Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Rättsligt meddelande

1. Ansvarsfriskrivning

2. Skydd av personuppgifter

3. Regler för skydd av personuppgifter

4. Meddelande om upphovsrätt


1. Ansvarsfriskrivning

1.1. Allmänt

De åsikter som uttrycks på den här webbplatsen är författarnas åsikter och motsvarar inte nödvändigtvis EU-kommissionens ståndpunkter. Det är visserligen EU-kommissionen som sköter webbplatsen, men ansvaret för innehållet delas mellan kommissionen och de enskilda medlemsländerna.

EU-kommissionen driver webbplatsen för att förbättra allmänhetens tillgång till gränsöverskridande rättvisa samt information om kommissionens initiativ och om EU-politik i allmänhet. Vi försöker att hålla informationen aktuell och korrekt. Om vi får reda på felaktigheter, försöker vi rätta till dem.

Alla interaktiva (elektroniska) tjänster tillhandahålls enligt principerna ”i befintligt skick” och ”efter bästa förmåga”. EU-kommissionen och leverantörer av uppgifter/tjänster frånsäger sig allt ansvar, antingen uttryckligen eller underförstått. Vi kan särskilt inte garantera att alla uppgifter är aktuella och korrekta, att tjänsten är tillgänglig utan avbrott eller att de länkade externa webbplatserna är tillgängliga.

EU-kommissionen frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador på grund av förvanskning eller förlust av data eller andra störningar som orsakas av avsiktlig eller oavsiktlig systemdrift. Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att inskränka EU-kommissionens ansvar i strid med tillämplig nationell lagstiftning eller att befria kommissionen från ansvar i de fall där friskrivning inte får ske enligt sådan lagstiftning. Tillämplig lag är belgisk lagstiftning och vid en eventuell tvist är de belgiska domstolarna behöriga.

EU-kommissionen får när som helst se över ansvarsfriskrivningen och de villkor som anges nedan utan att meddela det på förhand och du bör därför alltid kontrollera den senaste versionen av denna text som publiceras på webbplatsen.

1.2 Aspekter som gäller innehållet

Sidorna innehåller antingen information om EU eller information om medlemsländerna där varje enskild medlemsland (genom respektive myndighet) ansvarar för text och länkar på de egna sidorna. Vi vill påpeka följande om innehållet:

– Här finns bara allmän information som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk person.

– Informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, fullständig, korrekt eller aktuell.

– Ibland finns det länkar till externa webbplatser som EU-kommissionen varken har kontroll över eller tar något ansvar för.

– Informationen ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning. Om du behöver särskild rådgivning bör du vända dig till en kvalificerad fackman.

Alla personhänvisningar gäller både män och kvinnor, om inte annat tydligt framgår av sammanhanget.

Vissa av sidorna är maskinöversatta. Maskinöversättningar tillhandahålls tillfälligt och endast för att bidra till förståelsen av texten. Rättighetsinnehavarna till dessa sidor frånsäger sig allt ansvar för kvaliteten på maskinöversatta texter.

Vi kan inte garantera att ett dokument som finns på webbplatsen exakt återger den officiellt antagna texten. Endast EU-rättsakter som publicerats i EU:s officiella tidning har rättslig verkan (den tryckta utgåvan eller, sedan den 1 juli 2013, den elektroniska utgåvan). Vi strävar efter att undvika tekniska störningar. En del uppgifter eller information på webbplatsen kan dock ha skapats i filer eller format som inte är felfria. Vi kan inte garantera att tjänsten inte drabbas av avbrott eller inte påverkas på annat sätt.

1.3 Aspekter som gäller interaktiva tjänster

För alla interaktiva tjänster gäller följande villkor:

Genom att använda dessa tjänster samtycker du till att använda dem enbart för det avsedda ändamålet. Varken tjänsterna i sig eller de personuppgifter som de tillhandahåller får användas för andra avsikter eller ändamål, t.ex. affärsverksamhet, marknadsföring eller reklam.

