Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Juridische mededeling

1. Afwijzing van aansprakelijkheid

2. Privacy statement (Privacyverklaring)

3. Regels voor de bescherming van persoonsgegevens

4. Verklaring inzake het auteursrecht


1. Afwijzing van aansprakelijkheid

1.1 Algemene overwegingen

De op deze website geformuleerde opvattingen zijn die van de auteurs en geven niet noodzakelijkerwijs de zienswijzen van de Europese Commissie weer. Hoewel deze website door de Europese Commissie wordt beheerd, wordt de verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan gedeeld door de Commissie en de afzonderlijke lidstaten.

De Europese Commissie probeert met deze website het publiek beter te informeren over grensoverschrijdende justitie en de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven en EU-beleid in het algemeen te verbeteren. Wij streven ernaar om deze informatie actueel en up-to-date te houden. Als wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij proberen deze te corrigeren.

Alle interactieve (elektronische) diensten worden “as is” en op basis van een inspanningsverplichting aangeboden. De Europese Commissie en de deelnemende verstrekkers van gegevens/diensten wijzen alle expliciete of impliciete aansprakelijkheid af. In het bijzonder kunnen wij niet garanderen dat de gegevens altijd volledig zijn bijgewerkt en correct zijn en dat de dienst of met deze website verbonden externe websites ononderbroken beschikbaar is/zijn.

De Commissie wijst alle aansprakelijkheid af voor geleden schade als gevolg van corruptie of verlies van gegevens of enig ander type nadelig effect dat is veroorzaakt door bewust of onbewust gebruik van het systeem. Deze afwijzing van aansprakelijkheid is niet bedoeld om de aansprakelijkheid van de Commissie te beperken in strijd met haar verplichtingen krachtens van toepassing zijnde nationale wetgeving of om haar aansprakelijkheid voor aangelegenheden die overeenkomstig die wetgeving niet mogen worden uitgesloten, uit te sluiten. Het toepasselijke recht is het Belgische recht, en in het geval van geschillen zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.

De Europese Commissie kan de afwijzing van aansprakelijkheid en de hieronder vermelde voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien, en u dient altijd uit te gaan van de actuele versie van deze tekst zoals gepubliceerd op de website.

1.2 Aspecten in verband met inhoudelijke pagina’s

Inhoudelijke pagina’s zijn ofwel “Europees” van aard, ofwel “lidstaat”-pagina’s, waarbij elke lidstaat (via zijn verschillende autoriteiten) verantwoordelijk is voor de inhoud van en de links op zijn eigen pagina’s. Deze informatie:

– is uitsluitend van algemene aard en niet bedoeld om van toepassing te zijn op de specifieke omstandigheden van een specifieke persoon of entiteit;

– is niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of up-to-date;

– bevat soms links naar externe websites waarover de diensten van de Commissie geen controle hebben en waarvoor de Commissie geen aansprakelijkheid aanvaardt;

– vormt geen professioneel of juridisch advies (indien u specifiek advies nodig hebt, dient u altijd een geschikte gekwalificeerde professional te raadplegen).

Wanneer in de inhoudelijke pagina’s wordt verwezen naar personen van het mannelijk geslacht, dient dit zo te worden gelezen dat ook personen van het vrouwelijk geslacht worden bedoeld, en andersom, tenzij de context duidelijk anders aangeeft.

Sommige teksten zijn machinevertalingen. Machinevertalingen worden tijdelijk beschikbaar gesteld en zijn slechts bedoeld voor contextuele doeleinden. De eigenaars van deze pagina’s zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kwaliteit van de machinevertalingen.

Wij kunnen niet garanderen dat een online beschikbaar document volledig overeenstemt met de officiële tekst. Alleen wetgeving van de Europese Unie die is gepubliceerd in papieren edities van het Publicatieblad van de Europese Unie van vóór 1 juli 2013 en in elektronische versies van het Publicatieblad van na 1 juli 2013 heeft rechtskracht. Het is ons doel om het aantal storingen door technische incidenten tot een minimum te beperken. Bepaalde gegevens of informatie op onze site kunnen echter zijn gecreëerd of gestructureerd in bestanden of formaten die niet vrij van fouten zijn, en wij kunnen niet garanderen dat onze dienst niet zal worden onderbroken of anderszins nadelige effecten zal ondervinden van dergelijke problemen.

1.3 Aspecten in verband met interactieve diensten

Op alle interactieve diensten zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Door gebruik te maken van deze diensten stemt u ermee in om de diensten uitsluitend te gebruiken voor hun beoogde doel. Het is niet toegestaan om de diensten, of door de diensten geretourneerde persoonsgegevens, voor enige ander oogmerk of doel te gebruiken, en in het bijzonder mogen dergelijke gegevens niet worden gebruikt in verband met de verrichting van commerciële, marketing- of reclameactiviteiten.

Het is niet toegestaan om gegevens die in het kader van de verrichte diensten zijn ontvangen in bulk en op geautomatiseerde wijze te kopiëren (oogsten) en/of te distribueren.

Het is toegestaan om links naar het Europees e-justitieportaal en pagina’s daarvan toe te passen.

Dienstspecifieke aspecten

1.3.1 Interconnectie van insolventieregisters

Deze dienst stelt u in staat om informatie te verkrijgen over insolventieprocedures in de nationale registers van de deelnemende lidstaten. Er is geen centraal insolventieregister voor de EU. Uw informatieverzoek wordt naar de nationale registers doorgezonden en u krijgt binnen enkele seconden antwoord. Vooralsnog wordt deze dienst aangeboden op basis van een inspanningsverplichting.

1.3.2 Een advocaat vinden

“Een advocaat vinden” is een dienst die door de Europese Commissie en de deelnemende nationale orden en beroepsorganisaties van advocaten wordt aangeboden aan het publiek.

1.3.3 Een notaris vinden

“Een notaris vinden” is een dienst die door de Europese Commissie, de Raad van notarissen van de Europese Unie (CNUE) en andere deelnemende nationale kamers van notarissen wordt aangeboden aan het publiek.

1.3.4 ECLI

De zoekinterface ECLI (European Case Law Identifier – Europese identificatiecode voor jurisprudentie) is een dienst die door de Europese Commissie in samenwerking met de deelnemende aanbieders van jurisprudentie wordt aangeboden aan het publiek. De Commissie heeft deze dienst beschikbaar gesteld om de toegang tot justitie in een grensoverschrijdende context te vergemakkelijken door EU-burgers en beoefenaars van juridische beroepen de mogelijkheid te bieden om met behulp van ECLI eenvoudig jurisprudentie te vinden.

