Mediation

Det er muligt at løse en tvist uden at gå rettens vej. Hvis du er i konflikt med en virksomhed, en erhvervsdrivende, din arbejdsgiver, ja endog et familiemedlem i dit eget land eller i udlandet og ikke kan løse tvisten selv, kan du naturligvis gå rettens vej, men du kan også overveje at benytte en alternativ tvistbilæggelsesmetode som f.eks. mægling.

Mægling kan defineres som en struktureret proces, hvorved to eller flere parter i en tvist på frivillig basis selv forsøger at nå til enighed om bilæggelse af deres tvist med bistand fra en neutral og kvalificeret tredjemand ("mægler"). Processen kan indledes af parterne eller foreslås eller pålægges af en ret eller være fastsat i en medlemsstats lovgivning.

Mægleren hjælper parterne til at indgå en aftale uden formelt at give udtryk for sin holdning til den ene eller anden mulige løsning på tvisten.

Under mæglingen opfordres parterne til at indgå i eller genoptage en dialog og undgå konfrontation. De vælger selv metoden til løsning af tvisten og spiller selv en absolut aktiv rolle i søgningen efter den løsning, der passer begge parter bedst. I andre tilfælde, navnlig i forbrugertvister, er det mægleren, der finder løsningen og forelægger den for parterne. Tvistbilæggelse afhænger af, om parterne når til enighed; hvis parterne ikke når frem til en aftale, pålægger mægleren ikke nogen løsning.

Mægling betragtes som hurtigere og ofte billigere end almindelige retssager. Hermed undgås den konfrontation mellem parterne, der er iboende i retssager, og som gør det muligt for dem at bevare deres erhvervsmæssige eller personlige forbindelser efter at tvisten er bilagt. Mægling gør det endvidere muligt for parterne at finde kreative løsninger på deres tvist, som de ikke ville kunne opnå ved en retssag.

Du kan få yderligere oplysninger på webstederne Overblik i EU og Medlemsstaterne.

Sidste opdatering: 27/04/2016

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website