Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Jogi nyilatkozat

1. Felelősségi nyilatkozat

2. Adatvédelmi nyilatkozat

3. A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok

4. Szerzői jogi nyilatkozat


1. Felelősségi nyilatkozat

1.1. Általános megfontolások

Az ezen a webhelyen található tartalmak a szerzők véleményét fejezik ki, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Bizottság álláspontját. A webhelyet az Európai Bizottság tartja fenn, a tartalmáért való felelősség ugyanakkor megoszlik a Bizottság és az egyes tagállamok között.

Az Európai Bizottság e webhelyének az a célja, hogy egyszerűbbé tegye az igazságszolgáltatás nemzetközi viszonylatban való igénybevételét, valamint hogy tájékoztatást nyújtson a Bizottság törekvéseiről és az Európai Unió politikáiról. Törekszünk arra, hogy pontos és naprakész információkat nyújtsunk. Mindent megteszünk azért, hogy a felénk jelzett hibákat kijavítsuk.

Valamennyi interaktív (elektronikus) szolgáltatásunkat az „adott állapotban” és a „legnagyobb gondosság” elve alapján biztosítjuk. Az Európai Bizottság és a részt vevő adat-/egyéb szolgáltatók minden kifejezett vagy vélelmezett felelősséget kizárnak. Különösen nem tudjuk garantálni az adatok naprakész állapotát és helyességét, valamint biztosítani a folyamatos elérhetőséget vagy bármely linken keresztül hivatkozott külső webhely elérhetőségét.

A Bizottság kizár mindennemű, az adatok sérüléséből vagy elvesztéséből, valamint egyéb jellegű, a rendszer szándékolt vagy szándékolatlan használata miatt bekövetkező káros hatásból eredő felelősséget. E felelősségi nyilatkozatnak nem célja, hogy a hatályos nemzeti jogszabályok által előírtaktól eltérő módon korlátozza a Bizottság felelősségét, vagy hogy kizárja a Bizottság felelősségét olyan ügyekben, melyekért az említett jogszabályok értelmében felelősségre vonható. Az alkalmazandó jog a belga jog, és jogvita esetén a belga bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

Az alább közölt Felelősségi nyilatkozatot és Használati feltételeket az Európai Bizottság előzetes értesítés nélkül bármikor átdolgozhatja, e szövegnek mindig a webhelyen közzétett, aktuális változatát kell figyelembe venni.

1.2. A tartalomoldalakat érintő szempontok

Minden egyes tartalomoldal jellege vagy „európai”, vagy „tagállami”, a saját oldalaikon található tartalmakért és hivatkozásokért (különféle hatóságaikon keresztül) az egyes uniós tagállamok felelősek. Ezek az információk:

– pusztán általános jellegűek, konkrét személyek vagy szervezetek egyéni körülményeire nem vonatkoznak;

– nem feltétlenül teljes körűek, hiánytalanok, pontosak vagy frissek;

– időnként olyan külső webhelyek felé irányíthatnak tovább, amelyek felett a Bizottság szolgálatai nem rendelkeznek ellenőrzési joggal, és amelyeket illetően a Bizottság semmiféle felelősséget nem vállal;

– nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsadásnak (amennyiben konkrét ügyben van tanácsra szüksége, keressen fel megfelelő képesítéssel rendelkező szakembert).

A tartalomoldalakon található, férfiakra vonatkozó utalások egyúttal a nőkre vonatkozó utalásnak is tekintendők, illetve fordítva, kivéve, ha a szöveg egyértelműen mást jelez.

A tartalomoldalak között akadnak gépi fordítással készültek is. Felhívjuk a felhasználók figyelmét arra, hogy a gépi fordításokat átmeneti jelleggel, kizárólag az összefüggések szemléltetésének céljára biztosítjuk. A gépi fordítások minőségére vonatkozóan ezen oldalak tulajdonosai semmilyen felelősséget vagy garanciát nem vállalnak.

Felhívjuk a felhasználók figyelmét arra, hogy az interneten elérhető dokumentumok nem szükségszerűen adják vissza pontosan a hivatalosan elfogadott szöveget. Jogi érvénnyel csak azok az európai uniós jogszabályok bírnak, amelyek 2013. július 1. előtt az Európai Unió Hivatalos Lapjának nyomtatott változatában, 2013. július 1. után pedig annak elektronikus változatában jelentek meg. Mindent elkövetünk azért, hogy csökkentsük a technikai hibákból eredő kellemetlenségeket. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a portál oldalain található adatok vagy információk olyan fájlokban vagy formátumokban állnak rendelkezésre, amelyek nem mentesek a hibáktól; ilyen esetekben nem tudjuk garantálni, hogy ezek a problémák nem okoznak fennakadásokat a webhely használata során.

1.3. Az interaktív szolgáltatásokat érintő szempontok

Valamennyi interaktív szolgáltatásra a következő feltételek érvényesek:

Ezen szolgáltatások használatával Ön elfogadja, hogy azokat kizárólag rendeltetésszerűen veheti igénybe. A szolgáltatások vagy az általuk rendelkezésre bocsátott személyes adatok nem használhatók fel semmiféle egyéb célra, különösen nem kereskedelmi, marketing- vagy reklámtevékenységgel összefüggésben.

Tilos a nyújtott szolgáltatások révén elért adatok automatizált, nagy mennyiségben való másolása (szüretelése) és/vagy bármilyen módon való terjesztése.

Az európai igazságügyi portálhoz és annak oldalaihoz vezető hivatkozások megosztása engedélyezett.

Az adott szolgáltatással kapcsolatos szempontok:

1.3.1. A fizetésképtelenségi nyilvántartások összekapcsolása

Ezen szolgáltatás révén visszakereshetők a részt vevő tagállamok nemzeti nyilvántartásaiban a fizetésképtelenségi eljárásokra vonatkozóan szereplő információk. Nincs központosított uniós fizetésképtelenségi nyilvántartás. A keresés a nemzeti nyilvántartásokhoz fut be, és a válasz néhány másodpercen belül megérkezik. A szolgáltatást egyelőre a „legnagyobb gondosság” elve alapján biztosítjuk.

1.3.2. Ügyvédkereső

Az ügyvédkereső az Európai Bizottság és a részt vevő nemzeti ügyvédi kamarák és jogászszövetségek által a nyilvánosság számára kínált szolgáltatás.

1.3.3. Közjegyzőkereső

A közjegyzőkereső az Európai Bizottság, az Európai Unió Közjegyzőségeinek Tanácsa (CNUE), valamint további részt vevő nemzeti közjegyzői kamarák által a nyilvánosság számára biztosított szolgáltatás.

1.3.4. Európai esetjogi azonosító (European Case Law Identifier – ECLI)

Az ECLI-keresőfelület az Európai Bizottság által a részt vevő esetjogi szolgáltatókkal együttműködésben a nyilvánosság számára kínált szolgáltatás. A Bizottság azért alakította ki e szolgáltatást, hogy támogassa az igazságszolgáltatás nemzetközi viszonylatban való igénybevételét, mivel ezáltal az uniós polgárok és a gyakorló jogászok könnyebben megtalálhatják az Unió bármely országában ECLI-azonosítóval megjelölt jogi eseteket.

