Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Teisinis pranešimas

1. Atsakomybės ribojimas

2. Pareiškimas apie privatumo apsaugą

3. Asmens duomenų apsaugos taisyklės

4. Autorių teisių apsaugos ženklas


1. Atsakomybės ribojimas

1.1 Bendrieji aspektai

Šioje svetainėje išreikšta nuomonė yra autorių nuomonė ir ji nebūtinai atitinka Europos Komisijos poziciją. Nors svetainę tvarko Europos Komisija, atsakomybę už jos turinį dalijasi Komisija ir atskiros valstybės narės.

Europos Komisija prižiūri šią svetainę, kad pagerintų galimybę kreiptis į teismą kitoje valstybėje ir atvertų platesnes galimybes visuomenei gauti informacijos apie Europos Komisijos iniciatyvas ir Europos Sąjungos politiką apskritai. Stengiamės pateikti naujausią ir tikslią informaciją. Pranešus apie klaidas, pasistengsime jas ištaisyti.

Visos interaktyviosios (elektroninės) paslaugos teikiamos pagal numatytuosius parametrus ir dedant visas pastangas. Europos Komisija ir dalyvaujantys duomenų / paslaugų teikėjai neprisiima jokios atsakomybės – nei tiesioginės, nei netiesioginės. Visų pirma negalime garantuoti nuolatinio duomenų atnaujinimo, jų teisingumo arba užtikrinti nepertraukiamo paslaugų teikimo arba galimybės patekti į bet kurias išorės svetaines, į kurias pateikiamos nuorodos.

Komisija neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su žala, patirta dėl duomenų iškraipymo, duomenų praradimo arba bet kurios kitos rūšies neigiamomis pasekmėmis, atsiradusiomis dėl numatyto arba nenumatyto sistemos veikimo. Šiuo atsakomybės apribojimu nesiekiama apriboti Komisijos atsakomybės pažeidžiant kokius nors taikytinoje nacionalinėje teisėje nustatytus reikalavimus nei paneigti jos atsakomybės už bet kokius klausimus, kurių negalima nereglamentuoti ta teise. Taikoma Belgijos teisė, o kilęs ginčas teismingas Belgijos teismams.

Europos Komisija gali peržiūrėti atsakomybės apribojimą ir toliau nurodytas sąlygas bet kuriuo metu be išankstinio pranešimo, be to, visada turėtumėte remtis dabartine šio teksto versija, kuri skelbiama svetainėje.

1.2 Su turinio tinklalapiais susiję aspektai

Turinio tinklalapiai laikomi Europos tinklalapiais arba valstybės narės tinklalapiais, o kiekviena ES valstybė narė (atsižvelgiant į įvairių jos valdžios institucijų atsakomybę) atsako už savo tinklalapių turinį ir juose pateiktas nuorodas. Ši informacija yra:

- tik bendro pobūdžio ir joje neatsižvelgiama į jokio fizinio ar juridinio asmens konkrečias aplinkybes;

- nebūtinai visapusiška, išsami, tiksli arba naujausia;

- kai kuriais atvejais susijusi su išorinėmis svetainėmis, kurių Komisijos tarnybos nekontroliuoja ir už kurias Komisija neprisiima jokios atsakomybės;

- nėra profesionali ar teisinė konsultacija (jeigu jums reikia konkrečios konsultacijos, visada turėtumėte kreiptis į tinkamą kvalifikaciją turintį specialistą).

Visos turinio tinklalapiuose esančios nuorodos į vyriškosios lyties asmenį taip pat laikomos nuorodomis į moteriškosios lyties asmenį ir atvirkščiai, išskyrus atvejus, kai iš konteksto aiškiai matyti, kad yra kitaip.

Kai kurių turinio tinklalapių tekstas verčiamas automatiškai. Prašom atkreipti dėmesį į tai, kad automatiškai išverstas tekstas pateikiamas laikinai ir tik konteksto supratimo tikslais. Šių tinklalapių savininkai neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų, susijusių su automatiškai išverstų tekstų kokybe.

Prašom atkreipti dėmesį į tai, kad nėra galimybių garantuoti, jog internete pateiktas dokumentas tiksliai atitinka oficialiai priimtą teksto redakciją. Teisinę galią turi tik Europos Sąjungos oficialiojo leidinio popierinėse versijose iki 2013 m. liepos 1 d. ir elektroninėse versijose nuo 2013 m. liepos 1 d. paskelbti Europos Sąjungos teisės aktai. Mūsų tikslas – kuo labiau sumažinti dėl techninių gedimų atsirandančių sutrikimų skaičių. Tačiau kai kurie mūsų svetainėje skelbiami duomenys arba informacija gali būti sukurti arba susisteminti tokiose rinkmenose arba tokiais formatais, kuriuose yra klaidų, ir mes negalime garantuoti, kad dėl tokių problemų nekils svetainės veikimo sutrikimų ar kitokių nesklandumų.

1.3 Su interaktyviosiomis paslaugomis susiję aspektai

Visoms interaktyviosioms paslaugoms taikomos toliau nurodytos sąlygos.

Naudodamiesi šiomis paslaugomis, sutinkate jas naudoti tik pagal numatytą paskirtį. Paslaugų arba jas teikiant gautų asmens duomenų negalima naudoti jokiais kitais tikslais, visų pirma tokie duomenys negali būti naudojami komercinei, rinkodaros ar reklamos veiklai vykdyti.

Bet kokiomis priemonėmis teikiant paslaugas gautų duomenų neleidžiama automatizuotu būdu masiškai kopijuoti (masiškai rinkti) ir (arba) platinti.

Leidžiama pateikti nuorodas į Europos e. teisingumo portalą ir jo tinklalapius.

Konkretūs paslaugų aspektai:

1.3.1 Nemokumo registrų sujungimas

Naudodamiesi šia paslauga, galite rasti informacijos apie dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniuose registruose įregistruotas nemokumo bylas. ES nėra centralizuoto nemokumo registro. Jūsų prašymas nusiunčiamas nacionaliniams registrams, o atsakymas gaunamas per keletą sekundžių. Šiuo metu paslauga teikiama pagal turimas galimybes.

1.3.2 Rasti advokatą

„Rasti advokatą“ – plačiajai visuomenei teikiama Europos Komisijos ir dalyvaujančių nacionalinių advokatų asociacijų ir teisininkų draugijų paslauga.

1.3.3 Rasti notarą

„Rasti notarą“ – plačiajai visuomenei teikiama Europos Komisijos, Europos Sąjungos notarų tarybos (angl. CNUE) ir kitų dalyvaujančių nacionalinių notarų rūmų paslauga.

1.3.4 ECLI

ECLI paieškos sąsaja yra plačiajai visuomenei skirta Europos Komisijos paslauga, kuri teikiama bendradarbiaujant su dalyvaujančiais teismų praktikos paslaugų teikėjais. Komisija siūlo šią paslaugą, kad palengvintų galimybę kreiptis į teismą kitoje valstybėje, šiuo tikslu leisdama ES piliečiams ir praktikuojantiems teisininkams lengvai ieškoti teismų praktikos naudojantis ECLI identifikatoriumi.