1.3.5 Bevoegde rechtbank/autoriteit zoeken

De zoekinterface voor het vinden van de bevoegde rechtbanken/autoriteiten is een dienst die door de Europese Commissie in samenwerking met de deelnemende nationale justitiële autoriteiten of andere bevoegde organen wordt aangeboden aan het publiek. De Commissie heeft deze dienst beschikbaar gesteld om de toegang tot justitie in een grensoverschrijdende context te vergemakkelijken door EU-burgers en beoefenaars van juridische beroepen de mogelijkheid te bieden om eenvoudig de bevoegde nationale rechtbank te vinden. Opgemerkt dient te worden dat ofschoon al het mogelijke is gedaan om de nauwkeurigheid van de resultaten te waarborgen, er zich, met betrekking tot de bepaling van de bevoegdheid, uitzonderlijke gevallen kunnen voordoen die niet noodzakelijkerwijs worden bestreken.

1.3.6 Elektronische indiening van vorderingen (e-CODEX)

De elektronische indiening van uw vordering (Europees betalingsbevel, Europese geringe vorderingen) met behulp van de e-CODEX-technologie wordt mogelijk gemaakt door de onderlinge koppeling van een groot aantal IT-systemen van de Europese Commissie en de nationale overheden. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat uw vordering de aangewezen rechtbank niet bereikt. U zult voor zover mogelijk een bewijs van doorzending (of het mislukken daarvan) ontvangen, maar u dient zich ervan bewust te zijn dat dit bewijs zich in bepaalde lidstaten beperkt tot doorzending aan het voor dit doel opgezette nationale IT-systeem. Het zal niet altijd mogelijk zijn om bewijs voor de indiening bij de beoogde rechtbank te verstrekken.

Alle kennisgevingen betreffende bewijs van doorzending of ontvangstmeldingen door de rechtbank zullen worden gezonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in de ECAS-account waar u bent ingelogd (ECAS is de authenticatiedienst van de Europese Commissie).

De Europese Commissie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verzuim om uw vordering bij de bevoegde rechtbank/autoriteit te bezorgen of voor verzuim om bewijs voor de doorzending (of het mislukken daarvan) van uw vordering te verstrekken. Evenmin kan de Europese Commissie aansprakelijk worden gehouden voor verzuim om met uw vordering verband houdende communicatie van de rechtbank terug bij u te bezorgen of voor verzuim om u kennisgeving te doen van de ontvangst van dergelijke communicatie.

Tenzij u om de verwijdering ervan verzoekt, zal uw communicatie met de rechtbank – behalve in gevallen van overmacht – gedurende een termijn van ten minste een jaar voor u beschikbaar blijven op het Europees e-justitieportaal. U wordt aangeraden om uw eigen kopie te maken van alle communicatie waartoe u ook na deze termijn toegang wilt behouden. De Europese Commissie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die u mogelijk lijdt als gevolg van het tijdelijk of permanent niet-beschikbaar zijn van communicatie tussen u en de rechtbank of voor verzuim om u van tevoren in kennis te stellen van het verwijderen van dergelijke communicatie.

1.3.7 Elektronische handtekening

Vorderingen die elektronisch worden ingediend (e-CODEX) moeten elektronisch worden ondertekend voordat ze via het Europees e-justitieportaal kunnen worden verzonden. Het portaal omvat een tool om u te helpen in dit proces, maar stelt het gebruik van deze tool niet verplicht: u kunt uw vordering ook met behulp van uw eigen middelen elektronisch ondertekenen en vervolgens uploaden naar het portaal. De Europese Commissie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die u mogelijk lijdt als gevolg van een weigering, door een rechtbank of enige andere partij, van een elektronische handtekening die is aangemaakt met de door het Europees e-justitieportaal ter beschikking gestelde tool.

Naar boven

2. Privacy statement (Privacyverklaring)

2.1. Doel van het Europees e-justitieportaal

Het Europees e-justitieportaal is bedoeld als “one-stop shop” op internet voor informatie over Europese justitiële onderwerpen en gerechtelijke procedures. Het portaal richt zich op burgers, ondernemingen, juristen en de rechterlijke macht. Burgers behoren in andere lidstaten even goede toegang tot het rechtsapparaat te hebben als in hun eigen lidstaat, en het Europees e-justitieportaal helpt op praktische wijze belemmeringen daarvoor weg te nemen door bijvoorbeeld informatie in 23 talen en een groot aantal links naar relevante websites en documenten te verstrekken.

Hoewel de verantwoordelijkheid voor de inhoud en het beheer van het portaal wordt gedeeld door de Europese Commissie en de afzonderlijke lidstaten van de Europese Unie, is de Europese Commissie de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens voor het Europees e-justitieportaal.

2.2. Welke wetgeving is van toepassing?

Alle verwerkingen van persoonsgegevens in verband met de organisatie en het beheer van het Europees e-justitieportaal onder verantwoordelijkheid van de Europese Commissie vallen onder Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en onder Besluit 2014/333/EU van de Commissie van 5 juni 2014 inzake de bescherming van persoonsgegevens op het Europees e-justitieportaal.

2.3. Welke gegevens worden door de Commissie verwerkt in het Europees e-justitieportaal?

Het portaal verwerkt de namen en e-mailadressen van de eigenaars van webpagina’s en weblinks. Daarnaast kan de informatie die de lidstaten voor bevoegde rechtbanken/instanties verstrekken, soms ook persoonsgegevens bevatten (naam, e-mailadres, telefoonnummer), namelijk wanneer fysieke personen als contactpunt zijn aangewezen. Deze gegevens worden allemaal opgeslagen in een gegevensbank in het gegevenscentrum van de Europese Commissie in Luxemburg.