1.3.5. Illetékes bíróság/hatóság keresése

Az illetékes bíróság/hatóság keresésére szolgáló felület az Európai Bizottság által a részt vevő nemzeti igazságszolgáltatási hatóságokkal, illetve egyéb illetékes szervekkel együttműködésben a nyilvánosság számára kínált szolgáltatás. A Bizottság azért alakította ki e szolgáltatást, hogy támogassa az igazságszolgáltatás nemzetközi viszonylatban való igénybevételét, mivel ezáltal az uniós polgárok és a gyakorló jogászok számára könnyebbé válik az illetékes nemzeti bíróság megtalálása. Felhívjuk a felhasználók figyelmét arra, hogy bár az eredmények pontosságának biztosítása érdekében mindent megtettünk, mégis előfordulhat, hogy egyes esetekben az illetékesség megállapításának tekintetében nem áll rendelkezésre tájékoztatás.

1.3.6. Követelések elektronikus benyújtása (e-CODEX)

A követelések (európai fizetési meghagyások, kis értékű európai követelések) e-CODEX technológián alapuló elektronikus benyújtásának lehetősége számos, részben az Európai Bizottság, részben a nemzeti hatóságok által üzemeltetett számítástechnikai rendszer összeköttetése révén valósul meg. Bizonyos kivételes esetekben megtörténhet, hogy a követelés nem jut el a kijelölt bírósághoz. A továbbítás igazolását (illetve a továbbítás meghiúsulásának igazolását) a lehetőségek szabta korlátokon belül a lehető legteljesebb mértékben biztosítjuk, azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy bizonyos tagállamokban az igazolás csupán a követelésnek az e célból létrehozott nemzeti központi számítógépes rendszerbe való beérkezésére terjed ki. A rendeltetési bírósághoz való kézbesítés ténye nem minden esetben igazolható.

Az iratok továbbítására és a bírósági válaszokra vonatkozó valamennyi értesítést arra az e-mail címre küldjük el, amelyet Ön az Európai Bizottság felhasználó-azonosítási rendszerébe (ECAS) való bejelentkezéshez használt fiókjához korábban társított.

Az Európai Bizottság sem a követelés kézbesítésének meghiúsulásáért, sem a továbbításról (illetve annak meghiúsulásáról) szóló igazolás kiállításának elmulasztásáért nem vonható felelősségre. Ugyanígy nem vonható felelősségre az Európai Bizottság azért sem, mert esetleg elmulasztja kézbesíteni a követelésre vonatkozó, a bíróság által az Ön részére válaszul küldött közleményeket vagy az ilyen közlemények érkezéséről szóló értesítéseket.

A bírósággal való üzenetváltásainak részét képező dokumentumok – a vis maior eseteit kivéve – tanulmányozás céljára legalább egy éven át elérhetők maradnak az Ön számára az európai igazságügyi portálon, kivéve, ha Ön kifejezetten kéri azok törlését. Javasoljuk, hogy az üzenetváltások részét képező minden olyan dokumentumról, amelyet ezen időszakon túl is szeretne elérni, készítsen saját másolatot. Az Európai Bizottság nem vonható felelősségre egyrészt semmilyen olyan kárért, amelyet Ön adott esetben azért szenved el, mert az Ön és a bíróság közötti üzenetváltások részét képező dokumentumok átmenetileg vagy véglegesen elérhetetlenné válnak, másrészt azért a helyzetért, hogy a Bizottság elmulasztja Önt előzetesen értesíteni az ilyen üzenetváltások törléséről.

1.3.7. Elektronikus aláírás

Az európai igazságügyi portálon keresztül csak az elektronikus aláírással már ellátott követeléseket lehet elektronikusan (az e-CODEX rendszerben) benyújtani. A portálon külön eszköz segíti ennek a folyamatnak a végigvitelét, ez utóbbi használata azonban nem kötelező – a portálra való feltöltés előtt a követelést saját eszközzel is el lehet látni elektronikus aláírással. Az Európai Bizottság nem vonható felelősségre semmilyen olyan kárért, amelyet Ön adott esetben azért szenved el, mert a bíróság vagy bármely más fél visszautasítja az európai igazságügyi portálon elérhető eszközzel létrehozott elektronikus aláírást.

Oldal tetejére

2. Adatvédelmi nyilatkozat

2.1. Az európai igazságügyi portál célja

Az európai igazságügyi portál egyablakos (elektronikus) hozzáférést nyújt az európai igazságszolgáltatásra vonatkozó információkhoz és az európai bírósági eljárásokhoz. A portál célközönségét a polgárok, a vállalkozások, a gyakorló jogászok és a bírák jelentik. A polgároknak más tagállamokban is ugyanúgy hozzá kell férniük az igazságszolgáltatáshoz, mint saját tagállamukban, és az európai igazságügyi portál gyakorlatias módon – az információk 23 nyelven való rendelkezésre bocsátásával, valamint a megfelelő honlapokra és dokumentumokra mutató számos hivatkozással – járul hozzá az akadályok megszüntetéséhez.

Bár a portál tartalmáért és fenntartásáért való felelősség megoszlik az Európai Bizottság és az Európai Unió tagállamai között, az európai igazságügyi portál tekintetében az Európai Bizottság minősül adatkezelőnek.

2.2. Az irányadó jog

Az Európai Bizottság felelősségi körébe tartozó, az európai igazságügyi portál rendszerezéséhez és kezeléséhez kapcsolódó, személyes adatokon végzett adatfeldolgozási műveletekre irányadó jogszabályok a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az európai igazságügyi portálon szereplő személyes adatok védelméről szóló 2014/333/EK bizottsági határozat.

2.3. Mely adatokat dolgozza fel a Bizottság az európai igazságügyi portál keretében?

A portál az oldalak és internetes hivatkozások tulajdonosainak nevét és e-mail címét dolgozza fel. Ezen túlmenően a tagállamok által az illetékes bíróságok/szervek vonatkozásában nyújtott egyes információk személyes adatokat (név, e-mailcím, telefonszám) tartalmazhatnak azokban az esetekben, amikor természetes személyt határoztak meg kapcsolattartó pontként. Minden ilyen adatot egy, az Európai Bizottság luxemburgi adatközpontjában fenntartott adatbázisban tárolnak.

Átmeneti mechanizmust használunk, amely az ECAS-ból, az Európai Bizottság felhasználóazonosítási rendszeréből személyes adatokat kér le (azonban nem tárolja el azokat). Az ECAS a regisztráció céljából gyűjt és feldolgoz egyes személyes adatokat, így a vezetéknevet, a keresztnevet és az e-mail címet. A személyes adatok ECAS általi feldolgozásának jellegét külön részletes adatvédelmi nyilatkozat írja le. További információk a https://webgate.ec.europa.eu/cas/privacyStatement.html címen érhetők el.