1.3.5 Kompetentingo teismo ar valdžios institucijos paieška

Kompetentingo teismo ar valdžios institucijos paieškos sąsaja yra plačiajai visuomenei skirta Europos Komisijos paslauga, kuri teikiama bendradarbiaujant su dalyvaujančiomis nacionalinėmis teisminėmis institucijomis ar kitomis kompetentingomis įstaigomis. Komisija siūlo šią paslaugą, kad palengvintų galimybę kreiptis į teismą kitoje valstybėje, šiuo tikslu leisdama ES piliečiams ir praktikuojantiems teisininkams lengvai surasti kompetentingą nacionalinį teismą. Prašom atkreipti dėmesį į tai, kad visomis išgalėmis stengiamės užtikrinti rezultatų tikslumą, tačiau gali būti tam tikrų išimtinių atvejų, susijusių su kompetencijos, kuri nebūtinai atitinka paieškos kriterijus, nustatymu.

1.3.6 Elektroninis ieškinių pareiškimas (e-CODEX)

Galimybė elektroniniu būdu pareikšti ieškinį naudojant e-CODEX technologiją (Europos mokėjimo įsakymas, Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra) užtikrinama sujungiant įvairias IT sistemas, kurias naudoja tiek Europos Komisija, tiek nacionalinės administracijos. Ieškinio nurodytam teismui gali nepavykti pareikšti tik išimtiniais atvejais. Ieškinio perdavimo (arba nepavykusio perdavimo) įrodymas jums bus įteiktas kaip galima greičiau, tačiau atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad kai kuriose valstybėse narėse šiuo įrodymu patvirtinamas tik jūsų ieškinio perdavimo į šiuo tikslu sukurtą centrinę nacionalinę sistemą faktas. Ne visada bus įmanoma pateikti ieškinio įteikimo nurodytam teismui įrodymo.

Visi pranešimai, susiję su ieškinio perdavimo įrodymų arba teismo atsakymų gavimu, bus siunčiami e. pašto adresu, kuris yra susietas su jūsų Europos Komisijos tapatybės atpažinimo sistemos (ECAS) paskyra, prie kurios esate prisijungęs (-usi).

Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už neįteiktą jūsų ieškinį arba nepateiktą jo perdavimo (arba nepavykusio perdavimo) įrodymą. Lygiai taip pat Komisija negali būti laikoma atsakinga už jums skirto teismo pranešimo, susijusio su jūsų ieškiniu, neįteikimą arba neinformavimą apie tokio pranešimo gavimo faktą.

Jūsų pranešimas teismui ir teismo jums skirtas pranešimas, jeigu neprašėte jo ištrinti, bus saugomas Europos e. teisingumo portale ne trumpiau kaip vienus metus, išskyrus su nenugalima jėga (force majeure) susijusius atvejus. Patariame išsisaugoti atskirą visų pranešimų, kuriuos norėsite turėti ilgiau, kopiją. Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokią žalą, kurią galite patirti laikinai arba nuolat negalėdami naudotis susirašinėjimo su teismu medžiaga arba kuri gali atsirasti ištrynus šį susirašinėjimą be išankstinio pranešimo.

1.3.7 Elektroninis parašas

Elektroniniu būdu (per e-CODEX) pareikšti ieškiniai turi būti pasirašyti elektroninėmis priemonėmis, tik tuomet juos galima siųsti per Europos e. teisingumo portalą. Portale šiuo tikslu pateikiama pagalbinė priemonė, tačiau ją naudoti neprivaloma: pareiškiamą ieškinį elektroniniu būdu galite pasirašyti naudodami savo priemones ir tuomet įkelti jį į portalą. Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokią žalą, kurią galite patirti teismui arba kitai šaliai atsisakius priimti elektroninį parašą, kuris buvo sukurtas naudojant Europos e. teisingumo portale pateiktą priemonę.

Į viršų

2. Pareiškimas apie privatumo apsaugą

2.1. Europos e. teisingumo portalo tikslas

Europos e. teisingumo portalas sumanytas kaip vieno langelio principu veikiantis (elektroninis) informacijos apie Europos teisės sistemas ir prieigos prie Europos teisminių procedūrų šaltinis. Portalas skirtas piliečiams, įmonėms, praktikuojantiems teisininkams ir teisminėms institucijoms. Piliečiai turi tokias pat galimybes kreiptis į teismą kitose valstybėse narėse kaip ir savo šalyje, o Europos e. teisingumo portalas padeda pašalinti praktines kliūtis, pavyzdžiui, jame pateikiama informacija 23 kalbomis ir gausybė nuorodų į atitinkamas svetaines bei dokumentus.

Nors atsakomybę už portalo turinį ir jo valdymą dalijasi Europos Komisija ir atskiros Europos Sąjungos valstybės narės, Europos e. teisingumo portalo duomenų valdytoja yra Europos Komisija.

2.2. Kokie teisės aktai taikomi?

Visoms asmens duomenų, susijusių su Europos e. teisingumo portalo organizavimu ir valdymu, tvarkymo operacijoms, už kurias atsako Europos Komisija, taikomas 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo ir Komisijos sprendimas 2014/333/ES dėl asmens duomenų apsaugos Europos e. teisingumo portale.

2.3. Kokius duomenis Europos e. teisingumo portale tvarko Komisija?

Portale tvarkomi atskiri tinklalapių ir nuorodų į svetaines savininkų vardai, pavardės ir e. pašto adresai. Be to, kai kuri valstybių narių pateikta informacija apie kompetentingus teismus ar subjektus gali apimti asmens duomenis (vardą ir pavardę, e. pašto adresą, telefono numerį), kai asmenimis ryšiams nurodyti fiziniais asmenys. Visi tokie duomenys saugomi Europos Komisijos duomenų centro duomenų bazėje Liuksemburge.

Naudojame pereinamąjį mechanizmą, kuriuo iš Europos Komisijos tapatybės atpažinimo sistemos (ECAS) gaunami (bet jame nesaugomi) asmens duomenys. Registracijai reikalingi asmens duomenys, kaip antai vardas, pavardė ir e. pašto adresas, renkami ir tvarkomi Europos Komisijos tapatybės atpažinimo sistemoje (ECAS). Atskirame išsamiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinamas ECAS atliekamo asmens duomenų tvarkymo pobūdis. Daugiau informacijos galite rasti šiuo adresu: https://webgate.ec.europa.eu/cas/privacyStatement.html.