Wij maken gebruik van een tijdelijk mechanisme waarbij persoonsgegevens worden opgehaald van ECAS, de authenticatiedienst van de Europese Commissie, maar niet worden opgeslagen. Voor registratiedoeleinden benodigde persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld en verwerkt door ECAS. In een aparte privacyverklaring wordt uiteengezet hoe ECAS omgaat met persoonsgegevens. Nadere informatie is te vinden op: https://webgate.ec.europa.eu/cas/privacyStatement.html

Het Europees e-justitieportaal verwerkt ook persoonsgegevens om toegang te kunnen bieden tot aan elkaar gekoppelde nationale gegevensbanken, zoals Een advocaat vinden, Een notaris vinden, Zoeken in meerdere insolventieregisters, de zoekmachine ECLI (Europese identificatiecode voor jurisprudentie), dynamische formulieren en de elektronische indiening van vorderingen (e-CODEX). In dit verband geldt het volgende:

 • de gegevens over advocaten zijn ontleend aan de registers van de deelnemende orden en beroepsorganisaties van advocaten;
 • de gegevens over notarissen zijn ontleend aan de registers van de deelnemende nationale kamers van notarissen zoals verstrekt door de Raad van notarissen van de Europese Unie (CNUE) en andere bevoegde organen;
 • de gegevens in Zoeken in meerdere insolventieregisters zijn ontleend aan de nationale insolventie- of handelsregisters;
 • de persoonsgegevens die onderdeel zijn van in het kader van ECLI verwerkte gerechtelijke beslissingen worden verstrekt door justitiële en andere bevoegde organen;
 • de dynamische formulieren verwerken door eindgebruikers verstrekte persoonsgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, bankrekening enz.);
 • de in het kader van e-CODEX verwerkte gegevens zijn ontleend aan de communicatie van de gebruikers met de nationale rechtbanken. Daarnaast is er de technische informatie die wordt gebruikt om de deelnemers aan het systeem te identificeren en die soms persoonsgegevens kan bevatten, zoals een e-mailadres of een ECAS-ID.

2.4. Wat is het doel van de verwerking van gegevens?

Binnen het portaal worden persoonsgegevens verzameld om contact te kunnen opnemen met de eigenaars van webpagina’s en weblinks. Dit proces is bedoeld om het back-officesysteem van het portaal in staat te stellen de gegevens van de eigenaars van webpagina’s en weblinks te beheren en hun via e-mail berichten te sturen. Ook haalt het portaal persoonsgegevens op (via ECAS) om per e-mail kennisgevingen te verzenden aan gebruikers die zich hebben geabonneerd op specifieke inhoudelijke onderwerpen of om hun nieuwe updates te verstrekken. Ook deze gegevens worden verwerkt om het beheer van rollen en rechten en ‘content management’ mogelijk te maken.

Voor de functionaliteiten Een advocaat vinden, Een notaris vinden, Zoeken in meerdere insolventieregisters en ECLI worden er door de Commissie alleen persoonsgegevens verwerkt in het portaal om toegang te bieden tot de aan elkaar gekoppelde nationale gegevensbanken waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen. In dit verband is de Commissie alleen verantwoordelijk voor het verstrekken van de IT-infrastructuur voor de hierboven genoemde functionaliteiten van het portaal en draagt ze geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de aan elkaar gekoppelde nationale gegevensbanken die via het portaal beschikbaar worden gesteld.

Ook verwerkt de Commissie persoonsgegevens in het portaal wanneer dit nodig is om interactieve diensten te verstrekken die gebruikers in staat stellen om rechtstreeks met de desbetreffende autoriteiten in een andere lidstaat te communiceren.

2.5. Wie heeft toegang tot de gegevens?

Persoonsgegevens met betrekking tot eigenaars van webpagina’s of weblinks zijn toegankelijk voor medewerkers van de Commissie (directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken, eenheid B2) en bevoegde personeelsleden die belast zijn met het beheer van het systeem en het verlenen van technische bijstand. Verder zijn persoonsgegevens die te maken hebben met pagina’s over een specifieke lidstaat ook toegankelijk voor de medewerkers van de betreffende lidstaat die verantwoordelijk zijn voor het beheer van die pagina’s.

De Commissie voert ook op continue basis passende beveiligingsbeoordelingen uit terwijl werkzaamheden in verband met de interconnectie van nationale gegevensbanken worden verricht. De portaalsite biedt uitsluitend toegang tot publiekelijk beschikbare informatie in de aan elkaar gekoppelde nationale gegevensbanken. Het is niet mogelijk om informatie uit verschillende aan elkaar gekoppelde nationale gegevensbanken via het portaal te combineren voor andere doeleinden.

2.6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Persoonsgegevens van eigenaars van webpagina’s en weblinks zullen worden bewaard in een lokale gegevensbank zolang ze relevant zijn voor het portaal en zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Of deze persoonsgegevens bewaard moeten blijven wordt eens per jaar heroverwogen, tijdens de jaarlijkse actualisering van de totale inhoud van het portaal. Dit betekent dat de bewaarperiode effectief één jaar is, onder voorbehoud van handmatige controles en automatische verlenging. In het geval van geregistreerde gebruikers worden alleen persoonlijke e-mailadressen opgeslagen. Individuele namen en andere persoonsgegevens worden niet bewaard. Gegevens van geregistreerde gebruikers zullen op hun verzoek worden verwijderd.

In het kader van ECLI verstrekte gerechtelijke beslissingen kunnen persoonsgegevens bevatten waarop nationale wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens van toepassing is en waarvoor de toepasselijke bewaartermijnen gelden. Nationale verstrekkers van gegevens hebben de verantwoordelijkheid om jurisprudentie te verwijderen wanneer deze niet langer beschikbaar behoort te zijn via het systeem.

Persoonsgegevens in de communicatie tussen de gebruiker en de rechtbank, in het kader van de elektronische indiening van vorderingen (e-CODEX), worden gedurende de toepasselijke termijn in versleutelde vorm opgeslagen in een afzonderlijke gegevensbank van de Commissie. De gebruiker kan te allen tijde om de verwijdering van deze gegevens verzoeken.

Er worden geen andere persoonsgegevens opgeslagen in de gegevensbank van het portaal.

2.7. Welke beveiligingen zijn er tegen onbevoegde toegang?

Gegevens worden op een veilige manier verzameld, verwerkt en opgeslagen. Het Europees e-justitieportaal wordt door middel van een aantal technische maatregelen beschermd. Een strikt beheer van rollen en rechten waarborgt dat geverifieerde gebruikers niet meer dan de benodigde toegangs- en gebruiksrechten hebben. Alle gegevenstransacties vinden plaats via versleutelde verbindingen. De toegang tot de gegevensbank van het portaal, hetzij fysiek, hetzij op afstand, is beveiligd met behulp van netwerksegmentatie, firewalls en aanvullende, door het gegevenscentrum van de Commissie ter beschikking gestelde mechanismen. Zoals hierboven in punt 2.5 “Wie heeft toegang tot de gegevens?” is beschreven, heeft, naast de toegang die wordt verstrekt binnen het toepassingsgebied van de beoogde functionaliteiten, slechts een beperkte groep gebruikers toegang tot de persoonsgegevens in het Europees e-justitieportaal.

Persoonsgegevens in de communicatie tussen de gebruiker en de rechtbank worden in versleutelde vorm opgeslagen in een afzonderlijke gegevensbank van de Commissie.