Az európai igazságügyi portál az olyan egymáshoz kapcsolt nemzeti adatbázisokhoz való hozzáférés biztosításának céljából is dolgoz fel személyes adatokat, mint az Ügyvédkereső, a Közjegyzőkereső, a Fizetésképtelenségi nyilvántartások összekapcsolása (IRI), az európai esetjogi azonosítók (ECLI) keresőmotorja, a dinamikus űrlapok, és a követelések elektronikus benyújtásának rendszere (e-CODEX). Ebben a vonatkozásban:

 • az ügyvédekre vonatkozó adatok a részt vevő ügyvédi kamarák nyilvántartásaiból származnak;
 • a közjegyzőkre vonatkozó adatok a részt vevő nemzeti közjegyzői kamarák nyilvántartásaiból származnak, a CNUE és más illetékes szervek adatszolgáltatása révén;
 • az IRI-ben tárolt adatok a nemzeti fizetésképtelenségi és cégnyilvántartásokból származnak;
 • az ECLI-rendszerhez kapcsolódóan feldolgozott igazságszolgáltatási határozatok részét képező személyes adatokat az igazságszolgáltatási és egyéb illetékes hatóságok szolgáltatják;
 • a dinamikus űrlapok a végfelhasználók által szolgáltatott adatokat (pl. név, cím, telefonszám, bankszámla stb.) dolgozzák fel;
 • az e-CODEX-hez kapcsolódóan feldolgozott adatok a felhasználók és a nemzeti bíróságok között folyó kommunikációból származnak. Ezenfelül léteznek a rendszer résztvevőinek azonosítására szolgáló, bizonyos esetekben esetleg személyes adatokat, például e-mail címeket vagy (az Európai Bizottság felhasználó-azonosítási rendszerében tárolt) ECAS-adatokat magukban foglaló technikai adatok.

2.4. Mi az adatfeldolgozás célja?

A portál az oldalak és internetes hivatkozások tulajdonosaival való kapcsolatfelvétel céljából gyűjti a személyes adatokat. Ezen adatfeldolgozás célja, hogy – a portál back-office rendszerének keretében – lehetővé tegye az oldalak és internetes hivatkozások tulajdonosainak kezelését és e-mailben történő értesítését. A portál emellett a következő célból is lekér személyes adatokat (az ECAS-on keresztül): e-mail értesítések vagy hírek küldése azon felhasználók részére, akik feliratkoztak egyes témákra. Ezeket az adatokat a Bizottság a szerepek és jogosultságok kezelése, valamint a tartalmak kezelése céljából is feldolgozza.

Az Ügyvédkereső, a Közjegyzőkereső, az IRI és az ECLI funkciói esetében a Bizottság a portálon kizárólag az egymáshoz kapcsolt, személyes adatokat tároló nemzeti adatbázisokhoz való hozzáférés biztosításának céljából dolgoz fel személyes adatokat. Ebben az összefüggésben a Bizottság csupán a fent említett portálfunkciók számítástechnikai infrastruktúrájának biztosításáért felel, nem felel viszont a portálon keresztül elérhetővé tett, egymáshoz kapcsolt nemzeti adatbázisok tartalmáért.

A Bizottság olyankor is dolgoz fel személyes adatokat a portálon, amikor azokra a felhasználók számára a más tagállam megfelelő hatóságaival való közvetlen kommunikációt lehetővé tévő interaktív szolgáltatások biztosításához van szükség.

2.5. Ki férhet hozzá az adatokhoz?

Az internetes oldalak és hivatkozások tulajdonosainak személyes adataihoz a Bizottság alkalmazottai (az Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóságának B.2. egysége), valamint a rendszerfelügyeletért és a műszaki segítségnyújtásért felelős személyzet erre jogosult tagjai férhetnek hozzá. Ezenkívül a tagállami oldalakhoz kapcsolódó személyes adatokhoz az adott oldalak kezeléséért felelős tagállami alkalmazottak is hozzáférhetnek.

Emellett a Bizottság – a nemzeti adatbázisok összekapcsolásához kapcsolódó munkák végrehajtása során – folyamatosan és igény szerint végez biztonsági értékeléseket is. A portálon keresztül csak az összekapcsolt nemzeti adatbázisokban szereplő nyilvánosan elérhető információkhoz lehet hozzáférni. A portál nem teszi lehetővé a különböző összekapcsolt nemzeti adatbázisokból származó információk eltérő célokra történő összekapcsolását.

2.6. Mennyi ideig tárolja a Bizottság a személyes adatokat?

Az oldalak és internetes hivatkozások tulajdonosainak személyes adatait addig tárolják helyi adatbázisban, ameddig ezek a portál szempontjából lényegesek, azaz a szükségesnél nem hosszabb ideig. E személyes adatok további tárolásának szükségességét évente egyszer, a portálon található összes tartalom éves aktualizálása keretében felülvizsgálják. Az adatmegőrzési időszak ténylegesen tehát egy év, a manuális ellenőrzés és az automatikus meghosszabbítás lehetősége mellett. A rendszer a regisztrált felhasználóknak csak az e-mail címét tárolja. Az egyes személyek neveit és egyéb személyes adatait a rendszer nem őrzi meg. A regisztrált felhasználók adatait kérésükre töröljük a rendszerből.

Az ECLI-rendszerhez kapcsolódóan a bírósági határozatokban szereplő adatok esetében előfordulhat, hogy ezek az adatok nemzeti adatvédelmi jogszabályok – így a vonatkozó adatmegőrzési időszakok – hatálya alá tartozó személyes adatokat tartalmaznak. A nemzeti adatszolgáltatók felelősek az ítélkezési gyakorlatot szemléltető azon határozatok eltávolításáért, amelyeket már nem kívánnak elérhetővé tenni a rendszeren keresztül.

A követelések elektronikus benyújtásával (e-CODEX) összefüggésben a felhasználó és a bíróság között zajló üzenetváltások részét képező dokumentumokban szereplő személyes adatokat a Bizottság a megfelelő időtartamra különálló adatbázisban, titkosítva tárolja. Ezek törlését a felhasználó bármikor kérheti.

A portál adatbázisában semmilyen más személyes adat tárolására nem kerül sor.

2.7. Biztonsági intézkedések az illetéktelen hozzáférés megakadályozására

Az adatgyűjtés, -feldolgozás és -tárolás módja biztonságos. Az európai igazságügyi portált számos műszaki intézkedés védi. A szerepek és jogosultságok szigorú kezelése garantálja, hogy az azonosított felhasználók csak a szükséges szintű hozzáféréssel és engedélyekkel rendelkezzenek. Az adatokkal kapcsolatos valamennyi műveletre titkosított kapcsolaton keresztül kerül sor. A portál adatbázisához való távoli, illetve fizikai hozzáférést hálózati szegmentáció, tűzfalak és a Bizottság adatközpontja által szolgáltatott további mechanizmusok biztosítják. A rendeltetés szerinti funkciókhoz biztosított hozzáférésen túl az európai igazságügyi portál által tárolt személyes adatokhoz csak a 2.5. pontban („Ki férhet hozzá az adatokhoz?”) meghatározott, korlátozott felhasználói kör férhet hozzá.