Europos e. teisingumo portale asmens duomenys taip pat tvarkomi siekiant suteikti prieigą prie sujungtų nacionalinių duomenų bazių, pvz., „Rasti advokatą“, „Rasti notarą“, sujungtų nemokumo registrų (angl. IRI), Europos teismų praktikos identifikatoriaus (ECLI) paieškos sistemos, dinaminių formų ir elektroninės ieškinio pareiškimo (e-CODEX) sistemos. Šiuo atžvilgiu:

 • advokatų duomenys gaunami iš dalyvaujančių advokatų asociacijų ir teisininkų draugijų registrų;
 • notarų duomenys gaunami iš dalyvaujančių nacionalinių notarų rūmų registrų; juos pateikė CNUE ir kitos kompetentingos įstaigos;
 • IRI duomenys gaunami iš nacionalinių nemokumo arba įmonių registrų;
 • asmens duomenis, nurodomus ECLI tvarkomuose teismų sprendimuose, teikia teismai ir kitos kompetentingos įstaigos;
 • dinaminėse formose tvarkomus asmens duomenis (pvz., vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, banko sąskaitos numerį ir pan.) teikia galutiniai naudotojai;
 • e-CODEX tvarkomi duomenys gaunami iš naudotojų susirašinėjimo su nacionaliniais teismais. Be to, esama techninių duomenų, naudojamų sistemos dalyvių tapatybei nustatyti, kuriuose kai kuriais atvejais gali būti pateikiama asmeninė informacija, pvz., e. pašto adresas arba ECAS (Europos Komisijos tapatybės nustatymo sistemos) identifikacijos numeris.

2.4. Kokiu tikslu tvarkomi duomenys?

Portale asmens duomenys renkami siekiant susisiekti su tinklalapio ir nuorodų į svetaines savininkais. Šio duomenų tvarkymo tikslas – sudaryti sąlygas tokioms operacijoms kaip pranešimų siuntimui e. paštu ir tinklalapio bei nuorodų į svetaines savininkų valdymui, kurios yra portalo administracinės sistemos dalis. Portale asmens duomenys (per ECAS) taip pat gaunami šiais tikslais: norint nusiųsti e. paštu pranešimus naudotojams, kurie užsiprenumeravo laiškus konkrečiomis temomis, arba teikti jiems naujausią informaciją. Šie duomenys taip pat tvarkomi, kad būtų galima valdyti naudotojų teises (vaidmenis) ir turinį.

Siekdama užtikrinti paslaugų „Rasti advokatą“ ir „Rasti notarą“ teikimą, IRI bei ECLI veikimą, Komisija portale asmens duomenis tvarko tik siekdama suteikti prieigą prie sujungtų nacionalinių duomenų bazių, kuriose pateikiami asmens duomenys. Šiomis aplinkybėmis Komisija atsako tik už pirmiau minėtoms portalo funkcijoms skirtos IT infrastruktūros užtikrinimą ir neprisiima jokios atsakomybės už sujungtų nacionalinių duomenų bazių, kurios yra prieinamos per portalą, turinį.

Komisija asmens duomenis portale taip pat tvarko tais atvejais, kai tai yra būtina interaktyviosioms paslaugoms teikti, kurias pasitelkdami naudotojai gali tiesiogiai susisiekti su atitinkamomis valdžios institucijomis kitoje valstybėje narėje.

2.5. Kas turi teisę susipažinti su duomenimis?

Su svetainės ar nuorodų į svetaines savininkų asmens duomenimis gali susipažinti Komisijos darbuotojai (Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinio direktorato B2 skyrius) ir už sistemos administravimą ir techninę priežiūrą atsakingi įgalioti darbuotojai. Be to, su asmens duomenimis, susijusiais su valstybių narių tinklalapiais, taip pat gali susipažinti už atitinkamų tinklalapių valdymą atsakingi valstybių narių darbuotojai.

Be to, Komisija, vykdydama nacionalinių duomenų bazių sujungimo darbą, nuolat atlieka tinkamus saugumo vertinimus. per Portalą galima prieiti tik prie viešai prieinamos sujungtų nacionalinių duomenų bazių informacijos. Per portalą neįmanoma skirtingiems tikslams apjungti informacijos iš skirtingų sujungtų nacionalinių duomenų bazių.

2.6. Kiek laiko bus saugomi jūsų duomenys?

Tinklalapių ir nuorodų į svetaines savininkų asmens duomenys vietos duomenų bazėje bus saugomi tol, kol bus reikalingi portalui, be to, jie nebus saugomi ilgiau nei būtina. Sprendimas dėl tolesnio šių asmens duomenų saugojimo priimamas per patikrą, kuri atliekama kartą per metus, kai atnaujinamas visas portalo turinys. Todėl saugojimo laikotarpis iš esmės yra vieni metai, jeigu atliekamas rankinis tikrinimas ir automatinis atnaujinimas. Kalbant apie registruotus naudotojus, pažymėtina, kad saugomi tik jų asmeniniai e. pašto adresai. Atskiri vardai ir pavardės arba kiti asmens duomenys nėra saugomi. Registruotų naudotojų duomenys ištrinami jiems paprašius.

ECLI pateikiamuose teismų sprendimuose gali būti asmens duomenų, kuriems taikomi nacionalinės duomenų apsaugos teisės aktai, todėl jiems taikomi šiuose teisės aktuose nustatyti saugojimo terminai. Nacionaliniai duomenų teikėjai yra įpareigoti pašalinti teismų praktikos sprendimus, kai su jais nebegalima susipažinti sistemoje.

Naudotojo ir teismo susirašinėjimo medžiagoje, susijusioje su elektroniniu ieškinių pareiškimu (e-CODEX), pateikti asmens duomenys yra užšifruojami ir atitinkamą laikotarpį saugomi atskiroje Komisijos duomenų bazėje. Naudotojas bet kuriuo metu gali prašyti ištrinti šiuos duomenis.

Jokie kiti asmens duomenys portalo duomenų bazėje nebus saugomi.

2.7. Kokios saugumo priemonės taikomos kovojant su nesankcionuota prieiga?

Duomenys saugiai renkami, tvarkomi ir saugomi. Europos e. teisingumo portalas saugomas įvairiomis techninėmis priemonėmis. Griežtas naudotojų teisių (vaidmenų) valdymas padeda užtikrinti, kad tik naudotojai, kurių tapatybė nustatyta, turėtų prieigos teisę ir reikiamus leidimus. Visi duomenys perduodami užšifruotu ryšiu. Nuotolinė ir tiesioginė prieiga prie portalo duomenų bazės apsaugota tinklo segmentavimu, užkardomis ir papildomais Komisijos duomenų centro mechanizmais. Galimybė susipažinti su Europos e. teisingumo portalo asmens duomenimis kitais nei nustatytieji tikslais leidžiama tik nedidelei naudotojų grupei, nurodytai punkte „2.5. Kas turi teisę susipažinti su duomenimis?“.

Naudotojo ir teismo susirašinėjimo medžiagoje pateikiami asmens duomenys užšifruota forma saugomi atskiroje Komisijos duomenų bazėje.

2.8. Prieiga prie jūsų asmens duomenų

Jeigu norite patikrinti, kokius jūsų asmens duomenis saugo atsakingas duomenų valdytojas, arba pageidaujate, kad tie duomenys būtų pakeisti, pataisyti ar ištrinti, siųskite e. laišką į specialią pašto dėžutę, nurodytą dalyje „Kontaktinė informacija“, ir aiškiai išdėstykite savo prašymą. Tokie prašymai bus išnagrinėti per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai prašymą gaus duomenų valdytojas.