All automatisk kopiering och/eller distribuering av uppgifter från de tjänster som tillhandahålls är förbjuden.

Du får gärna länka till europeiska e-juridikportalen.

Tjänstespecifika aspekter:

1.3.1 Sammankoppling av insolvensregister

Med hjälp av tjänsten hittar du information om insolvensförfaranden i de deltagande medlemsländernas nationella register. Det finns inget centralt insolvensregister för EU. Din begäran skickas till de nationella registren och du får svaret inom några sekunder. För närvarande tillhandahålls tjänsten enligt principen ”efter bästa förmåga”.

1.3.2 Hitta en advokat

”Hitta en advokat” är en tjänst som EU-kommissionen och deltagande nationella advokatsamfund erbjuder allmänheten.

1.3.3 Hitta en notarie

”Hitta en notarie” är en tjänst som EU-kommissionen, rådet för notarier i EU (CNUE) och andra deltagande nationella notariesamfund erbjuder allmänheten.

1.3.4 Ecli

EU-kommissionen och deltagande tillhandahållare av rättspraxis ger allmänheten tillgång till Ecli:s sökgränssnitt. Syftet är att underlätta tillgången till rättslig prövning i tvister som berör flera länder genom att göra det enkelt för EU:s medborgare och rättstillämpare att hitta rättsfall med ett Ecli-nummer.

1.3.5 Sökning på behörig domstol/behörig myndighet

Möjligheten att söka på behörig domstol/behörig myndighet är en tjänst som EU-kommissionen och deltagande nationella rättsliga myndigheter eller andra behöriga organ erbjuder allmänheten. Syftet är att underlätta tillgången till rättslig prövning i tvister som berör flera länder genom att göra det enkelt för EU:s medborgare och rättstillämpare att hitta behörig nationell domstol. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa behörighet.

1.3.6 Inlämning av fordringar på elektronisk väg (e-Codex)

Du kan lämna in din fordran elektroniskt med hjälp av e-Codex-tekniken (det gäller europeiska betalningsförelägganden och europeiska småmålsförfaranden) eftersom ett stort antal it-system som drivs både av EU-kommissionen och de nationella myndigheterna kopplats samman. I undantagsfall är det möjligt att din fordran inte når fram till domstolen i fråga. Du får ett bevis på överföringen (eller att överföringen misslyckats) när det är möjligt, men observera att i vissa medlemsländer visar detta endast att din fordran vidarebefordrats till det centrala nationella it-system som inrättats för detta. Det är inte alltid möjligt att bevisa att fordran överförts till domstolen.

Alla meddelanden om bevis på överföring eller mottagande av domstolens svar kommer att skickas till den e-postadress som är kopplad till det Ecas-konto som du loggat in med.

EU-kommissionen ansvarar inte för att överföringen av fordran misslyckats eller för att bevis om överföringen (eller om att överföringen misslyckats) inte skapats. Kommissionen ansvarar inte heller för att ett meddelande från domstolen om din fordran inte levererats eller för att du inte informerats om att ett sådant meddelande mottagits.

Meddelandena mellan dig och domstolen kommer att – utom vid force majeure – finnas tillgängliga i den europeiska e-juridikportalen under minst ett år, om du inte begär att de ska raderas. Spara en egen kopia av alla meddelanden som du vill ha tillgång till efter denna period. EU-kommissionen ansvarar inte för eventuella skador som du eventuellt drabbas av på grund av att meddelandena mellan dig och domstolen tillfälligt eller permanent inte är tillgängliga eller för att du på förhand inte meddelats om att meddelandena raderas.

1.3.7. Elektronisk signatur

Fordringar som lämnas in elektroniskt (via e-Codex) måste undertecknas elektroniskt innan de kan skickas via den europeiska e-juridikportalen. Det finns ett verktyg i portalen för detta men det är inte obligatoriskt att använda verktyget utan du kan underteckna fordran elektroniskt med egna hjälpmedel och ladda upp den till portalen. EU-kommissionen ansvarar inte för eventuella skador som du drabbas av på grund av att domstolen eller någon annan part inte godkänner en elektronisk signatur som skapats med hjälp av det verktyg som finns på den europeiska e-juridikportalen.