A felhasználó és a bíróság között zajló üzenetváltások részét képező dokumentumokban szereplő személyes adatokat a Bizottság különálló adatbázisban, titkosítva tárolja.

2.8. Hozzáférés saját személyes adataihoz

Ha ellenőrizni szeretné, hogy a felelős adatkezelő milyen személyes adatokat tárol Önről, illetve ha ezeket az adatokat módosíttatni, javíttatni vagy töröltetni kívánja, kérjük, írjon nekünk a „Kapcsolattartási adatok” alatt feltüntetett e-mail címre, és pontosan jelölje meg kérését. Az ilyen kérésekre az adatkezelő a beérkezéstől számított 10 munkanapon belül válaszol.

2.9. Kapcsolattartási adatok

Az európai igazságügyi portált az Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóságán belül a „Európai Ügyészség és büntetőjog” elnevezésű, B.2. egység gondozza. A felelős személy (adatkezelő) Alexandra JOUR-SCHROEDER egységvezető.

A kapcsolattartási cím az európai igazságügyi portál tekintetében:

European Commission (Európai Bizottság)
Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság
B2. Európai Ügyészség és büntetőjog egység
B-1049 Brüsszel
Belgium

JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

A Bizottság felelősségi körében végrehajtott adatfeldolgozási műveletekkel kapcsolatos esetleges panaszokkal az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhat:

Európai adatvédelmi biztos
60 Rue Wiertz (MO 63)
B-1047 Brüsszel
Belgium

Telefon: +32 2 283 19 00
fax: +32 2 283 19 50

Oldal tetejére

3. A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok

Az Európai Unió számára kiemelten fontos a személyes adatok védelme. A „személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről” szóló politika a 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapul.

Ez az általános szabályrendszer vonatkozik a .eu domainen belüli, azaz európai uniós intézményi webhelyek családjára.

E webhelyek túlnyomó részén anélkül böngészhet, hogy bármiféle információt meg kellene adnia önmagáról, egyes esetekben azonban az igénybe venni kívánt elektronikus szolgáltatáshoz szükség van személyes információk közlésére.

Az ilyen adatokat kérő webhelyek a fent említett rendeletben meghatározott szabályoknak megfelelően kezelik ezeket az információkat, és külön adatvédelmi nyilatkozataikban tájékoztatást nyújtanak az Ön adatainak felhasználásáról.

Ezzel kapcsolatban:

 • minden egyes e-szolgáltatás esetében adatkezelő állapítja meg a személyes adatok kezelésével kapcsolatos célokat és eszközöket, és gondoskodik arról, hogy az említett szolgáltatás az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakkal összhangban működjön;
 • minden intézménynél adatvédelmi tisztviselő biztosítja a rendelet rendelkezéseinek alkalmazását, és tanácsaival segíti az adatkezelőket kötelezettségeik teljesítésében (lásd a rendelet 24 cikkét);
 • az európai adatvédelmi biztos független ellenőrző hatóságként gyakorolja jogkörét minden intézmény tekintetében (lásd a rendelet 41–45. cikkét);
 • az Európai Unió .eu domainnévvel ellátott intézményi webhelyei tartalmaznak külső webhelyekre irányító hivatkozásokat is. Mivel ezeket az oldalakat nem mi felügyeljük, javasoljuk, hogy tanulmányozza át az adott webhely adatvédelmi szabályait.

Mi az e-szolgáltatás?

Az EUROPA szerveren keresztül elérhető e-szolgáltatás egy olyan internetes szolgáltatás vagy funkció, amelynek célja az állampolgárok/vállalkozások és az európai intézmények közötti kommunikáció elősegítése.

Az EUROPA szerver által jelenleg nyújtott vagy a jövőben nyújtandó három e-szolgáltatás:

 1. információs szolgáltatások, amelyek az állampolgárok, a média szereplői, a vállalkozások és közintézmények vezetői, illetve más döntéshozók számára könnyű és hatékony hozzáférést nyújtanak az információkhoz, lehetővé téve így az Unió politikáinak és tevékenységének jobb megértését és azok átláthatóságának javítását;
 2. interaktív kommunikációs szolgáltatások, amelyek megkönnyítik a polgárokkal, a vállalkozásokkal, a civil társadalommal és a közszereplőkkel való kapcsolattartást, ezzel elősegítik a politikai párbeszédet és az információ-visszacsatolást, így hozzájárulva a közösségi politikák, az Unió tevékenységének és szolgáltatásainak kidolgozásához;
 3. tranzakciós szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik az Unióval folytatott főbb ügyletekhez – például közbeszerzések, pénzügyi műveletek, munkaerő-felvétel, feliratkozás eseményekre, dokumentumok beszerzése vagy megvásárlása stb. – való hozzáférést.

Az adatvédelmi nyilatkozatban feltüntetett információk

Az adatvédelmi nyilatkozatnak a következő információkat kell tartalmaznia az Önt érintő adatok felhasználásával kapcsolatban:

 • az Unió által kizárólag egy konkrét cél eléréséhez szükséges mértékben gyűjtött információk tekintetében az összegyűjtött információk természete, az adatgyűjtés célja és technikai eszközei. Az információt e konkrét céllal összeegyeztethetetlen célból nem lehet újból felhasználni;
 • kinek adják ki az információt. Az Unió csak a fent említett cél(ok) elérése érdekében és kizárólag az említett célszemélyeknek (célszemélyek csoportjának) ad ki információt. Az Unió nem adja ki az Ön személyes információit direkt marketing céljaira;
 • hogyan juthat hozzá az Önt érintő információhoz, hogyan tudja ellenőrizni annak pontosságát, illetve amennyiben szükséges, hogyan tudja pontosítani azt. Önnek érintettként joga van személyes adatainak kezelése ellen kifogást emelni, amennyiben erre jogszerű indoka van, kivéve, ha ezen adatokat valamely törvényben előírt kötelezettségnek eleget téve gyűjtik össze, vagy ha egy olyan megállapodás végrehajtásához van szükség rájuk, amelyben Ön az egyik fél, vagy amennyiben azokat olyan célra használják fel, amelyhez Ön határozott beleegyezését adta;
 • milyen hosszú ideig őrzik meg az adatokat. Az Unió csak az adatgyűjtés céljának eléréshez, vagy az adatok későbbi kezeléséhez szükséges ideig tárolja az adatokat;
 • milyen biztonsági intézkedésekkel gondoskodnak annak megelőzéséről, hogy az Önt érintő információk esetleg visszaélés vagy engedély nélküli hozzáférés tárgyává váljanak;
 • kihez forduljon, ha kérdése vagy panasza van.

Hogyan kezeljük az Ön által küldött e-maileket?