2.9. Kontaktinė informacija

Europos e. teisingumo portalą valdo Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinio direktorato Europos prokuratūros ir baudžiamosios teisės B.2 skyrius. Atsakingas asmuo (duomenų valdytojas) – skyriaus vadovė Alexandra JOUR-SCHROEDER.

Europos e. teisingumo portalo adresas:

Europos Komisija
Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas
B2 skyrius. Europos prokuratūra ir baudžiamoji teisė
B-1049 Brussels
Belgija

JLS-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Jei norite pateikti skundą dėl kurio nors duomenų tvarkymo veiksmo, už kurį atsakinga Europos Komisija, galite kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną:

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDPS)
60 Rue Wiertz (MO 63)
B-1047 Brussels
Belgija

Tel. +32 2 283 19 00
Faksas +32 2 283 19 50

Į viršų

3. Asmens duomenų apsaugos taisyklės

Europos Sąjunga yra įsipareigojusi užtikrinti naudotojų privatumą. Asmens duomenų apsaugos juos tvarkant Bendrijos institucijoms politika grindžiama 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001.

Ši bendroji politika taikoma Europos Sąjungos ES institucijų svetainėms, kuriose naudojamas „eu“ domenas.

Nors daugumoje šių svetainių galima naršyti nepateikiant jokios informacijos apie save, kartais reikia nurodyti asmens duomenis, kad jums galėtų būti suteiktos e. paslaugos.

Kai svetainėse prašoma pateikti tokią informaciją, ji tvarkoma laikantis minėtame reglamente nustatytos politikos; kiekvienoje tokioje svetainėje skelbiamas pareiškimas apie privatumo apsaugą, kuriame pateikiama informacija apie tai, kaip bus naudojami jūsų duomenys.

Šiuo atžvilgiu:

 • dėl kiekvienos konkrečios e. paslaugos duomenų valdytojas nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus bei priemones ir užtikrina, kad konkreti e. paslauga atitiktų privatumo politiką;
 • kiekvienos institucijos duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina, kad būtų taikomos reglamento nuostatos, ir padeda duomenų valdytojams vykdyti savo įsipareigojimus (žr. reglamento 24 straipsnį);
 • Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas veikia kaip nepriklausoma visų institucijų priežiūros institucija (žr. reglamento 41–45 straipsnius);
 • Europos Sąjungos institucijų svetainėse, kuriose naudojamas „eu“ domenas, pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines. Mes šių svetainių nekontroliuojame, todėl patariame susipažinti su jų privatumo politika.

Kas yra e. paslauga?

Portale EUROPA teikiama e. paslauga – tai internete teikiama paslauga arba šaltinis, kuriuo siekiama pagerinti, viena vertus, piliečių ir įmonių ir, kita vertus, Europos institucijų bendravimą.

Portale EUROPA teikiamos arba bus teikiamos trijų rūšių paslaugos:

 1. informavimo paslaugos, kuriomis naudodamiesi piliečiai, žiniasklaida, įmonės, administracinės įstaigos ir kiti sprendimų priėmėjai gali lengvai ir veiksmingai susipažinti su informacija ir kurios padeda didinti ES politikos ir veiklos skaidrumą ir supratimą apie jas;
 2. interaktyviosios komunikacijos paslaugos, kurios sudaro sąlygas piliečiams, įmonėms, pilietinei visuomenei ir viešiesiems subjektams lengviau užmegzti ryšius, ir palengvina politines konsultacijas ir grįžtamosios informacijos mechanizmų veikimą, siekiant prisidėti prie politikos formavimo ir ES veiklos bei paslaugų;
 3. sandorių paslaugos, kurios sudaro sąlygas sudaryti visų formų pagrindinius ES sandorius, pvz., viešieji pirkimai, finansinės operacijos, įdarbinimas, registracija į renginius, dokumentų įsigijimas arba pirkimas ir pan.

Konkrečiame pareiškime apie privatumo apsaugą pateikiama informacija.

Konkrečiame pareiškime apie privatumo apsaugą bus pateikta ši informacija apie jūsų duomenų naudojimą:

 • kokia informacija renkama, kokiu tikslu ir kokiomis techninėmis priemonėmis ES renka asmens duomenis siekdama konkrečių tikslų. Informacija nebus pakartotinai naudojama nesuderinamu tikslu;
 • kam atskleidžiama jūsų informacija. ES informaciją trečiosioms šalims, t. y. minėtiems gavėjams (gavėjų kategorijoms) atskleis, tik jeigu tai yra būtina siekiant pirmiau nurodyto konkretaus (-ių) tikslo (-ų). ES neatskleis jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • kaip galite susipažinti su savo informacija, patikrinti jos tikslumą ir prireikus ją ištaisyti. Kaip duomenų subjektas, remdamiesi teisėtai įtikinamais pagrindais, jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, išskyrus atvejus, kai jie renkami siekiant laikytis teisinio įsipareigojimo arba yra būtini sutarties, kurios šalimi esate, vykdymui, arba turi būti naudojami tikslu, dėl kurio davėte vienareikšmį savo sutikimą;
 • kaip ilgai saugomi jūsų duomenys. ES duomenis saugo tik tiek, kiek to reikia duomenų rinkimo arba tolesnio tvarkymo tikslui pasiekti;
 • kokios yra saugumo priemonės, kurių imtasi siekiant apsaugoti jūsų informaciją nuo galimo netinkamo naudojimo arba neteisėtos prieigos;
 • su kuo susisiekti kilus klausimų arba norint pateikti skundą.

Ką darome su jūsų atsiųstais e. laiškais?

Visuose tinklalapiuose pateikiama nuorodą į skiltį „Pateikite grįžtamąją informaciją“, kuria naudodamiesi į specialią e. pašto dėžutę galite atsiųsti savo pastabas. Kai siunčiate tokį e. laišką, adresatas pateiktus asmens duomenis renka tik tiek, kiek yra būtina norint atsakyti. Jeigu e. pašto dėžutės tvarkytojų grupė į jūsų klausimą atsakyti negalės, ji persiųs jūsų e. laišką kitai tarnybai. E. paštu būsite informuotas apie tarnybą, kuriai buvo persiųstas jūsų klausimas. Svetainėje nebus registruojami jokie duomenys apie keitimąsi e. laiškais naudojant šią funkciją.

Jeigu turite klausimų apie savo e. laiško ir susijusių asmens duomenų tvarkymą, užduokite juos savo laiške.

Į viršų

4. Autorių teisių apsaugos ženklas

© Europos Sąjunga (2015 m.)

Komisijos arba jos vardu Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuro (toliau – Leidinių biuras) turimų dokumentų pakartotiniam naudojimui taikomos 2006 m. balandžio 7 d. Komisijos sprendime (2006/291/EB, Euratomas) dėl pakartotinio Komisijos informacijos naudojimo nustatytos sąlygos. Pakartotinis dokumentų naudojimas yra nemokamas.

