Vastastikune tunnustamine kohtujärgsete meetmete puhul

Novembris 2008 võeti vastu kaks raamotsust, mis võimaldavad nende isikute kodumaa ühiskonda taasintegreerimist, kes on süüdi mõistetud muus liikmesriigis kui see, kus nad alaliselt elavad.

Raamotsus, mis võimaldab tingimisi vangistust kodumaal

2008. aasta raamotsus tingimuslike meetmete ja alternatiivsete mõjutusvahendite kohta võimaldab saata tagasi kodumaale süüdimõistetuid, kes on tingimisi vabastatud või kelle suhtes on kohaldatud alternatiivseid mõjutusvahendeid muus liikmesriigis kui nende kodumaal. Karistuse üle teostab järelevalvet see liikmesriik, kus isik alaliselt elab. Selle aluseks on põhimõte, et isiku sotsiaalne rehabilitatsioon on hõlpsam tema kodumaal.

Liikmesriigid pidid kõnealuse õigusakti 6. detsembriks 2011 siseriiklikku õigusesse üle võtma.

Siiamaani on ainus rahvusvahelise õiguse vahend piiriülese abi andmiseks tingimisi karistuse kandmise kohta 1964. aasta Euroopa Nõukogu konventsioon. Selle on praeguseks ratifitseerinud vaid 12 liikmesriiki, kellest mõni on teinud arvukaid reservatsioone. Raamotsus asendab liikmesriikidevahelistes suhetes Euroopa Nõukogu konventsiooni tingimisi karistatud või enne tähtaega vangistusest vabastatud isikule käitumiskontrolli kohaldamise kohta.

Belgia justiitsministeerium käivitas 2009. aastal raamotsuse rakendamiseks üle-euroopalise projekti. Seda projekti kaasrahastab Euroopa Komisjon ja seda viivad ellu Euroopa Liidu seitse liikmesriiki ja Euroopa Kriminaalhoolduse Organisatsioon (CEP) eesmärgiga tugevdada liikmesriikide kriminaalhooldusmeetmete vastastikust tunnustamist ja selgitada välja raamotsuse rakendusaktidega seotud raskused. Teavet projekti kohta võib leida veebisaidilt http://www.euprobationproject.eu/.Veebisait annab ülevaate Euroopa Liidu eri jurisdiktsioonide kriminaalhooldussüsteemidest ja projekti peamiste etappide lühikirjelduse.

Raamotsus kinnipeetavate kodumaale üleandmise kohta

2008. aasta raamotsus vabadusekaotuse kohta võimaldab saata kinnipeetavad nende kodumaale. Selle aluseks on sarnaselt kriminaalhooldusega põhimõte, et isiku sotsiaalne rehabilitatsioon on hõlpsam tema kodumaal.

Raamotsusega asendatakse kõikide ELi liikmesriikide vahelistes suhetes automaatselt sellised dokumendid nagu süüdimõistetud isikute üleandmise Euroopa konventsioon (1983) ja selle lisaprotokoll (1997) Need konventsioonid jäävad jõusse kolmandate riikide suhtes.

Võrreldes konventsiooniga on raamotsus tõeline edasiminek viisis, kuidas liikmesriikide vahel teavet vahetatakse. Konventsiooni kohaselt saadeti kodumaale üleandmise taotlused vastavate riikide justiitsministeeriumidele, samas kui raamotsusega on ette nähtud otsekontaktid pädevate asutuste vahel.

Liikmesriigid pidid kõnealuse õigusakti 5. detsembriks 2011 siseriiklikku õigusesse üle võtma.

Viimati uuendatud: 09/10/2013

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.
Komisjon uuendab parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.