2.8. Toegang tot uw persoonsgegevens

Indien u wilt weten welke persoonsgegevens namens u door de voor de verwerking verantwoordelijke zijn opgeslagen, of deze wilt laten aanpassen, corrigeren of verwijderen, dan kunt u een e-mail, waarin u uw verzoek expliciet dient te vermelden, sturen naar het onder “Contactgegevens” genoemde e-mailadres. Dergelijke verzoeken worden binnen tien werkdagen na ontvangst door de voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt.

2.9. Contactgegevens

Het Europees e-justitieportaal wordt beheerd door het directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken, eenheid B.2, Europees Openbaar Ministerie en Strafrecht, van de Europese Commissie. De verantwoordelijke persoon (de “voor de verwerking verantwoordelijke”) is Alexandra JOUR-SCHROEDER, eenheidshoofd.

Het contactadres voor het Europees e-justitieportaal is:

Europese Commissie
Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken
Eenheid B.2, Europees Openbaar Ministerie en Strafrecht
B-1049 Brussel
België

JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Indien u een klacht wilt indienen over een onder verantwoordelijkheid van de Commissie uitgevoerde gegevensverwerkingshandeling, kunt u hiervoor contact opnemen met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming:

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)
Wiertzstraat 60 (MO 63)
B-1047 Brussel
België

Tel.: +32 2 283 19 00
fax: +32 2 283 19 50

Naar boven

3. Regels voor de bescherming van persoonsgegevens

De Europese Unie hecht veel belang aan de privacy van gebruikers. Het beleid betreffende “de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen” is gebaseerd op Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000.

Dit algemene beleid geldt voor de websites van de instellingen van de Europese Unie met de domeinnaam eu.

Hoewel de meeste van deze websites kunnen worden bezocht zonder dat u informatie over uzelf hoeft te geven, worden in sommige gevallen persoonsgegevens gevraagd voor de verstrekking van de door u gevraagde e-diensten.

Websites die om dergelijke informatie vragen behandelen deze informatie overeenkomstig het hierboven beschreven beleid en verstrekken informatie over het gebruik van uw gegevens in hun specifieke privacybeleidsverklaringen.

In dit verband geldt het volgende:

 • de voor de verwerking verantwoordelijke voor elke specifieke e-dienst bepaalt met welk doel en hoe de persoonsgegevens worden verwerkt en ziet erop toe dat de betrokken e-dienst strookt met het privacybeleid;
 • Bij elke instelling ziet een functionaris voor gegevensbescherming erop toe dat de bepalingen van de verordening worden toegepast en adviseert hij de voor de verwerking verantwoordelijken over de wijze waarop zij aan hun verplichtingen moeten voldoen (zie artikel 24 van de verordening);
 • Voor alle instellingen treedt de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming op als onafhankelijke toezichthoudende autoriteit (zie de artikelen 41 tot 45 van de verordening).
 • de websites van de Europese instellingen met de domeinnaam eu bevatten links naar sites van derden. Aangezien wij geen zeggenschap over die sites hebben, raden wij u aan om kennis te nemen van hun privacybeleid.

Wat is een e-dienst?

Een e-dienst op EUROPA is een dienst of een informatiebron die toegankelijk is via internet en waarmee wordt beoogd de communicatie tussen enerzijds burgers en ondernemingen en anderzijds de Europese instellingen te verbeteren.

Op EUROPA worden drie soorten e-diensten aangeboden:

 1. informatiediensten, die burgers, media, ondernemingen, overheidsinstanties en andere besluitvormers gemakkelijk en efficiënt toegang tot informatie bieden, om het beleid en de activiteiten van de EU inzichtelijker en begrijpelijker te maken;
 2. interactieve communicatiediensten, die het contact met burgers, ondernemingen, maatschappelijke organisaties en openbare personen verbeteren om raadplegingen over nieuw beleid te houden en een feedbackmechanisme te bieden.
 3. Dit moet een bijdrage leveren tot de beleidsvorming, de activiteiten en de diensten van de EU; transactiediensten, die toegang geven tot alle basistransacties met de EU, zoals overheidsopdrachten, financiële operaties, aanwerving, inschrijving voor evenementen, aanschaf van documenten enz.

Informatie die onder een specifieke privacyverklaring valt

Een specifieke privacyverklaring bevat de volgende informatie over het gebruik van uw gegevens:

 • de aard van de informatie die wordt verzameld, het doel ervan en de gebruikte technische middelen. De EU verzamelt alleen persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om een bepaald doel te bereiken. De gegevens zullen niet worden hergebruikt voor een doel dat daarmee niet verenigbaar is;
 • de personen of instanties die toegang tot uw gegevens krijgen. De EU verleent alleen toegang tot uw gegevens aan derden voor zover dat nodig is om het gestelde doel te bereiken, en aan de genoemde (categorieën) ontvangers. De EU stelt uw persoonsgegevens niet beschikbaar voor direct marketing-doeleinden;
 • de wijze waarop u uw gegevens kunt inzien, controleren en indien nodig corrigeren. Als betrokkene heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen, behalve wanneer de gegevens zijn verzameld om aan een wettelijke verplichting te voldoen of een overeenkomst uit te voeren waarbij u partij bent. Zo niet, dan mogen zij alleen worden gebruikt voor een doel waarvoor u ondubbelzinnig toestemming heeft verleend;
 • de termijn gedurende welke uw gegevens zullen worden bewaard. De EU bewaart de gegevens alleen zolang dit noodzakelijk is om het gestelde doel van de verzameling of verdere verwerking te bereiken;
 • de veiligheidsmaatregelen die zijn getroffen om te voorkomen dat misbruik van uw gegevens wordt gemaakt of dat deze in handen van onbevoegden vallen;
 • de plaats waar u terecht kunt met vragen of klachten.

Hoe verwerken wij uw e-mailberichten?

Alle webpagina’s hebben een “Reageer”-knop, waarmee u uw opmerkingen naar een specifieke functionele mailbox kunt zenden. Wanneer u een dergelijk bericht zendt, worden de verstrekte persoonsgegevens door de geadresseerde slechts verzameld voor zover dat nodig is om te kunnen antwoorden. Als het team dat de mailbox beheert uw vraag niet kan beantwoorden, wordt uw bericht naar een andere dienst doorgestuurd. Per e-mail wordt u meegedeeld aan welke dienst uw vraag is toegezonden. De website zal de e-mailcorrespondentie die door middel van deze functie wordt gevoerd niet bewaren.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw e-mail en daarmee verband houdende persoonsgegevens, kunt u die in uw bericht opnemen.

