Vahendus

Vaidlusi saab lahendada kohtu poole pöördumata. Kui teil on vaidlus ettevõtte, teenindaja, tööandja või koguni enda pereliikmega oma riigis või välismaal ja te ei suuda vaidlust ise lahendada, võite te loomulikult pöörduda kohtu poole, ent võite samuti kaaluda vaidluse alternatiivset lahendamist, näiteks vahendusmenetlust.

Vahendusmenetlus on struktureeritud menetlus, kus vaidluse kaks või enam osapoolt püüavad vabatahtlikult, kvalifitseeritud neutraalse kolmanda poole („vahendaja”) abiga omavahel kokkuleppele jõuda. Nimetatud menetlust võivad algatada pooled või seda võib soovitada või nõuda kohus või see võidakse ette näha liikmesriigi õigusega.

Vahendaja aitab pooltel jõuda kokkuleppele, esitamata tegelikult ametlikku arvamust vaidluse ühe või teise võimaliku lahenduse kohta.

Vahendusmenetluse ajal kutsutakse pooli alustama või jätkama dialoogi ning vältima vastasseisu. Pooled ise valivad vaidluse lahendamise viisi ja on väga aktiivsed oma püüdlustes leida mõlemale poolele parim lahendus. Muudel juhtudel ja eelkõige tarbijavaidlustes leiab lahenduse vahendaja ning esitab selle pooltele. Vaidluse lahendamine sõltub poolte kokkuleppele jõudmisest; kui pooled ei saavuta kokkulepet, ei sunni vahendaja lahendust peale.

Vahendusmenetlust peetakse kiiremaks ja enamasti odavamaks kui tavalist kohtumenetlust. Vahendusmenetluse puhul välditakse osapoolte vahelist vastasseisu, mis on omane kohtmenetlustele, ning see võimaldab pooltel säilitada vaidlusesse mittepuutuvad ametialased ja isiklikud suhted. Vahendusmenetlus võimaldab pooltel samuti leida vaidlustele loomingulisi lahendusi, mida ei ole kohtus võimalik saada.

Üksikasjalikumat teavet võib leida ELi ülevaatest ja liikmesriikide veebilehtedelt.

Viimati uuendatud: 27/04/2016

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta