīvotājiem.

Ja jums vajadzīga sīkāka informācija, noklikšķiniet te (jūs pārvirzīs un lapu, kas ir tieši par Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās. PIEZĪME: šīs lapas pašlaik tiek pakāpeniski likvidētas un vairs netiek atjauninātas, jo ir gaidāma pāreja uz Eiropas e-tiesiskuma projektu. Tāpēc daži šajās lapās iekļautie dati var būt novecojuši.).

Pārrobežu strīdi

Ja esat iesaistījies strīdā ar kādu uzņēmumu, profesionālu pakalpojumu sniedzēju, darba devēju vai citu personu ārvalstīs un jums nepietiek līdzekļu, lai segtu tiesas procesa izdevumus, varat lūgt juridisko palīdzību saskaņā ar noteikumiem par juridisko palīdzību pārrobežu strīdos.

Lai atvieglotu juridiskās palīdzības pieejamību civillietās un komerclietās, ir pieņemta Direktīva par juridisko palīdzību pārrobežu strīdos.

Tā aptver pirmstiesas konsultācijas, lai panāktu izlīgumu pirms tiesvedības ierosināšanas, ar lietas ierosināšanu un juridisku pārstāvību tiesā saistītu juridisku palīdzību un tiesāšanās izmaksu atlīdzināšanu vai atbrīvojumu no tiesāšanās izmaksām.

Lai saņemtu juridisku palīdzību pārrobežu strīdos, jāaizpilda attiecīgā juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapa. Direktīvā ir paredzētas divas veidlapas, proti, juridiskās palīdzības pieprasījumu veidlapa un šādu pieprasījumu pārsūtīšanas veidlapa. Veidlapas visās ES oficiālajās valodās ir pieejamas šeit.

Juridiskā palīdzība kriminālprocesā

Juridisko palīdzību kriminālprocesā dalībvalstis savā jurisdikcijā piešķir dalībvalstu tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Eiropas e-tiesiskuma portālā turpmāk tiks sniegta plašāka informācija par šo tēmu.

ES tiesību akti pašlaik neaptver juridisko palīdzību pārrobežu kriminālprocesā.

Lapa atjaunināta: 24/02/2016

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.