Naar boven

4. Verklaring inzake het auteursrecht

© Europese Unie (2015)

Het hergebruik van documenten die in bezit zijn van de Commissie of namens haar van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen (Publicatiebureau) is onderworpen aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in Besluit 2006/291/EG, Euratom van de Commissie van 7 april 2006 betreffende het hergebruik van informatie van de Commissie. Hergebruik van documenten is gratis.

Tenzij anders wordt vermeld, is reproductie toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstuele en multimediale (beeld, geluid, software enz.) informatie voorafgaande toestemming moet worden verkregen, maakt deze toestemming de bovengenoemde algemene toestemming ongedaan en wordt hierbij duidelijk vermeld welke beperkingen voor het gebruik gelden.

© Koninkrijk België (2015)

Het hergebruik van de informatie die op de nationale Belgische pagina’s van deze website wordt weergegeven, is onderworpen aan de geldende Belgische wetgeving, met name de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Tenzij anders wordt vermeld, is op grond van deze wet voor het hergebruik van deze informatie voorafgaande toestemming vereist van de houders van de auteursrechten. Krachtens artikel 8, §2, van dezelfde wet bestaat er geen auteursrecht op officiële akten van de overheid. Officiële akten van de overheid zijn akten die rechtsgevolgen hebben (wetgeving, parlementaire werkzaamheden, beslissingen van rechtbanken en hoven enz.). Artikel 21, §1, bepaalt het volgende: “Het citeren uit een werk dat op geoorloofde wijze openbaar is gemaakt, ten behoeve van kritiek, polemiek, recensie, onderwijs, of in het kader van wetenschappelijke werkzaamheden, maakt geen inbreuk op het auteursrecht, voor zover zulks geschiedt overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken en het beoogde doel zulks wettigt. Het citeren bedoeld in het vorige lid moet de bron en de naam van de auteur vermelden, tenzij dit niet mogelijk blijkt”.

De internetpagina’s waar de nationale Belgische pagina’s van het e-justitieportaal naar verwijzen, zijn onderworpen aan hun eigen auteursrechtelijke bepalingen. De Belgische gerechten zijn bevoegd om kennis te nemen van alle vorderingen betreffende het auteursrecht ten aanzien van de gegevens die zijn vermeld op de nationale Belgische pagina’s.

© Republiek Bulgarije (2015)

De informatie die door de regering van de Republiek Bulgarije wordt verstrekt, is openbaar. De informatie die op de Bulgaarse pagina’s van het Europees e-justitieportaal wordt gepubliceerd, is vrij beschikbaar en mag worden gedownload, gereproduceerd, vertaald en/of aangepast in alle uitgaven, vormen en media voor niet-commerciële doeleinden, met uitzondering van materiaal waarin uitdrukkelijk een clausule voor de bescherming van de auteursrechten is opgenomen of waarbij voorafgaande toestemming van de auteursrechtenhouder vereist is.

© Tsjechische Republiek (2015)

Het hergebruik van documenten die worden beheerd door de Tsjechische Republiek of namens deze door derde instanties die op deze website worden genoemd, is onderworpen aan de nationale auteursrechtelijke voorschriften, tenzij anders wordt bepaald. Tenzij anders wordt vermeld, is de reproductie van de inhoud van de Tsjechische pagina’s toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Deze reproductie is uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden.

Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstuele en multimediale (beeld, geluid, software enz.) informatie voorafgaande toestemming moet worden verkregen, maakt deze toestemming de bovengenoemde algemene toestemming ongedaan en wordt hierbij duidelijk vermeld welke beperkingen voor het gebruik gelden.

© Koninkrijk Denemarken (2015)

De informatie die door de Deense regering op het Europees e-justitieportaal beschikbaar is gesteld, is niet onderworpen aan auteursrechtelijke bepalingen.

© Bondsrepubliek Duitsland (2015)

Het hergebruik door derden van documenten die op deze website zijn geplaatst en die eigendom zijn van de Bondsrepubliek Duitsland is onderworpen aan auteursrechten zoals bepaald door de Duitse wetgeving, het EU-recht en internationale overeenkomsten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de volledigheid, inhoudelijke en technische fouten, ontbrekende informatie of de nauwkeurigheid van de informatie op deze website.

Wij verlenen met name geen garantie, expliciet dan wel impliciet, voor de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die via de links naar externe websites wordt verkregen.

De beheerders van de websites zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud die zij voor gebruik beschikbaar stellen op hun websites, die onderworpen zijn aan de bepalingen van het algemeen recht. Deze “eigen inhoud” moet worden onderscheiden van links naar inhoud die door beheerders van externe websites ter beschikking wordt gesteld.

Hyperlinks naar inhoud van externe websites worden uitsluitend voor informatiedoeleinden ter beschikking gesteld.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe websites ligt uitsluitend bij de beheerder van de inhoud van deze websites. Externe websites worden naar beste weten kritisch bestudeerd en gecontroleerd voordat een hyperlink wordt gecreëerd. Wij verlenen echter geen garantie, expliciet dan wel impliciet, voor de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die via externe hyperlinks wordt verkregen. De inhoud van externe websites kan op elk moment buiten medeweten van de Duitse regering worden gewijzigd.

Ten aanzien van alle links die op deze website zijn geplaatst verklaren wij uitdrukkelijk dat wij geen controle hebben over het ontwerp en de inhoud van externe websites die via links op deze website toegankelijk zijn. Bovendien impliceren dergelijke links niet dat de gelinkte website of de inhoud daarvan is goedgekeurd. Deze verklaring is van toepassing op alle pagina’s van deze website en alle links die deze pagina’s bevatten.

Indien deze websites links bevat die verwijzen naar websites waarvan de inhoud als bezwaarlijk kan worden beschouwd, wordt u verzocht het Duitse contactpunt daarvan op de hoogte te stellen via redaktion@justiz.de.

De onlineredactie van de Duitse nationale pagina’s behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande melding de informatie op deze website te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Voor meer informatie, klik op de volgende link.

© Republiek Estland (2015)

Informatie die door de regering van de Republiek Estland ter beschikking wordt gesteld, is onderworpen aan auteursrechtelijke bepalingen. De informatie die op de Estse pagina’s van het Europees e-justitieportaal is gepubliceerd is echter vrij beschikbaar en mag worden gedownload, gereproduceerd, vertaald en/of aangepast in alle uitgaven, vormen en media voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, mits de bron van het materiaal en de auteursrechtelijke status worden vermeld. Indien gebruik wordt gemaakt van de inhoud van de Estse pagina’s van het Europees e-justitieportaal, moet deze nauwkeurig worden gereproduceerd en mag deze niet in een misleidende context worden gebruikt.