Jei nenurodyta kitaip, dauginti leidžiama nurodžius šaltinį. Jeigu teksto ar įvairialypei informacijai (garso, vaizdo informacijai, programinei įrangai ir kt.) atgaminti arba naudoti turi būti gautas išankstinis leidimas, juo panaikinamas minėtas bendrasis leidimas ir jame aiškiai nurodomi visi naudojimo apribojimai.

© Belgijos Karalystė (2015 m.)

Informacijos, pateikiamos Belgijai skirtuose šios svetainės nacionaliniuose tinklalapiuose pakartotiniam naudojimui taikomi galiojantys Belgijos teisės aktai, visų pirma 1994 m. birželio 30 d. Autorių ir gretutinių teisių įstatymas. Tai reiškia, kad, jeigu nenurodyta kitaip, norint pakartotinai naudoti tokią informaciją, reikia gauti išankstinį jos autorių teisių turėtojų leidimą. Pagal šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalį institucijų oficialieji aktai nėra saugomi autorių teisių. Valdžios institucijų oficialieji aktai – tai teisinį poveikį turintys institucijų aktai (įstatymai, su parlamento veikla susiję dokumentai, bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų sprendimai ir kt.). 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „teisėtai paskelbto kūrinio citatomis, pateikiamomis kritikos, polemikos, peržiūros, mokymo tikslu arba moksliniuose darbuose laikantis sąžiningos profesinės praktikos ir ne daugiau, nei reikia citavimo tikslui pasiekti, autoriaus teisės nepažeidžiamos. Ankstesnėje pastraipoje minėtose citatose būtina nurodyti šaltinį ir autoriaus pavardę, nebent tai būtų neįmanoma“.

Svetainėms, į kuriuos pateiktos nuorodos Belgijai skirtuose e. teisingumo portalo nacionaliniuose tinklalapiuose, taikomos jų autorių teisių nuostatos. Belgijos teismų jurisdikcijai priklauso nagrinėti visus prašymus dėl autorių teisių, susijusių su Belgijos nacionaliniuose tinklalapiuose nurodytais duomenimis.

© Bulgarijos Respublika (2015 m.)

Bulgarijos Respublikos Vyriausybės pateikta informacija saugoma autoriaus teisių. Bulgarijai skirtuose Europos e. teisingumo portalo tinklalapiuose paskelbta informacija galima laisvai naudotis ir ją parsisiųsdinti, atgaminti, išversti ir adaptuoti nekomerciniais tikslais visuose leidiniuose, visomis formomis ir visose žiniasklaidos priemonėse, išskyrus medžiagą, kurioje numatyta aiški autoriaus teisių apsaugos nuostata arba kuriai reikalingas autoriaus teisių turėtojo išankstinis sutikimas.

© Čekijos Respublika (2015 m.)

Jeigu nenurodyta kitaip, šioje svetainėje pateikiamų Čekijos vyriausybės arba trečiųjų asmenų jos vardu turimų dokumentų pakartotiniam naudojimui taikomos nacionalinės autorių teisių taisyklės. Jeigu nenurodyta kitaip, Čekijai skirtuose tinklalapiuose pateikiamus tekstus leidžiama atgaminti tik nekomerciniais tikslais ir nurodžius šaltinį.

Jeigu teksto ar įvairialypei informacijai (garso, vaizdo informacijai, programinei įrangai ir kt.) atgaminti arba naudoti turi būti gautas išankstinis leidimas, juo panaikinamas minėtas bendrasis leidimas ir jame aiškiai nurodomi visi naudojimo apribojimai.

© Danijos Karalystė (2015 m.)

Europos e. teisingumo portale Danijos vyriausybės pateiktai informacijai autorių teisių nuostatos netaikomos.

© Vokietijos Federacinė Respublika (2015 m.)

Šioje svetainėje skelbiamus Vokietijos Federacinės Respublikos dokumentus tretieji asmenys gali pakartotinai naudoti laikydamiesi autorių teisių taisyklių, išdėstytų Vokietijos ir Europos Sąjungos teisėje ir tarptautinėse konvencijose. Už šioje svetainėje pateikiamos informacijos išsamumą, redakcinio pobūdžio ir technines klaidas, praleidimus arba tikslumą neprisiimame jokios atsakomybės.

Visų pirma tiesiogiai ar netiesiogiai negarantuojame informacijos, gautos pasinaudojus nuorodomis į išorės svetaines, išsamumo ar tikslumo.

Už savo svetainėse pateikiamos informacijos turinį pagal bendrąsias teisės nuostatas atsako šių svetainių operatoriai. Šį „nuosavą turinį“ reikia atskirti nuo nuorodų į išorės svetainių operatorių teikiamą turinį.

Saitai į išorės svetainių turinį nurodyti tik informacijos tikslais.

Už išorės svetainių turinį išimtinai atsako tokio turinio teikėjas. Prieš sukuriant atitinkamas nuorodas, kiek mums žinoma, išorės svetainės atidžiai peržiūrimos ir patikrinamos. Vis dėlto informacijos, gautos naudojantis išorės saitais, išsamumo ar tikslumo tiesiogiai ar netiesiogiai negarantuojame. Išorės svetainių turinys gali būti bet kada pakeistas apie tai nepranešus Vokietijos vyriausybei.

Dėl visų šioje svetainėje pateikiamų nuorodų aiškiai pareiškiame, kad išorės svetainių, į kurias galima patekti naudojantis šioje svetainėje pateiktomis nuorodomis, struktūros ir turinio nekontroliuojame; be to, tokios nuorodos nereiškia skatinimo naudotis svetainėmis, į kurias pateiktos nuorodos, arba pritarimo jose išdėstytam turiniui. Šis pareiškimas taikomas visiems šios svetainės tinklalapiams ir visoms juose pateiktoms nuorodoms.

Jeigu rastumėte nuorodų į svetaines, kurių turinys gali būti laikomas netinkamu, praneškite apie tai Vokietijos kontaktiniam centrui adresu redaktion@justiz.de.

Vokietijos nacionalinių tinklalapių interneto redakcija pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti, papildyti arba pašalinti šioje svetainėje skelbiamą informaciją.

Norėdami gauti daugiau informacijos, spustelėkite šią nuorodą.

© Estijos Respublika (2015 m.)

Estijos Respublikos Vyriausybės pateikta informacija saugoma autorių teisių. Tačiau Estijos Respublikai skirtuose Europos e. teisingumo portalo tinklalapiuose paskelbta informacija galima laisvai naudotis ir ją parsisiųsdinti, atgaminti, išversti ir adaptuoti komerciniais arba nekomerciniais tikslais visuose leidiniuose, visomis formomis ir visose žiniasklaidos priemonėse, jei nurodomas medžiagos šaltinis ir pripažįstamas jos autorių teisių statusas. Iš Estijos Respublikai skirtų Europos e. teisingumo portalo tinklalapių paimti tekstai turi būti tiksliai atgaminami ir nenaudojami klaidinančiame kontekste.

