Vzájomné uznanie opatrení po skončení súdneho konania

V novembri 2008 boli prijaté rámcové rozhodnutia, ktoré umožňujú lepšiu sociálnu rehabilitáciu osôb, ktoré boli odsúdené v inom členskom štáte, v ich domovskej krajine.

Rámcové rozhodnutie umožňujúce probačný dohľad v domovskej krajine

Rámcové rozhodnutie o probačných opatreniach a alternatívnych sankciách z roku 2008 umožňuje, aby sa osoba odsúdená a podmienečne prepustená alebo taká, ktorej je uložený alternatívny trest v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom žije, poslala späť do členského štátu, kde má obvyklé bydlisko. Nad výkonom trestu zvyčajne dohliada členský štát, v ktorom má táto osoba obvyklé bydlisko. Základnou myšlienkou je, že sociálnu rehabilitáciu osoby možno ľahšie dosiahnuť v jej domovskej krajine.

Členské štáty mali tento nástroj do 6. decembra 2011 transponovať do vnútroštátneho právneho poriadku.

Dohovor Rady Európy z roku 1964 je zatiaľ jediným nástrojom medzinárodného práva, ktorý sa venuje cezhraničnej pomoci v oblasti probačného dohľadu. Ratifikovalo ho len 12 členských štátov, niektoré z nich s mnohými výhradami. To obmedzilo význam tohto právneho dokumentu v praxi. Rámcové rozhodnutie nahradí vo vzťahoch medzi členskými štátmi zodpovedajúce ustanovenia Dohovoru Rady Európy o dohľade nad podmienečne odsúdenými alebo podmienečne prepustenými páchateľmi.

Belgické ministerstvo spravodlivosti v roku 2009 spustilo európsky projekt zameraný na vykonávanie rámcového rozhodnutia. Cieľom tohto projektu, ktorý spolufinancuje Európska komisia a ktorý sa v partnerskej spolupráci realizuje so 7 členskými štátmi Európskej únie a Európskou organizáciou pre probáciu („CEP“), je zlepšiť vzájomné vedomosti o vnútroštátnych probačných opatreniach a zistiť, aké prekážky ležia v ceste legislatívnej a praktickej implementácii tohto nástroja. Hlavným výsledkom tohto európskeho projektu je otvorenie webového sídla: http://www.euprobationproject.eu/. Nachádza sa tu prehľad jednotlivých súdnych systémov z hľadiska probácie, ktoré v Európskej únii existujú, ako aj stručné vysvetlenie základných etáp projektu.

Rámcové rozhodnutie o prevoze väzňov do ich domovskej krajiny

Rámcové rozhodnutie o trestoch odňatia slobody z roku 2008 umožňuje prevoz väzňov späť do krajiny ich obvyklého pobytu. Základnou myšlienkou je, že v prípade podmienečného odsúdenia alebo podmienečného prepustenia možno sociálnu rehabilitáciu osoby ľahšie dosiahnuť v jej domovskej krajine.

Toto rámcové rozhodnutie automaticky nahrádza dohody ako napríklad Dohovor Rady Európy o odovzdávaní odsúdených osôb (1983) a jeho dodatkový protokol (1997), pokiaľ ide o vzťahy medzi všetkými členskými štátmi EÚ. Tieto dohovory zostávajú v platnosti vo vzťahu k tretím štátom.

Skutočné zlepšenie, ktoré prinieslo rámcové rozhodnutie v porovnaní s dohovorom, spočíva v usmerňovaní komunikácie medzi zúčastnenými štátmi. Podľa dohovoru sa žiadosti o odovzdanie podávajú medzi ministrami spravodlivosti jednotlivých štátov. V rámcovom rozhodnutí sa namiesto toho ustanovuje priamy kontakt medzi príslušnými orgánmi.

Členské štáty mali tento nástroj do 5. decembra 2011 transponovať do vnútroštátneho právneho poriadku.

Posledná aktualizácia: 09/10/2013

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.