© Republiek Ierland (2015)

Het door Ierland geproduceerde materiaal op deze website is overeenkomstig de Wetten inzake auteursrechten en naburige rechten van 2000 (Copyright and Related Rights Acts 2000) onderworpen aan auteursrechten van de regering van Ierland. Het downloaden van het materiaal om het op te slaan of af te drukken is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk gebruik. Indien het aan derden wordt doorgespeeld, moeten de bron en de auteursrechtelijke status worden vermeld.

De toestemming om auteursrechtelijk beschermd materiaal van de regering van Ierland te reproduceren geldt niet voor al het materiaal op deze website, dat eigendom van een derde kan zijn. Voor het reproduceren van dergelijk materiaal moet toestemming worden verkregen van de houders van de auteursrechten in kwestie.

© Helleense Republiek (2015)

De informatie die door de Griekse regering op het Europees e-justitieportaal beschikbaar is gesteld, is niet onderworpen aan auteursrechtelijke bepalingen. Sommige externe links kunnen echter zijn onderworpen aan auteursrechten. Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstuele en multimediale (beeld, geluid, software enz.) informatie voorafgaande toestemming moet worden verkregen, maakt deze toestemming de bovengenoemde algemene toestemming ongedaan en wordt hierbij duidelijk vermeld welke beperkingen voor het gebruik gelden.

© Spaans ministerie van Justitie (2015)

Het ministerie van Justitie of de organen die daarmee samenwerken beslissen over de toegang tot en het gebruik van de inhoud die door Spanje op het e-justitieportaal ter beschikking is gesteld, de informatie die daarin is opgenomen en de gerelateerde links en diensten. De inhoud wordt beschermd door de geldende intellectuele- en industriële-eigendomsrechten. Het gebruik, de reproductie, de verspreiding, de openbaarmaking of de wijziging van deze inhoud dan wel enigerlei andere soortgelijke handeling is volstrekt verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van het ministerie van Justitie. De toestemming van de gebruiker voor het gebruik van ongeacht welk deel van de inhoud van dit portaal is beperkt tot het downloaden en het gebruiken van deze inhoud voor privédoeleinden, mits de inhoud intact blijft.

© Franse Republiek (2015)

INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze website is exclusief eigendom van het ministerie van Justitie en Vrijheden en/of hun auteurs en rechthebbenden, en wordt beschermd door Franse en internationale wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op intellectuele-eigendomsrechten, met name door de bepalingen van het Franse wetboek inzake intellectuele eigendom.

Het gaat met name om tekstuele elementen op de site, de weergave van de schermen, en de software die vereist is voor het gebruik, de logo’s, afbeeldingen, foto’s en grafische voorstellingen van welke aard dan ook.

Het ministerie van Justitie en Vrijheden geeft gebruikers uitsluitend toestemming om de inhoud te bekijken, waarbij met name het hergebruik van de gehele of een deel van de inhoud van de website, om welke reden dan ook, niet is toegestaan.

Reproductie is uitsluitend toegestaan in digitale vorm op een computer waarmee de website wordt geraadpleegd voor het weergeven van de pagina’s die via de navigatiesoftware van de gebruiker worden geraadpleegd.

Elke weergave van de gehele of een deel van de website door om het even welke onderneming zonder uitdrukkelijke toestemming van het ministerie van Justitie en Vrijheden is verboden en wordt beschouwd als plagiaat waarop de sancties staan zoals omschreven in de artikelen L.335-2 en volgende van het Franse wetboek inzake intellectuele eigendom.

De link naar de Franse wet inzake intellectuele eigendom.

Het hoofdstuk van de wet met strafrechtelijke sancties is hier toegankelijk.

© Italiaanse Republiek (2015)

Het hergebruik van documenten die worden beheerd door het Italiaanse ministerie van Justitie en andere openbare instellingen of namens deze door derde instanties die op deze website worden genoemd, is onderworpen aan de nationale auteursrechtelijke voorschriften, tenzij ander wordt vermeld.

Tenzij anders wordt vermeld, is de reproductie van de inhoud van de pagina’s van het Italiaanse ministerie van Justitie en andere openbare instellingen toegestaan, mits de bron wordt vermeld.

Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstuele en multimediale (beeld, geluid, software enz.) informatie voorafgaande toestemming moet worden verkregen, maakt deze toestemming de bovengenoemde algemene toestemming ongedaan en wordt hierbij duidelijk vermeld welke beperkingen voor het gebruik gelden.

© Republiek Cyprus (2015)

Het hergebruik van documenten die worden beheerd door Cyprus of namens Cyprus door derde instanties die op deze website worden genoemd, is onderworpen aan de nationale auteursrechtelijke voorschriften, tenzij anders wordt vermeld. Tenzij anders wordt vermeld, is de reproductie van de inhoud van Cypriotische pagina’s toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstuele en multimediale (beeld, geluid, software enz.) informatie voorafgaande toestemming moet worden verkregen, vervangt deze toestemming de bovengenoemde algemene toestemming en wordt hierbij duidelijk vermeld welke beperkingen voor het gebruik gelden.

© Republiek Letland (2015)

Informatie die door de regering van de Letland ter beschikking is gesteld, is niet onderworpen aan auteursrechtelijke bepalingen. De informatie die is gepubliceerd op de Letse pagina’s van het Europees e-justitieportaal is derhalve vrij beschikbaar en mag worden gedownload, gereproduceerd, vertaald en/of aangepast in alle uitgaven, vormen en media voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

© Ministerie van Justitie van de Republiek Litouwen (2015)

De informatie die is verstrekt door de Republiek Litouwen wordt beschermd door de Litouwse wet inzake auteursrechten en naburige rechten en mag vrij worden gebruikt, mits de bron wordt vermeld.

© Groothertogdom Luxemburg (2015)

De reproductie van de inhoud en van de informatie op de pagina’s over Luxemburg en beheerd door de Luxemburgse staat of andere partijen is, tenzij anders aangegeven, onderworpen aan het Luxemburgs recht.

Tenzij anders wordt vermeld, is de reproductie van de informatie op de Luxemburgse pagina’s toegestaan voor niet-commerciële doeleinden, mits de bron uitdrukkelijk wordt vermeld.

Indien voorafgaande toestemming vereist is voor de reproductie of het gebruik van tekstuele en multimediale informatie (geluid, afbeeldingen, software enz.), zal deze toestemming de bovenstaande algemene toestemming ongedaan maken en expliciet de eventuele beperkingen op het gebruik vermelden.