Valamennyi internetes oldalon található „Visszajelzés” link, amelynek alkalmazásával külön elektronikus postaládába továbbíthatja észrevételeit. Az ilyen üzenet küldésekor megadott személyes adatokat a címzett csak a válaszadáshoz szükséges mértékben gyűjti. Ha a postaládát kezelő csoport nem tud válaszolni a kérdésére, e-mailjét továbbítja egy másik szolgálathoz. Hogy pontosan melyik illetékes szolgálatunkhoz, arról e-mailben értesítjük Önt. Az internetes oldal az e funkció alkalmazása során váltott e-mailek tekintetében semmiféle adatot nem őriz meg.

Amennyiben bármilyen kérdése van e-mailjeinek, illetve személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, üzenetében tegye fel azokat.

Oldal tetejére

4. Szerzői jogi nyilatkozat

© Európai Unió (2015)

A Bizottság által vagy nevében az Európai Unió Kiadóhivatala (Kiadóhivatal) által birtokolt dokumentumok újrafelhasználásának feltételei a bizottsági információk újrafelhasználásáról szóló, 2006. április 7-i 2006/291/EK, Euratom bizottsági határozatban találhatók. A dokumentumok további felhasználása díjmentes.

A dokumentumok sokszorosítása – eltérő rendelkezés hiányában – a forrás feltüntetésével megengedett. Ha a szöveges vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) reprodukálásához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, ez az engedély felülírja az előbb említett általános engedélyt, és egyértelműen meghatározza a felhasználásra vonatkozó lehetséges korlátozásokat.

© Belga Királyság (2015)

Az e portál Belgiumra vonatkozó oldalain szereplő információk felhasználása a hatályos belga jogszabályok, különösen a szerzői és szomszédos jogokról szóló 1994. június 30-i törvény hatálya alá tartozik. Ez azt jelenti, hogy eltérő rendelkezés hiányában ezeknek az információknak a további felhasználásához a szerzői jog jogosultjának előzetes engedélye szükséges. Az említett törvény 8. cikkének (2) bekezdése értelmében a hatóságok hivatalos aktusai nem alapoznak meg szerzői jogot. A hatóságok hivatalos aktusai azok az okiratok, amelyek joghatással rendelkeznek (törvények, parlamenti eljárások, bírósági és törvényszéki határozatok stb.). A 21. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy „nem sérti a szerzői jogot a jogszerűen közzétett alkotásból vett idézet, amennyiben azt az adott szakterületen érvényesülő gyakorlattal összhangban és az elérni kívánt cél által indokolt mértékben kritikában, vitában, recenzióban, illetve tanítás során vagy tudományos munkában használják fel. Az előző bekezdésben felsorolt idézetek után fel kell tüntetni a forrást és a szerző nevét, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul.”

Azok az internetes oldalak, amelyekre az európai igazságügyi portál Belgiumra vonatkozó oldalai hivatkoznak, saját szerzői jogi rendelkezéseik hatálya alá tartoznak. A Belgiumra vonatkozó oldalakon említett adatokhoz fűződő szerzői joggal kapcsolatos keresetek tekintetében a belga bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

© Bolgár Köztársaság (2015)

A Bolgár Köztársaság kormánya által szolgáltatott információk nyilvánosak. Az európai igazságügyi portál Bulgáriára vonatkozó oldalain közzétett információk ingyenesen állnak rendelkezésre, nem kereskedelmi célból történő letöltésük/sokszorosításuk/lefordításuk/átdolgozásuk pedig bármilyen kiadványban, formátumban és hordozón engedélyezett az olyan anyagok kivételével, amelyben kifejezetten szerzői jogi védelemről rendelkeznek, illetve amelyek esetében a szerzői jog jogosultjának előzetes hozzájárulása szükséges.

© Cseh Köztársaság (2015)

Az ezen a webhelyen közzétett, a cseh kormány vagy a nevében eljáró harmadik felek birtokában lévő dokumentumok felhasználása eltérő rendelkezés hiányában a nemzeti szerzői jogi szabályozás hatálya alá tartozik. A Cseh Köztársaságra vonatkozó oldalakon szereplő tartalom sokszorosítása – eltérő rendelkezés hiányában, és kizárólag nem kereskedelmi célra – a forrás feltüntetésével megengedett.

Ha a szöveges vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) reprodukálásához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, ez az engedély felülírja az előbb említett általános engedélyt, és egyértelműen meghatározza a felhasználásra vonatkozó lehetséges korlátozásokat.

© Dán Királyság (2015)

Az európai igazságügyi portálon a dán kormány által szolgáltatott információk nem állnak szerzői jogi védelem hatálya alatt.

© Németországi Szövetségi Köztársaság (2015)

Az ezen a webhelyen közzétett, a Németországi Szövetségi Köztársaság birtokában lévő dokumentumok harmadik fél által történő felhasználása a német jog, illetve az európai uniós és nemzetközi egyezmények szerinti szerzői jogi szabályozás hatálya alá tartozik. Az ezen a webhelyen szereplő információk hiánytalanságát, szerkesztési és technikai hibáit, a szövegekben szereplő kihagyásokat vagy pontatlanságokat illetően nem vállalunk felelősséget.

Különösen nem vállalunk – sem kifejezett, sem vélelmezett – garanciát a külső webhelyekre mutató hivatkozások révén szerzett információk hiánytalanságát vagy pontosságát illetően.

A webhelyek üzemeltetői az általános jogi rendelkezéseknek megfelelően felelősek a saját webhelyükön felhasználás céljából közzétett tartalomért. A saját tartalmat meg kell különböztetni a külső webhelyek üzemeltetői által közzétett tartalomra mutató hivatkozásoktól.

A külső webhelyek tartalmára mutató hivatkozások kizárólag tájékoztató jellegűek.

A külső webhelyeken található tartalomért kizárólag e tartalom szolgáltatója felel. A külső webhelyeket az azokra mutató hivatkozások elhelyezését megelőzően legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint gondosan megvizsgáljuk és ellenőrizzük. Nem vállalunk azonban – sem kifejezett, sem vélelmezett – garanciát a külső hivatkozások révén szerzett információk hiánytalanságáért vagy helytállóságáért. A külső webhelyek tartalma a német kormány tudta nélkül bármikor módosulhat.

Az ezen a webhelyen elhelyezett hivatkozások tekintetében kifejezetten kijelentjük, hogy az ezen a webhelyen szereplő hivatkozások útján hozzáférhető külső webhelyek kialakítása és tartalma ellenőrzésünkön kívül esik; az ilyen hivatkozások elhelyezése nem jelenti a hivatkozott webhelyek vagy tartalmuk támogatását. Ez a kijelentés ezen a webhelyen belül valamennyi oldalra és az azokon elhelyezett valamennyi hivatkozásra érvényes.

Kérjük, tájékoztassa a német kapcsolattartó pontot a redaktion@justiz.de címen, ha valamely hivatkozás kifogásolható tartalmú webhelyre mutat.