© Airijos Respublika (2015 m.)

Šioje svetainėje skelbiamos Airijos parengtos informacijos autorių teisės priklauso Airijos vyriausybei pagal 2000 m. Autorių ir gretutinių teisių aktą. Informaciją parsisiųsdinti ir išsaugoti arba atspausdinti galima tik asmeniniam naudojimui. Kai ji perduodama kitiems, būtina nurodyti šaltinį ir autorių teisių statusą.

Leidimas atgaminti informaciją, kurios autorių teisės priklauso Airijos vyriausybei, netaikomas jokiai šioje svetainėje skelbiamai informacijai, kuri gali būti trečiosios šalies nuosavybė. Leidimą atgaminti tokią informaciją reikia gauti iš jos autorių teisių turėtojų.

© Graikijos Respublika (2015 m.)

Europos e. teisingumo portale Graikijos vyriausybės pateiktai informacijai autorių teisių nuostatos netaikomos. Tačiau tam tikroms nuorodoms į išorės svetaines tokios nuostatos gali būti taikomos. Jeigu teksto ar įvairialypei informacijai (garso, vaizdo informacijai, programinei įrangai ir kt.) atgaminti arba naudoti turi būti gautas išankstinis leidimas, juo panaikinamas minėtas bendrasis leidimas ir jame aiškiai nurodomi visi naudojimo apribojimai.

© Ispanijos teisingumo ministerija (2015 m.)

Prieiga prie Ispanijai skirtame e. teisingumo portale paskelbto turinio, ten pateikta informacija, nuorodos ir susijusios paslaugos priklauso Teisingumo ministerijai arba su ja bendradarbiaujančioms įstaigoms ir yra saugomi atitinkamų intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisių. Be aiškaus Teisingumo ministerijos leidimo naudoti šį turinį, jį atgaminti, platinti, skelbti visuomenei ar keisti arba vykdyti bet kokią kitą panašią veiklą griežtai draudžiama. Naudotojo licencija naudoti bet kokį šio portalo turinį taikoma tik tam turiniui parsisiųsdinti ir jį privačiai naudoti, bet jis negali būti keičiamas.

© Prancūzijos Respublika (2015 m.)

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Šios svetainės turinys – išimtinė Teisingumo ir laisvių ministerijos ir (arba) turinio autorių ar jų teisių turėtojų nuosavybė, ginama tarptautines nuosavybės teises reglamentuojančių Prancūzijos ir tarptautinių teisės aktų ir ypač Prancūzijos intelektinės nuosavybės kodekso nuostatų.

Tai, be kita ko, taikoma svetainėje pateiktiems bet kokio pobūdžio tekstams, ekranų pateikčiai, naudotis svetaine būtinai programinei įrangai, įvairiems logotipams, vaizdams, nuotraukoms ir grafikams. Teisingumo ir laisvių ministerija naudotojams leidžia tik peržiūrėti turinį;

šis leidimas visų pirma nereiškia pakartotinio viso ar dalies svetainės turinio naudojimo bet kokiais tikslais. Turinį leidžiama atgaminti tik skaitmenine forma kompiuteryje, iš kurio buvo prisijungta prie svetainės, tinklalapių, kuriuos atvėrė naudotojo naršymo programinė įranga, peržiūrėjimo tikslais.

Bet kokiai įmonei, neatsižvelgiant į jos statusą, draudžiama be Teisingumo ir laisvių ministerijos aiškaus leidimo atvaizduoti visą arba dalį svetainės;

priešingu atveju tai būtų laikoma klastojimu, kaip nustatyta Prancūzijos intelektinės nuosavybės kodekso L.335-2 ir tolesniuose straipsniuose.

Nuoroda į Prancūzijos intelektinės nuosavybės kodeksą.

Kodekso skyrių, kuriame reglamentuojamos baudžiamosios sankcijos, galima rasti čia.

© Italijos Respublika (2015 m.)

Jeigu nenurodyta kitaip, Italijos teisingumo ministerijos ir kitų valstybės institucijų arba jų vardu trečiųjų asmenų turimų dokumentų, kurie skelbiami šioje svetainėje, pakartotiniam naudojimui taikomos nacionalinės autorių teisių taisyklės.

Jeigu nenurodyta kitaip, Italijos teisingumo ministerijos ir kitų valstybės institucijų tinklalapiuose pateikiamą turinį atgaminti leidžiama nurodžius šaltinį.

Jeigu teksto ar įvairialypei informacijai (garso, vaizdo informacijai, programinei įrangai ir kt.) atgaminti arba naudoti turi būti gautas išankstinis leidimas, juo panaikinamas minėtas bendrasis leidimas ir jame aiškiai nurodomi visi naudojimo apribojimai.

© Kipro Respublika (2015 m.)

Jeigu nenurodyta kitaip, šioje svetainėje pateiktų Kipro arba trečiųjų šalių jo vardu turimų dokumentų pakartotiniam naudojimui taikomos nacionalinės autorių teisių taisyklės. Jeigu nenurodyta kitaip, Kipro tinklalapių turinį atgaminti leidžiama nurodžius šaltinį. Jeigu teksto ar įvairialypei informacijai (garso, vaizdo informacijai, programinei įrangai ir kt.) atgaminti arba naudoti turi būti gautas išankstinis leidimas, toks leidimas pakeičia minėtą bendrąjį leidimą ir jame aiškiai nurodomi visi naudojimo apribojimai.

© Latvijos Respublika (2015 m.)

Latvijos vyriausybės pateikiama informacija yra vieša ir nėra saugoma autorių teisių. Šiuo atžvilgiu Latvijai skirtuose Europos e. teisingumo portalo tinklalapiuose skelbiama informacija galima laisvai naudotis ir ją parsisiųsdinti, atgaminti, versti ir (arba) pritaikyti visokio pobūdžio leidiniams, teikti ją bet kokia forma ir priemonėmis, komerciniais ir nekomerciniais tikslais.

© Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (2015 m.)

Lietuvos Respublikos pateikiama informacija saugoma Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir gali būti laisvai naudojama nurodžius šaltinį.

© Liuksemburgo Didžioji Hercogystė (2015 m.)

Jeigu nenurodyta kitaip, Liuksemburgui skirtuose tinklalapiuose pateiktas turinys ir informacija, kuriuos tvarko Liuksemburgo valstybė arba kitos šalys, atgaminami laikantis Liuksemburgo teisės.

Jeigu nenurodyta kitaip, Liuksemburgui skirtuose tinklalapiuose pateiktą informaciją leidžiama atgaminti nekomerciniais tikslais aiškiai nurodžius šaltinį.

Jeigu teksto ar įvairialypei informacijai (garso, vaizdo informacijai, programinei įrangai ir kt.) atgaminti arba naudoti turi būti gautas išankstinis leidimas, toks leidimas pakeičia bendrąjį leidimą ir prireikus jame aiškiai nurodomi visi naudojimo apribojimai.