De Luxemburgse staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie die op de Luxemburgse pagina’s is weergegeven. Opgemerkt dient te worden dat de op deze pagina’s gepubliceerde informatie niet noodzakelijkerwijs volledig, uitputtend, correct of actueel is. Indien de op deze pagina’s gepubliceerde teksten afwijken van de oorspronkelijke documenten, zijn de oorspronkelijke documenten zoals gepubliceerd in het Mémorial (Luxemburgs publicatieblad) van toepassing.

De pagina’s van de Luxemburgse staat verwijzen soms naar pagina’s die beheerd worden door andere partijen waarover Luxemburg geen controle uitoefent; Luxemburg aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

De Luxemburgse staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt aan computerfaciliteiten door het gebruik van pagina’s die door hem of anderen worden onderhouden.

De Luxemburgse staat is niet aansprakelijk indien de diensten op deze pagina’s, al dan niet tijdelijk, niet beschikbaar zijn.

De onderhavige afwijzing van aansprakelijkheid heeft niet ten doel om de eisen van de toepasselijke wetgeving te omzeilen of aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarin deze krachtens de genoemde wetgeving niet kan worden uitgesloten.

© Republiek Hongarije (2015)

Het hergebruik van documenten die worden beheerd door Hongarije of namens Hongarije door derde instanties die op deze website worden genoemd, is onderworpen aan de nationale auteursrechtelijke wetgeving, tenzij ander wordt vermeld. Tenzij anders wordt vermeld, is de private en officiële reproductie van de inhoud van Hongaarse pagina’s toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Voor elk ander gebruik is voorafgaande toestemming van de houders van de auteursrechten vereist.

© Republiek Malta (2015)

Auteursrechten/Toestemming voor reproductie

De regering van Malta en haar ministeries en departementen, alsmede de autoriteiten en de makers van de website, zetten zich samen in om de betrouwbaarheid van de informatie op deze website in stand te houden, maar kunnen niet garanderen dat de informatie die gepubliceerd is op sommige van hun websites of de informatie van externe links volledig, actueel en correct is. Daarom wordt er nadrukkelijk op gewezen dat de informatie die hierin wordt gevonden niet mag worden beschouwd als correcte en volledige informatie over welk onderwerp dan ook. Evenmin staan zij in voor de kwaliteit en de permanente toegankelijkheid van de website en zij kunnen niet garanderen dat er geen storingen zullen optreden als gevolg van technische problemen. Derhalve zijn zij niet aansprakelijk voor hinder, verlies of schade als gevolg van het gebruik van de informatie, aangezien de getoonde informatie uitsluitend bedoeld is als algemene leidraad. De regering van Malta behoudt zich het recht voor om zonder specifieke kennisgeving delen of hele pagina’s voor een tijdelijke periode te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen.

De regering van Malta en haar ministeries en departementen, alsmede de autoriteiten en de makers van de website, bieden geen kwaliteitscontrole met betrekking tot externe links. Indien de naam van een firma of handelsonderneming op de pagina’s wordt vermeld, mag dit niet worden opgevat als een aanbeveling van de producten en/of diensten van deze firma of handelsonderneming.

Deze pagina’s zijn niet bedoeld als juridisch advies. Het verlenen van juridisch advies blijft voorbehouden aan de beoefenaars van juridische beroepen.

Indien u op deze site informatie ontdekt die volgens u onjuist of misleidend is, stuur dan een e-mail naar de webmaster of klik op Reageer.

Het materiaal op deze website is onderworpen aan de bepalingen van de wet inzake auteursrechten, de wetgeving van Malta, de beleidsrichtlijnen en de verordeningen en alle internationale overeenkomsten waarin de regering van Malta wordt genoemd. De informatie op deze website is beschikbaar voor privégebruik en voor openbaar, niet-commercieel gebruik. De informatie mag ten behoeve van deze twee doeleinden kosteloos en zonder verzoek om toestemming van de regering van Malta worden gereproduceerd, op voorwaarde dat het gereproduceerde materiaal een waarheidsgetrouwe kopie is van het origineel en dat de regering van Malta als bron wordt vermeld. Het gereproduceerde materiaal mag in geen geval als de officiële versie worden aangeduid, zelfs niet als het is geproduceerd in samenwerking met of met de instemming van de regering van Malta.

© Koninkrijk der Nederlanden (2015)

Informatie die door de Nederlandse regering is verstrekt aan het publiek is niet onderworpen aan auteursrechtelijke voorwaarden, tenzij dit wordt vermeld. De informatie die is gepubliceerd op de Nederlandse pagina’s van het Europees e-justitieportaal is derhalve vrij beschikbaar en mag worden gedownload, gereproduceerd, vertaald en/of aangepast in alle uitgaven, vormen en media voor commerciële en niet commerciële doeleinden, tenzij in (bepaalde delen van) de verstrekte informatie een auteursrechtelijke bepaling is opgenomen.

© Republiek Oostenrijk (2015)

Alle artikelen die op deze website zijn gepubliceerd, worden beschermd door auteursrechten, waarbij alle rechten worden voorbehouden.

Informatie die op de Oostenrijkse pagina’s van het Europees e-justitieportaal is weergegeven, wordt beschouwd als openbare informatie en mag worden verspreid of gekopieerd, mits deze niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt en de bron wordt vermeld.

Hoewel het bondsministerie van Justitie (BMJ) alle redelijke inspanningen verricht om nauwkeurige en actuele informatie op de Oostenrijkse pagina’s van het Europees e-justitieportaal weer te geven, kan het niet instaan voor de nauwkeurigheid, de actualiteit of de volledigheid van deze informatie of voor informatie op andere websites waar met links naar wordt verwezen. Indien fouten aan het licht komen, worden deze zo spoedig mogelijk gecorrigeerd.

De informatie die via de Oostenrijkse pagina’s van het Europees e-justitieportaal ter beschikking wordt gesteld is van algemene aard en is dus niet afgestemd op specifieke, individuele eisen van personen, instanties of organisaties, is niet noodzakelijkerwijs nauwkeurig, volledig of actueel en is gedeeltelijk gelinkt met andere websites waarop het BMJ geen invloed uitoefent en waarvoor het BMJ niet verantwoordelijk is. Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van professionele (juridische) adviesdiensten. Indien u op zoek bent naar persoonlijk advies, neem dan altijd eerst contact op met een deskundige van het betreffende vakgebied. Indien u vragen hebt met betrekking tot rechtszaken, neem dan contact op met de bevoegde rechtbank. In het geval van verzoeken of aanvragen waarbij binnen een termijn moet worden gehandeld, dient in ieder geval eerst navraag te worden gedaan bij de bevoegde rechtbank of autoriteit.

