Trestní rejstříky

V zájmu zvýšení bezpečnosti občanů v evropském prostoru svobody, bezpečnosti a práva byly na evropské úrovni podniknuty konkrétní kroky, které umožňují účinnou výměnu informací o odsouzeních v trestních řízeních mezi členskými státy. Zejména byl zřízen počítačový systém s názvem ECRIS (Evropský informační systém rejstříků trestů), který zahájil činnost v dubnu 2012.

Souvislosti

Události jako případ Fourniret z roku 2004 a četné následné studie prokázaly, že vnitrostátní soudy často vynášely rozsudky pouze na základě předchozích odsouzení, která jsou zanesena do vnitrostátního rejstříku, aniž by měly povědomí o odsouzeních v ostatních členských státech. Pachatelé trestných činů tak mohou uniknout své minulosti jednoduše tím, že se přestěhují z jednoho členského státu EU do druhého.

ECRIS

Systém ECRIS byl vytvořen v reakci na zjevnou nutnost zlepšit výměnu informací z rejstříků trestů na evropské úrovni. Z praktického hlediska systém ECRIS znamená elektronické propojení databází rejstříků trestů všech členských států, v jehož rámci jsou vzájemně rychle vyměňovány informace o odsouzeních, a to jednotným a snadným způsobem předáváním údajů prostřednictvím výpočetní technologie. Tento systém soudcům, státním zástupcům a příslušným správním orgánům umožní snadný přístup k uceleným informacím o předchozích trestných činech kterékoliv občana EU, bez ohledu na to, ve kterých členských státech EU byla tato osoba odsouzena v minulosti. Takto nebudou moci pachatelé trestných činů uniknout své trestněprávní minulosti jednoduše tím, že se přestěhují z jednoho členského státu do druhého, a lze přiměřeně reagovat na trestné činy, které již byly spáchány. Systém pomáhá rovněž v předcházení trestným činům.

Obecné zásady

  • Systém ECRIS je založen na decentralizované architektuře IT, ve které jsou údaje z rejstříků trestů uloženy výhradně ve vnitrostátních databázích členských států a na žádost jsou mezi ústředními orgány členských států vyměňovány elektronicky.
  • Členský stát, jehož je daná osoba státním příslušníkem, se stává ústředním archívem všech odsouzení dotyčné osoby. Tento členský stát má povinnost uchovávat a aktualizovat veškeré obdržené informace, jakož i předávat veškeré požadované informace. V důsledku toho by měl moci každý členský stát poskytnout na žádost jiného členského státu vyčerpávající, aktuální a úplné informace s ohledem na rejstřík trestů svých státních příslušníků bez ohledu na to, kde bylo odsouzení vyneseno.
  • Členský stát, jenž odsoudí osobu, která není jeho státním příslušníkem, má povinnost neprodleně zaslat informace (včetně aktualizací) o tomto odsouzení členskému státu (státům), jehož (jejichž) je pachatel státním příslušníkem.
  • Předávání informací o odsouzeních se provádí elektronicky, prostřednictvím standardizovaného evropského formátu s využitím dvou referenčních tabulek kategorií trestných činů a kategorií trestů. Tyto tabulky usnadňují automatický překlad a zlepšují vzájemné pochopení předávaných informací. Při předávání informací o odsouzení musí členský stát uvést příslušné kódy pro kategorii trestného činu a trestu nebo sankce, které budou automaticky přeloženy do jazyka příjemce, což mu umožní po přijetí informací neprodleně reagovat.

Legislativní nástroje

Obecné zásady, jimiž se řídí výměna informací a fungování systému, jsou upraveny v rámcovém rozhodnutí o výměně informací z rejstříku trestů a v rozhodnutí o ECRIS.

Provedení

Členské státy měly systém zavést do dubna 2012. Byla přijata řada technických a finančních opatření s cílem pomoci členským státům při přípravě technické infrastruktury pro propojení jejich systémů rejstříků trestů. Komise poskytla členským státům zvláštní programové vybavení s názvem „referenční provádění“, aby jim usnadnila propojení s ostatními rejstříky. Členské státy mohou využít rovněž finanční podporu v podobě grantů za účelem modernizace jejich vnitrostátních systémů rejstříků trestů v rámci programu Trestní soudnictví.

Výpis z trestního rejstříku pro jiné účely než trestní řízení

Podle ustanovení evropského rámcového rozhodnutí 2009/315/SVV, rozhodnutí Evropské rady 2009/316/SVV a vnitrostátních ustanovení může proběhnout výměna informací z trestního rejstříku pro jiné účely než trestní řízení. Další informace o tom, jak získat výpis z trestního rejstříku pro takové jiné účely lze nalézt na stránce členského státu kliknutím na příslušnou vlajku na pravé straně.

Pilotní projekt

Již předtím, než systém ECRIS vstoupil v platnost, si několik členských států (BE, CZ, FR, DE, ES, IT, LU, NL, PL, SK, UK) vyměňovalo elektronicky informace z rejstříků trestů v rámci pilotního projektu „síť rejstříků trestů“. Rozvoj a výsledky, jichž tento projekt dosáhl, zejména architektura IT a referenční tabulky, byly základní inspirací pro systém ECRIS.

Návrh Komise na zlepšení výměny informací o státních příslušnících třetích zemí

Systém ECRIS v současnosti efektivně funguje, pokud jde o státní příslušníky zemí EU. Zároveň však není možné určit, zda byli státní příslušníci třetích zemí již dříve odsouzeni v jiných členských státech, aniž by byly všechny tyto země konzultovány.

Dne 19. ledna 2016 proto Komise přijala návrh směrnice, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí a pokud jde o Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahradí rozhodnutí Rady 2009/316/SVV.

Poslední aktualizace: 04/08/2016

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.