Liuksemburgo valstybė neprisiima jokios atsakomybės už Liuksemburgui skirtuose tinklalapiuose pateiktos informacijos naudojimą. Pažymėtina, kad šiuose tinklalapiuose skelbiama informacija nebūtinai yra išsami, visapusiška, tiksli ar naujausia. Jeigu šiuose tinklalapiuose paskelbti tekstai skiriasi nuo dokumentų originalų, taikytini svetainėje „Mémorial“ paskelbti dokumentų originalai.

Kartais Liuksemburgo valstybei skirtuose tinklalapiuose pateikiamos nuorodos į kitų asmenų tvarkomus tinklalapius, kurių Liuksemburgo valstybė nekontroliuoja ir už kuriuos ji neprisiima jokios atsakomybės.

Liuksemburgo valstybė neprisiima jokios atsakomybės už žalą, padarytą naudotojo kompiuterinei įrangai jam naudojantis Liuksemburgo valstybės arba kitų asmenų tvarkomais tinklalapiais.

Liuksemburgo valstybė neprisiima jokios atsakomybės už galimą paslaugos teikimo šiuose tinklalapiuose sustabdymą (taip pat laikiną).

Šiomis atsakomybės neprisiėmimo išlygomis nesiekiama apeiti galiojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ar neprisiimti atsakomybės tais atvejais, kai pagal minėtus teisės aktus ją privaloma prisiimti.

© Vengrijos Respublika (2015 m.)

Jeigu nenurodyta kitaip, šioje svetainėje pateiktų Vengrijos arba trečiųjų šalių jos vardu turimų dokumentų pakartotiniam naudojimui taikomos Vengrijos autorių teisių nuostatos. Jeigu nenurodyta kitaip, Vengrijos tinklalapių turinį asmeniniu arba oficialiu tikslu atgaminti leidžiama nurodžius šaltinį. Jeigu siekiama šią informaciją naudoti kaip nors kitaip, būtina iš pradžių gauti teisių turėtojo leidimą.

© Maltos Respublika (2015 m.)

Autorių teisės / Leidimas atgaminti

Maltos vyriausybė kartu su ministerijomis ir departamentais, taip pat valdžios institucijomis ir svetainių autoriais deda pastangas, kad šioje svetainėje pateikta informacija išliktų patikima, bet negali užtikrinti, kad kai kuriose jų svetainėse arba išorės svetainėse, į kurias pateikiamos nuorodos, būtų paskelbta visa, naujausia ir teisinga informacija, todėl primygtinai prašo ten nurodytos informacijos bet kuria tema nelaikyti teisinga ir išsamia. Taip pat negalima užtikrinti nei prieigos kokybės ir tęstinumo, nei to, kad neteks susidurti su sutrikimais dėl techninių problemų. Todėl jie negali prisiimti atsakomybės už jokį galimą neigiamą poveikį, nuostolius arba žalą, kurie gali būti patiriami naudojantis tokia informacija, nes ji pateikiama tik susipažinti. Maltos vyriausybė pasilieka teisę kurį laiką keisti, pildyti ar šalinti tinklalapius arba jų dalis apie tai atskirai nepranešdama.

Maltos vyriausybė, jos ministerijos ir departamentai, taip pat valdžios institucijos ir svetainių autoriai nekontroliuoja išorės svetainių, į kurias pateikiamos nuorodos, kokybės. Jeigu tinklalapiuose pateikiamas kokios nors bendrovės ar prekiautojo pavadinimas ar vardas ir pavardė, to nereikėtų suprasti kaip rekomendacijos pirkti tos bendrovės ar prekiautojo gaminius ir (arba) paslaugas.

Šie tinklalapiai taip pat neskirti teisinėms konsultacijoms teikti. Jas gali teikti tik teisininkai.

Jeigu šioje svetainėje radote kokios nors informacijos, kuri, jūsų manymu, yra neteisinga arba klaidinanti, praneškite apie tai e. paštu svetainės administratoriui arba pasinaudokite grįžtamosios informacijos forma.

Šioje svetainėje pateikiamai medžiagai taikomos Autorių teisių įstatymo ir kitų Maltos įstatymų, politikos ir teisės aktų bei visų tarptautinių susitarimų, kuriuose minima Maltos vyriausybė, nuostatos. Šioje svetainėje pateikiama informacija skirta asmeniniam naudojimui ir viešam nekomerciniam naudojimui. Šiais dviem tikslais informaciją galima atgaminti nemokamai ir be Maltos vyriausybės sutikimo, jeigu atgaminta medžiaga yra tiksli originalo kopija ir nurodomas jos šaltinis – Maltos vyriausybė. Atgamintos medžiagos jokiais būdais negalima pateikti kaip oficialios dokumento versijos, net jeigu ji parengta kartu su Maltos vyriausybe arba jai sutikus.

© Nyderlandų Karalystė (2015 m.)

Jeigu nenurodyta kitaip, Nyderlandų Vyriausybės viešai pateikiama informacija nėra saugoma autorių teisių. Šiuo atžvilgiu Nyderlandams skirtuose Europos e. teisingumo portalo tinklalapiuose skelbiama informacija galima laisvai naudotis ir ją parsisiųsdinti, atgaminti, versti ir (arba) pritaikyti visokio pobūdžio leidiniams, teikti ją bet kokia forma ir priemonėmis, komerciniais ir nekomerciniais tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai su informacija (tam tikra jos dalimi) pateikiama ir autorių teisių nuostata.

© Austrijos Respublika (2015 m.)

Visos teisės į šioje svetainėje paskelbtus straipsnius saugomos pagal autorių teisę.

Europos e. teisingumo portalo Austrijai skirtuose puslapiuose pateikiama informacija yra laikoma vieša ir ją galima platinti arba kopijuoti, tačiau tik ne komerciniais tikslais ir nurodžius šaltinį.

Į Austrijai skirtus Europos e. teisingumo portalo tinklalapius Federalinė teisingumo ministerija pagrįstai stengiasi įtraukti tikslią atnaujintą informaciją, tačiau neprisiima atsakomybės už tos informacijos bei informacijos kitose svetainėse, į kurias pateikė nuorodų, tikslumą, naujumą ir išsamumą. Pastebėtos klaidos ir netikslumai bus nedelsiant ištaisyti.

Europos e. teisingumo portalo Austrijai skirtuose puslapiuose pateikta bendro pobūdžio informacija, taigi ji nepritaikyta konkretiems asmeniniams įvairių asmenų, subjektų arba organizacijų poreikiams; nebūtinai yra tiksli, išsami ir atnaujinta; Šia informacija nesiekiama pakeisti specialistų (teisininkų) konsultacijų. Minėta informacija nesiekiama pakeisti profesionalių (teisinių) patarėjų paslaugų. Norėdami gauti asmeninių patarimų, visada pirmiausia kreipkitės į atitinkamos srities specialistą. Jeigu turite klausimų apie savo teismo procesą, kreipkitės į kompetentingą teismą. Dėl prašymų ar paraiškų, kuriems taikomas terminas, pirmiausia bet kuriuo atveju reikėtų kreiptis į kompetentingą teismą arba instituciją.