Wij garanderen niet dat een document dat via de Oostenrijkse pagina’s van het Europees e-justitieportaal precies overeenkomt met de officiële aangenomen tekst. Uitsluitend wetgeving van de Republiek Oostenrijk die op de wettelijk voorgeschreven wijze is gepubliceerd in het Bundesgesetzblatt der Republik Österreich (Oostenrijks publicatieblad), is juridisch bindend.

Sommige documenten die via de Oostenrijkse pagina’s van het Europees e-justitieportaal toegankelijk zijn, verwijzen naar informatie die door andere organisaties is verstrekt. Het BMJ verleent geen garantie en is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, actualiteit of correctheid van de hierin verstrekte informatie.

© Ministerie van Justitie van Polen (2015)

De inhoud van deze website is uitsluitend bestemd voor informatiedoeleinden en mag niet worden beschouwd als advies. Het ministerie van Justitie verleent geen garantie en is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, de actualiteit of de toepasbaarheid van de inhoud.

Het ministerie van Justitie is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze website en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze informatie. Voor sommige delen van de inhoud of van de website kunnen aanvullend specifieke disclaimers of auteursrechtelijke bepalingen van toepassing zijn. De informatie op de Poolse pagina’s die niet is onderworpen aan specifieke disclaimers of auteursrechtelijke bepalingen, is vrij beschikbaar en mag worden gedownload, gereproduceerd, vertaald en/of aangepast in alle uitgaven, vormen en media voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

Het ministerie van Justitie aanvaardt geen aansprakelijkheid en sluit alle verplichtingen uit met betrekking tot het doorzoeken van deze website, het gebruik van informatie of het downloaden van materiaal van deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot aansprakelijkheid voor fouten, onnauwkeurigheden, ontbrekende gegevens of misleidende of lasterlijke verklaringen. De informatie op deze website kan opinies of standpunten bevatten die, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld, niet noodzakelijkerwijs overeenstemmen met die van het ministerie van Justitie.

Deze website bevat links naar externe websites waarover de diensten van het ministerie van Justitie geen controle hebben en waarvoor het ministerie van Justitie niet aansprakelijk is.

© Republiek Portugal (2015)

Het hergebruik door derden van de documenten die op dit portaal zijn gepubliceerd en die eigendom zijn van Portugal, is onderworpen aan auteursrechten en naburige rechten, alsmede aan industriële-eigendomsrechten uit hoofde van het Portugees recht, het EU-recht en de toepasselijke internationale overeenkomsten. De informatie op dit portaal is openbaar en mag, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, worden gereproduceerd en worden hergebruikt, mits de bron wordt vermeld. Indien voor de reproductie of het gebruik van tekst of multimediale informatie (geluid, beeld, computerprogramma’s enz.) voorafgaande toestemming is vereist, is de bovenstaande algemene toestemming niet van toepassing. Op verzoek kan specifieke toestemming worden gegeven voor het hergebruiken en reproduceren van documenten met informatie die onder de vastgestelde voorwaarden niet vrijelijk mag worden hergebruikt. Bij een specifieke toestemming wordt duidelijk vermeld welke beperkingen van toepassing zijn voor het gebruik van de documenten waar de toestemming voor geldt.

© Roemenië (2015)

Het hergebruik van documenten die worden beheerd door Roemenië of namens Roemenië door derde instanties die op deze website worden genoemd, is onderworpen aan de nationale auteursrechtelijke voorschriften, tenzij anders wordt vermeld. Tenzij anders wordt vermeld, is de reproductie van de inhoud van Roemeense pagina’s toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstuele en multimediale (beeld, geluid, software enz.) informatie voorafgaande toestemming moet worden verkregen, maakt deze toestemming de bovengenoemde algemene toestemming ongedaan en wordt hierbij duidelijk vermeld welke beperkingen voor het gebruik gelden.

© Republiek Slovenië (2015)

Het hergebruik van documenten die worden beheerd door de Sloveense regering of namens deze door derde instanties die op deze website zijn genoemd, is onderworpen aan de nationale auteursrechtelijke voorschriften, tenzij anders wordt vermeld. Tenzij anders wordt vermeld, is de reproductie van de inhoud van Sloveense pagina’s toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Deze reproductie is uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden.

Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstuele en multimediale (beeld, geluid, software enz.) informatie voorafgaande toestemming moet worden verkregen, maakt deze toestemming de bovengenoemde algemene toestemming ongedaan en wordt hierbij duidelijk vermeld welke beperkingen voor het gebruik gelden.

© Slowaakse Republiek (2015)

Het hergebruik van documenten die worden beheerd door de Slowaakse regering of namens deze door derde instanties die op deze website zijn genoemd, is onderworpen aan de Slowaakse auteursrechtelijke voorschriften, tenzij anders wordt vermeld. Beperkingen van auteursrechten, aan auteursrechten gerelateerde rechten en het sui generis databankenrecht zijn uitsluitend toegestaan in bijzondere gevallen zoals bepaald in de Wet inzake auteursrechten nr. 618/2003 Coll. zoals gewijzigd. Het gebruik van of het beschikken over inhoud op grond van de Wet inzake auteursrechten mag niet in strijd zijn met het oorspronkelijk bedoelde gebruik en mag de rechtmatige belangen van de rechthebbenden niet op onredelijke wijze schaden. In andere gevallen moet voorafgaande toestemming (vergunning) voor het gebruik van inhoud worden verkregen.

Klik op de volgende links voor meer informatie over Slowaakse wetgeving inzake auteursrechten:

in het Engels

in het Slowaaks

© Republiek Finland (2015)

De informatie die door de Finse regering op het Europees e-justitieportaal beschikbaar is gesteld, is openbaar en is niet onderworpen aan auteursrechtelijke bepalingen.

© Koninkrijk Zweden (2015)

Het materiaal dat gepubliceerd is op de Zweedse pagina’s van het Europees e-justitieportaal mag kosteloos worden gereproduceerd. De bron moet worden vermeld indien dit specifiek vereist is.

© Verenigd Koninkrijk (2015)

Informatie die wordt opgesteld door de regering van het Verenigd Koninkrijk wordt beschermd door het auteursrecht van de staat. Alle informatie is beschikbaar conform de Open Government Licence v3.0, tenzij anders wordt vermeld.

Laatste update: 06/06/2016

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.