A Németországra vonatkozó nemzeti oldalak online szerkesztősége fenntartja a jogot az ezen a webhelyen közzétett információk előzetes értesítés nélkül történő módosítására, kiegészítésére vagy eltávolítására.

További tájékoztatás erre a hivatkozásra kattintva érhető el.

© Észt Köztársaság (2015)

Az Észt Köztársaság kormánya által megadott információk szerzői jogi előírások hatálya alá tartoznak. Az európai igazságügyi portál Észt Köztársaságra vonatkozó oldalain közzétett információk ingyenesen állnak rendelkezésre, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célból történő letöltésük/sokszorosításuk/lefordításuk/átdolgozásuk pedig a forrás feltüntetésével és a szerzői jogi védelem megjelölésével bármilyen kiadványban, formátumban és hordozón megengedett. Az európai igazságügyi portál Észt Köztársaságra vonatkozó oldalairól származó tartalmat pontosan kell reprodukálni, és az nem helyezhető megtévesztő szövegösszefüggésbe.

© Írország (2015)

Az ezen a webhelyen Írország által közzétett anyagokat a szerzői és szomszédos jogokról szóló, 2000. évi törvény (Copyright and Related Rights Acts) értelmében szerzői jog védi, amelynek jogosultja Írország kormánya. Az anyag csak személyes használatra tölthető le vagy nyomtatható ki. Amennyiben azt mások számára hozzáférhetővé teszik, fel kell tüntetni a forrást és a szerzői jogi helyzetet.

Az ír kormány szerzői jogának körébe tartozó anyagok sokszorosítására vonatkozó engedély nem terjed ki az ezen a webhelyen közzétett olyan anyagokra, amelyek harmadik fél tulajdonát képezhetik. Az ilyen anyag sokszorosítására vonatkozó engedélyt az érintett szerzői jogi jogosultaktól kell beszerezni.

© Görög Köztársaság (2015)

Az európai igazságügyi portálon szereplő, Görögország kormánya által szolgáltatott információk nem állnak szerzői jogi védelem hatálya alatt. Egyes külső hivatkozások azonban a szerzői jog hatálya alá tartozhatnak. Ha a szöveges vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) reprodukálásához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, ez az engedély felülírja az előbb említett általános engedélyt, és egyértelműen meghatározza a felhasználásra vonatkozó lehetséges korlátozásokat.

© Spanyol Igazságügyi Minisztérium (2015)

Az európai igazságügyi portálon Spanyolország által szolgáltatott tartalomhoz való hozzáférés és e tartalom felhasználása, a benne foglalt információk, valamint a kapcsolódó hivatkozások és szolgáltatások az Igazságügyi Minisztérium, illetve az együttműködő szervek hatáskörébe tartoznak, továbbá a megfelelő szellemi és ipari tulajdonjogi védelem alatt állnak. E tartalom felhasználása, sokszorosítása, terjesztése, nyilvánosságra hozatala, átalakítása, illetve bármely hasonló tevékenység a spanyol Igazságügyi Minisztérium kifejezett engedélye nélkül teljes mértékben tilos. Az e portálon található tartalom felhasználására vonatkozó engedély a letöltésre és magáncélú felhasználásra korlátozódik, azzal a feltétellel, hogy a tartalom nem módosítható.

© Francia Köztársaság (2015)

A SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

E webhely tartalma, amely az igazságügyi és szabadságjogi minisztérium és/vagy a szerzők és a szerzői jogok jogosultjainak kizárólagos tulajdonában áll, a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok terén alkalmazandó nemzetközi és francia jog szabályainak – és különösen a szellemi tulajdonról szóló francia törvény rendelkezéseinek – védelme alá tartozik.

E védelem hatálya alá tartoznak többek között a webhelyen megjelenő szerkesztési elemek, az oldalak felépítése, a futtatáshoz szükséges szoftverek, valamint bármely logó, kép, fénykép és ábra.

Az igazságügyi és szabadságjogi minisztérium kizárólag a tartalom megtekintését engedélyezi a felhasználók számára, ami különösen kizárja e webhely tartalmának egészben vagy részben, bármely célra történő felhasználását.

Sokszorosítás csak digitális formában, a webhely megtekintésére használt számítógépen történhet abból a célból, hogy a felhasználó böngészőprogramja megjeleníthesse a felkeresett oldalt.

Az igazságügyi és szabadságjogi minisztérium kifejezett engedélye hiányában tilos, és a szellemi tulajdonról szóló törvény L.335-2. és azt követő cikkeivel büntetett hamisításnak minősül, ha bármely vállalkozás a webhely egészét vagy egy részét bármilyen formában megjeleníti.

A következő hivatkozásról elérhető a szellemi tulajdonról szóló francia törvény.

A büntetőjogi szankciókkal kapcsolatos fejezet itt érhető el.

© Olasz Köztársaság (2015)

Az ezen a webhelyen közzétett, az olasz igazságügyi minisztérium vagy más állami intézmény, illetve ezek nevében eljáró harmadik felek birtokában lévő dokumentumok felhasználása eltérő rendelkezés hiányában a nemzeti szerzői jogi szabályozás hatálya alá tartozik.

Az olasz igazságügyi minisztérium vagy más állami intézmény oldalain szereplő tartalom sokszorosítása eltérő rendelkezés hiányában, a forrás megjelölésével megengedett.

Ha a szöveges vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) reprodukálásához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, ez az engedély felülírja az előbb említett általános engedélyt, és egyértelműen meghatározza a felhasználásra vonatkozó lehetséges korlátozásokat.

© Ciprusi Köztársaság (2015)

Az ezen a webhelyen közzétett, Ciprus vagy a nevében eljáró harmadik felek birtokában lévő dokumentumok felhasználása eltérő rendelkezés hiányában a nemzeti szerzői jogi szabályozás hatálya alá tartozik. A Ciprusra vonatkozó oldalak tartalmának sokszorosítása eltérő rendelkezés hiányában, a forrás megjelölésével megengedett. Ha a szöveges vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) sokszorosításához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, ez az engedély felülírja az előbb említett általános engedélyt, és egyértelműen meghatározza a felhasználásra vonatkozó lehetséges korlátozásokat.

© Lett Köztársaság (2015)

A Lettország kormánya által nyújtott információk nyilvánosak, és nem állnak szerzői jogi védelem hatálya alatt. Ebben a tekintetben az európai igazságügyi portál Lettországra vonatkozó oldalain közzétett információk ingyenesen állnak rendelkezésre, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célból történő letöltésük/sokszorosításuk/lefordításuk/átdolgozásuk pedig bármilyen kiadványban, formátumban és hordozón engedélyezett.

© A Litván Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma (2015)

A Litván Köztársaság által nyújtott információkra a szerzői jogokról és szomszédos jogokról szóló litván törvény vonatkozik; az információk a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatók.

© Luxemburgi Nagyhercegség (2015)

A Luxemburgra vonatkozó oldalakon található, Luxemburg vagy más felek által gondozott tartalom és információk sokszorosítása – eltérő rendelkezés hiányában – a luxemburgi jogszabályok hatálya alá tartozik.