Neužtikriname, kad Austrijai skirtuose Europos e. teisingumo portalo tinklalapiuose pateiktas dokumentas tiksliai atitinka oficialiai priimtą tekstą. Teisiškai privalomi tik įstatyme numatytu būdu Austrijos Respublikos oficialiajame leidinyje (Bundesgesetzblatt der Republik Österreich) paskelbti Austrijos Respublikos įstatymai.

Kai kuriuose Austrijai skirtuose Europos e. teisingumo portalo tinklalapiuose pateiktuose dokumentuose nurodyta kitų organizacijų informacija. Tačiau Federalinė teisingumo ministerija negarantuoja jos tikslumo, naujumo ar teisingumo.

© Lenkijos Respublikos teisingumo ministerija (2015 m.)

Svetainėje pateikiamas bendro pobūdžio informacinis turinys, kuris negali būti laikomas konsultacija. Teisingumo ministerija neprisiima jokios atsakomybės ir nesuteikia garantijų už bet kokio turinio tikslumą, pateikimą laiku arba taikymą.

Teisingumo ministerija neprisiima jokios atsakomybės už šioje svetainėje pateiktą informaciją ir neprisiima teisinės atsakomybės, susijusios su tokia informacija. Be to, tam tikram svetainės turiniui arba tam tikroms dalims gali būti taikomi konkretūs atsakomybės apribojimai arba autorių teisių nuostatos. Informacija, skelbiama tinklalapiuose lenkų kalba, kuriai netaikomi konkretūs atsakomybės apribojimai arba autorių teisių nuostatos, yra laisvai prieinama ir gali būti parsisiunčiama, atkuriama, verčiama, pritaikoma visuose leidiniuose, formose ir žiniasklaidoje komerciniais ir nekomerciniais tikslais.

Teisingumo ministerija neprisiima jokios atsakomybės ir niekaip neįsipareigoja dėl šios svetainės naršymo, joje pateiktos informacijos naudojimo ar bet kokios medžiagos parsisiuntimo iš jos; be kita ko, ji neatsako už klaidas, netikslumus, praleistą informaciją ir klaidinančius arba šmeižikiškus pareiškimus. Šioje svetainėje kartu su informacija gali būti pateikta nuomonių arba požiūrių, kurie, jeigu nėra aiškiai nurodyta priešingai, nebūtinai sutampa su Teisingumo ministerijos pozicija.

Šioje svetainėje pateikiamos nuorodos į išorės svetaines, kurių Teisingumo ministerijos tarnybos nekontroliuoja ir už kurias Teisingumo ministerija neprisiima jokios atsakomybės.

© Portugalijos Respublika (2015 m.)

Šiame portale skelbiami Portugalijai priklausantys dokumentai, pakartotinai naudojami trečiųjų asmenų, yra saugomi autorių bei gretutinių teisių ir pramoninės nuosavybės teisių pagal Portugalijos įstatymus, ES teisę ir taikomus tarptautinius susitarimus. Šiame portale pateikiama informacija yra vieša ir, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, ją galima atgaminti arba pakartotinai naudoti nurodžius šaltinį. Jeigu teksto ar įvairialypei informacijai (garso, vaizdo informacijai, programinei įrangai ir kt.) atgaminti arba naudoti turi būti gautas išankstinis leidimas, minėto bendrojo leidimo nuostata netaikoma. Paprašius gali būti suteiktas specialus leidimas pakartotinai naudoti ir atgaminti dokumentus, kurių informacijos pakartotinis naudojimas pagal nustatytas sąlygas yra apribotas. Specialiame leidime aiškiai nustatomi dokumentų, kuriems jis skirtas, naudojimo apribojimai.

© Rumunija (2015 m.)

Jeigu nenurodyta kitaip, šioje svetainėje pateiktų Rumunijos arba trečiųjų šalių jos vardu turimų dokumentų pakartotiniam naudojimui taikomos nacionalinės autorių teisių taisyklės. Jeigu nenurodyta kitaip, Rumunijos tinklalapių turinį atgaminti leidžiama nurodžius šaltinį. Jeigu teksto ar įvairialypei informacijai (garso, vaizdo informacijai, programinei įrangai ir kt.) atgaminti arba naudoti turi būti gautas išankstinis leidimas, juo panaikinamas minėtas bendrasis leidimas ir jame aiškiai nurodomi visi naudojimo apribojimai.

© Slovėnijos Respublika (2015 m.)

Jeigu nenurodyta kitaip, šioje svetainėje pateikiamų Slovėnijos vyriausybės arba trečiųjų asmenų jos vardu turimų dokumentų pakartotiniam naudojimui taikomos nacionalinės autorių teisių taisyklės. Jeigu nenurodyta kitaip, Slovėnijai skirtuose tinklalapiuose pateiktus tekstus leidžiama atgaminti tik nekomerciniais tikslais ir nurodžius šaltinį.

Jeigu teksto ar įvairialypei informacijai (garso, vaizdo informacijai, programinei įrangai ir kt.) atgaminti arba naudoti turi būti gautas išankstinis leidimas, juo panaikinamas minėtas bendrasis leidimas ir jame aiškiai nurodomi visi naudojimo apribojimai.

© Slovakijos Respublika (2015 m.)

Jeigu nenurodyta kitaip, šioje svetainėje pateikiamų Slovakijos Respublikos arba trečiųjų asmenų jos vardu turimų dokumentų pakartotiniam naudojimui taikomos Slovakijos autorių teisių taisyklės. Autorių teisių, gretutinių teisių ir su duomenų bazėmis susijusių sui generis teisių apribojimai leidžiami tik konkrečiais atvejais, nurodytais Autorių teisių įstatyme Nr. 618/2003 (suvestinė redakcija) su pakeitimais. Minėtos informacijos naudojimas arba disponavimas ja pagal Autorių teisių įstatymą turi atitikti numatytą įprastą informacijos naudojimą ir neturi be pateisinamos priežasties pažeisti teisių turėtojų teisėtų interesų. Kitais atvejais būtina gauti išankstinį leidimą (licenciją) naudoti minėtą turinį.

Daugiau informacijos apie Slovakijos autorių teisių nuostatas galima rasti čia:

anglų k.

slovakų k.

© Suomijos Respublika (2015 m.)

Europos e. teisingumo portale Suomijos vyriausybės pateikta informacija yra vieša ir jai netaikomos autorių teisių nuostatos.

© Švedijos Karalystė (2015 m.)

Švedijai skirtuose Europos e. teisingumo portalo tinklalapiuose pateikta medžiaga galima naudotis nemokamai. Šaltinį būtina nurodyti tais atvejais, kai to konkrečiai prašoma.

© Karūnos autorių teisės (2015 m.)

JK vyriausybės pateikiama informacija yra saugoma Karūnos autorių teisių. Visas turinys yra prieinamas pagal atvirąją vyriausybės licenciją (3.0 versija), jei nenurodyta kitaip.

Paskutinis naujinimas: 06/06/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.