Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Erstatning

Ofre for forbrydelser i Den Europæiske Union (EU) kan få erstatning for de skader og/eller tab, de har lidt, uanset hvor i EU forbrydelsen blev begået.

Nationale situationer

Hver EU-medlemsstat har sin egen ordning, der tjener til at yde erstatning til ofre for den skade, som de er blevet påført på grund af en forbrydelse. Der findes grundlæggende to måder, hvorpå man kan opnå erstatning: den forurettede kan enten fremsætte et krav mod skadevolderen (ofte inden for rammerne af et civilt søgsmål), eller de kan anmode om godtgørelse via staten.

Det er imidlertid også muligt for ofret at fremsætte et erstatningskrav under en straffesag. Yderligere oplysninger om denne mulighed for at opnå erstatning findes her (vælg det relevante flag på til højre på siden og klik derefter på "Mine rettigheder under sagen").

Grænseoverskridende tilfælde

Alle medlemsstater er efter EU-retten forpligtet til at have en national ordning, der sikrer retfærdig og passende erstatning til ofre for forbrydelser og let adgang til erstatning, uanset hvor i EU en person bliver udsat for forbrydelse. Den relevante EU-retsakt er Direktiv om erstatning til ofre for forbrydelser. Det letter adgangen til erstatning til ofre for forbrydelser i grænseoverskridende situationer (f.eks. hvor forbrydelsen er begået i en anden medlemsstat end den, hvor ofret bor), og der indføres en samarbejdsordning mellem de nationale myndigheder.

Sidste opdatering: 15/06/2016

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.