Eltérő rendelkezés hiányában a luxemburgi oldalakon található információk a forrás egyértelmű feltüntetésével, nem üzleti célból sokszorosíthatók.

Ha a szöveges vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) sokszorosításához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, ez az engedély felülírja az általános engedélyt, és egyértelműen meghatározza a felhasználásra vonatkozó lehetséges korlátozásokat.

A luxemburgi állam nem vállal semmiféle felelősséget a Luxemburgra vonatkozó oldalakon található információk felhasználásáért. Meg kell jegyezni, hogy az ezen oldalakon közzétett információk nem feltétlenül hiánytalanok, teljes körűek, pontosak és naprakészek. Ha eltérés mutatkozik az ezen oldalakon közzétett szövegek és az eredeti dokumentumok között, az eredeti dokumentumoknak a luxemburgi hivatalos lapban (Mémorial) kihirdetett változata irányadó.

A luxemburgi állam weboldalai néhány esetben olyan, harmadik személyek kezelésében lévő oldalakra hivatkoznak, amelyek felett a luxemburgi állam nem gyakorol semmiféle ellenőrzést, és ezért nem vállal értük semmifajta felelősséget.

A luxemburgi állam nem vállal semmilyen felelősséget a saját vagy harmadik személyek kezelésében lévő oldalak felhasználásából adódóan a felhasználó informatikai rendszerében okozott esetleges károkért.

A luxemburgi állam nem vállal semmilyen felelősséget ezen oldalak szolgáltatásának – akár időleges – megszakadása esetére.

E felelősségi kikötéseknek nem célja az alkalmazandó jogszabályokban előírt követelmények megkerülése vagy a felelősség kizárása azokban az esetekben, amikor az említett jogszabályok alapján ez nem tehető meg.

© Magyarország (2015)

Az ezen a weboldalon közzétett, Magyarország vagy a nevében eljáró harmadik felek birtokában lévő dokumentumok felhasználása eltérő rendelkezés hiányában a magyar szerzői jogi szabályozás hatálya alá tartozik. A Magyarországra vonatkozó oldalak tartalmának magán- vagy hivatalos célból történő sokszorosítása eltérő rendelkezés hiányában a forrás feltüntetésével megengedett. Az egyéb célú felhasználás a szerzői jog jogosultjának előzetes engedélyéhez kötött.

© Máltai Köztársaság (2015)

Szerzői jogok/Sokszorosításra vonatkozó engedély

Málta kormánya – ideértve minisztériumait és hivatalait, valamint a hatóságokat és a honlapok szerzőit – arra törekszik, hogy az e webhelyen szereplő információk megbízhatóságát fenntartsa, nem tudja azonban biztosítani, hogy a webhelyein vagy külső hivatkozásokon közzétett információk teljes körűek, naprakészek és pontosak, ezért a webhelyeken található információ semelyik témában nem tekinthető pontosnak és teljes körűnek. Nem garantálható sem a minőség és a folyamatos hozzáférhetőség, sem az, hogy az elérhetőséget nem szakítják meg technikai problémák. Ezért az említett szervek nem vállalnak felelősséget az információk felhasználása révén keletkezett sérelmekért, veszteségekért vagy károkért, mivel az itt szereplő információk kizárólagos célja az általános tájékoztatás. Málta kormánya átmenetileg fenntartja magának a jogot, hogy külön értesítés nélkül egyes részeket vagy egész oldalakat megváltoztasson, töröljön vagy beillesszen.

Málta kormánya, minisztériumai és hivatalai, valamint a hatóságok és a honlapok szerzői nem ellenőrzik a külső hivatkozások minőségét. Ha egy vállalkozás neve szerepel ezeken az oldalakon, az nem jelenti a vállalkozás termékeinek, illetve szolgáltatásainak az ajánlását.

Ezen oldalaknak nem célja a jogi tanácsadás, ez továbbra is a jogi szakmák képviselőinek feladata.

Ha hibásnak tűnő információra bukkan a webhelyen, kérjük, küldjön erről e-mailt a webmesternek vagy töltse ki a „Visszajelzés” rovat adatlapját.

Az e webhelyen szereplő anyagokra a szerzői jogi törvény és a máltai jog rendelkezései, valamint azon szabályok és nemzetközi megállapodások irányadók, amelyekben Málta kormánya említésre kerül. Az e webhelyen szereplő információk felhasználhatók magáncélokra, valamint nem kereskedelmi jellegű nyilvános célokra. E két célt szem előtt tartva díjmentesen és Málta kormányának külön engedélye nélkül sokszorosíthatók, amennyiben a sokszorosított anyag az eredeti valós másolata, továbbá forrásként megjelöli Málta kormányát. A sokszorosított anyag semmilyen körülmények között nem mutatható be hivatalos verzióként, sem pedig Málta kormányával együtt vagy annak jóváhagyásával előállított anyagként.

© Holland Királyság (2015)

A Hollandia kormánya által közzétett információk eltérő rendelkezés hiányában nem állnak szerzői jogi védelem hatálya alatt. Ebben a tekintetben az európai igazságügyi portál Hollandiára vonatkozó oldalain közzétett információk ingyenesen állnak rendelkezésre, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célból történő letöltésük/sokszorosításuk/lefordításuk/átdolgozásuk pedig bármilyen kiadványban, formátumban és hordozón engedélyezett, kivéve, ha az információk (vagy ezek részei) szerzői jogi kikötést tartalmaznak.

© Osztrák Köztársaság (2015)

Az ezen a webhelyen közzétett cikkek szerzői jogi védelem alatt állnak. Minden jog fenntartva.

Az európai igazságügyi portál Ausztriára vonatkozó oldalain közzétett információk nyilvános információnak minősülnek; nem kereskedelmi célból történő terjesztésük vagy másolásuk a forrás feltüntetésével megengedett.

A Szövetségi Igazságügyi Minisztérium (BMJ) minden ésszerű erőfeszítést megtesz, hogy az európai igazságügyi portál Ausztriára vonatkozó oldalain közzétett információk pontosak és naprakészek legyenek, ugyanakkor az említett információk, illetve a BMJ által megadott hivatkozásokkal idézett webhelyeken szereplő információk pontosságáért, naprakész voltáért vagy teljességéért nem vállal felelősséget. Ha tévedésekre és hibákra derül fény, azokat a BMJ a lehető leghamarabb korrigálja.

Az európai igazságügyi portál Ausztriára vonatkozó oldalain közzétett információk általános jellegűek, tehát azokat nem személyek, intézmények vagy szervezetek egyéni igényeihez szabták; az információk nem feltétlenül pontosak, teljesek vagy naprakészek; az információk részben más olyan webhelyekhez kapcsolódnak, amelyekre a BMJ-nek nincs befolyása, illetve amelyek a BMJ felelősségi körén kívül esnek. Az információk nem kívánják a hivatásos (jogi) tanácsadási szolgáltatásokat helyettesíteni. Ha személyes tanácsra van szüksége, kérjük, minden esetben forduljon először az érintett terület szakértőjéhez. Amennyiben Önt érintő bírósági eljárással kapcsolatos kérdése van, kérjük, forduljon az illetékes bírósághoz. Határidőhöz kötött indítványok, kérelmek esetében mindenekelőtt érdeklődjön az illetékes bíróságnál vagy hatóságnál.

Nem garantáljuk, hogy az európai igazságügyi portál Ausztriára vonatkozó oldalairól elérhető dokumentumok pontosan megfelelnek a hivatalosan elfogadott szövegnek. Jogilag kizárólag az Osztrák Köztársaság azon jogi aktusai bírnak kötelező erővel, amelyeket a törvényben előírt módon kihirdettek az Osztrák Köztársaság Szövetségi Közlönyében (Bundesgesetzblatt der Republik Österreich).

A portál Ausztriára vonatkozó oldalain keresztül elérhető dokumentumok némelyike más szervezetek által szolgáltatott információkra hivatkozik. Ezeknek az adatoknak a pontosságát, időszerűségét és helytállóságát a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium nem szavatolja, azokért nem áll helyt és nem vállal garanciát.

© Lengyelország Igazságügyi Minisztériuma (2015)

A webhely tartalma pusztán általános tájékoztatásként szolgál, és nem minősül tanácsadásnak. Az Igazságügyi Minisztérium nem nyújt semmilyen biztosítékot vagy garanciát a tartalom pontosságával, naprakészségével vagy alkalmazhatóságával kapcsolatosan.

Az Igazságügyi Minisztérium nem vállal felelősséget az ezen a webhelyen szereplő információkért, és nem vonható felelősségre azokkal kapcsolatosan. Egyes tartalmakra vagy a webhely egyes részeire ezenkívül külön felelősségi vagy szerzői jogi nyilatkozat vonatkozhat. A Lengyelországra vonatkozó oldalakon feltüntetett, külön jogi nyilatkozattal vagy szerzői jogi figyelmeztetéssel nem védett információk szabadon hozzáférhetők, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célból történő letöltésük/sokszorosításuk/lefordításuk/átdolgozásuk pedig bármilyen kiadványban, formátumban és hordozón megengedett.

Az Igazságügyi Minisztérium nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre az ezen a webhelyen történő böngészés, az itt szereplő információk felhasználása és az itt közzétett anyagok letöltése vonatkozásában, ideértve többek között a hibák, pontatlanságok, kihagyások, illetve megtévesztő vagy hírnévrontó állítások miatti felelősséget is. Az ezen a webhelyen szereplő információk – kifejezett, ellenkező értelmű nyilatkozat hiányában – nem feltétlenül tükrözik az Igazságügyi Minisztérium véleményét vagy nézeteit.

Ezen a webhelyen olyan külső webhelyekre mutató hivatkozások szerepelnek, amelyek az Igazságügyi Minisztérium szolgálatainak ellenőrzésén kívül állnak, és amelyekkel kapcsolatosan az Igazságügyi Minisztérium nem vállal felelősséget.

© Portugál Köztársaság (2015)

Az ezen a portálon található, Portugália tulajdonában álló dokumentumok harmadik felek általi újra felhasználása a portugál és az uniós jogszabályok, illetve a vonatkozó nemzetközi megállapodások értelmében a szerzői jog és a szomszédos jogok, valamint az ipari tulajdonjog védelme alatt áll. Az e portálon található információk nyilvánosak, és – kifejezett eltérő rendelkezés hiányában – a forrás feltüntetése mellett reprodukálhatók, felhasználhatók. Ha szöveges vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) sokszorosításához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, a fent említett általános engedély nem alkalmazandó. Kérésre külön engedély adható az olyan információkat tartalmazó dokumentumok további felhasználásához és sokszorosításához, amelyek a meghatározott feltételek mellett nem használhatók fel szabadon. A külön engedély pontosan meghatározza, hogy az érintett dokumentumok felhasználására milyen korlátozások vonatkoznak.

© Románia (2015)

Az ezen a webhelyen közzétett, Románia vagy a nevében eljáró harmadik felek birtokában lévő dokumentumok felhasználása eltérő rendelkezés hiányában a nemzeti szerzői jogi szabályozás hatálya alá tartozik. Eltérő rendelkezés hiányában a Romániára vonatkozó oldalakon található tartalom sokszorosítása a forrás megjelölésével megengedett. Ha a szöveges vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) reprodukálásához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, ez az engedély felülírja az előbb említett általános engedélyt, és egyértelműen meghatározza a felhasználásra vonatkozó lehetséges korlátozásokat.

© Szlovén Köztársaság (2015)

Az ezen a webhelyen közzétett, a szlovén kormány vagy a nevében eljáró harmadik felek birtokában lévő dokumentumok felhasználása eltérő rendelkezés hiányában a nemzeti szerzői jogi szabályozás hatálya alá tartozik. A Szlovéniára vonatkozó oldalakon szereplő tartalom sokszorosítása – eltérő rendelkezés hiányában, és kizárólag nem kereskedelmi célra – a forrás feltüntetésével megengedett.

Ha a szöveges vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) reprodukálásához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, ez az engedély felülírja az előbb említett általános engedélyt, és egyértelműen meghatározza a felhasználásra vonatkozó lehetséges korlátozásokat.

© Szlovák Köztársaság (2015)

Az ezen a webhelyen közzétett, a Szlovák Köztársaság vagy a nevében eljáró harmadik felek birtokában lévő dokumentumok felhasználása eltérő rendelkezés hiányában a nemzeti szerzői jogi szabályozás hatálya alá tartozik. A szerzői jog, a szomszédos jogok és az adatbázishoz fűződő jogok önmagukban csak a módosított 618/2003. sz. szerzői jogi törvényben meghatározott külön esetekben korlátozhatók. Az anyagok felhasználása vagy az azokkal való rendelkezés a szerzői jogi törvény szerint nem lehet ellentétes a szokásos hasznosításukkal és nem sértheti indokolatlanul a jogosultak jogos érdekeit. Egyéb esetekben az anyag felhasználásához előzetes engedélyre van szükség.

A szlovák szerzői jogról a következő hivatkozásokon található további tájékoztatás:

angolul

szlovákul

© Finn Köztársaság (2015)

A finn kormány által ezen az európai igazságügyi portálon megadott információk nyilvánosak, és nem tartoznak a szerzői jogi előírások hatálya alá.

© Svéd Királyság (2015)

Az európai igazságügyi portál Svédországról szóló oldalain közzétett anyagok díjmentesen – kifejezett előírás esetén a forrás megjelölésével – sokszorosíthatók.

© A Korona szerzői joga (2015)

Az Egyesült Királyság kormánya által közzétett információkat a Korona szerzői joga védi. Eltérő rendelkezés hiányában az összes tartalom a vonatkozó nyílt kormányzati engedély (Open Government Licence v3.0) alapján érhető el.

Utolsó frissítés: 06/06/2016

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.
A Bizottság megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.