Till början

2. Skydd av personuppgifter

2.1. Syftet med den europeiska e-juridikportalen

Tanken med den europeiska e-juridikportalen är att samla all information om det europeiska rättssystemet och de europeiska rättsliga förfarandena på ett enda ställe. Målgruppen är enskilda, företag, rättstillämpare och rättsväsendet. Enskilda ska ha samma möjlighet till rättslig prövning i andra EU-länder som i sitt hemland. Portalen bidrar till att undanröja hinder för detta, exempelvis genom att ge information på 23 språk och en mängd länkar till relevanta webbplatser och dokument.

Ansvaret för materialet på den europeiska e-juridikportalen och driften av portalen delas mellan EU-kommissionen och de enskilda medlemsländerna, men EU-kommissionen är registeransvarig för portalen.

2.2. Rättslig grund

All behandling av personuppgifter som har samband med organiseringen och förvaltningen av den europeiska e-juridikportalen och som EU-kommissionen ansvarar för omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter och kommissionens beslut 2014/333/EU om skydd av personuppgifter i den europeiska e-juridikportalen.

2.3. Vilka uppgifter behandlar EU-kommissionen i den europeiska e-juridikportalen?

Namnen och e-postadresserna till dem som äger rätten till webbsidor och länkar behandlas av portalen. Dessutom kan viss information om medlemsländernas behöriga domstolar/enheter innehålla personuppgifter (namn, epost-adress, telefonnummer) om en fysisk person har angetts som kontakt. Alla sådana uppgifter lagras i en databas i EU-kommissionens datacentral i Luxemburg.

Vi använder en temporär funktion som hämtar (utan att lagra) personuppgifter från EU-kommissionens autentiseringstjänst, Ecas. Personuppgifter, såsom förnamn, efternamn och e-postadress, samlas in och behandlas av Ecas för registreringsändamål. Information om hur personuppgifterna behandlas av Ecas ges separat i en mer utförlig redogörelse för skyddet av personuppgifter. Mer information finns på https://webgate.ec.europa.eu/cas/privacyStatement.html.

Personuppgifter behandlas också för att ge tillgång till sammankopplade nationella databaser, t.ex. Hitta en jurist, Hitta en notarie, Sammankoppling av insolvensregister (IRI), sökmotorn Europeisk identifikationskod för rättspraxis (Ecli), dynamiska formulär och inlämning av fordringar på elektronisk väg (e-Codex). Därvid gäller följande:

 • Uppgifterna om advokater hämtas från de deltagande advokatsamfundens register.
 • Uppgifterna om notarier hämtas från de deltagande nationella notariesamfundens egna register och vidarebefordras till EU-kommissionen av rådet för notarier och andra behöriga organ.
 • Uppgifterna i IRI hämtas från nationella insolvens- och företagsregister.
 • Personuppgifter som utgör en del av rättsliga avgöranden och som behandlas inom ramen för Ecli levereras av rättsliga och andra behöriga organ.
 • Dynamiska formulär behandlar personuppgifter som lämnats av slutanvändarna (t.ex. namn, adress, telefonnummer, bankkontouppgifter osv.).
 • Uppgifter som behandlas inom ramen för e-Codex hämtas från användarnas kommunikation med de nationella domstolarna. Dessutom används tekniska uppgifter för att identifiera deltagarna i systemet, som i vissa fall kan innehålla personlig information, t.ex. e-postadresser eller Ecas-konton (EU-kommissionens autentiseringssystem).

2.4. Varför behandlas personuppgifter?

Personuppgifter samlas in för att de ansvariga för webbsidorna och länkarna ska kunna kontaktas med e-post och omfattas av administrativa åtgärder, som en del av portalens stödsystem. Vi samlar också in personuppgifter (via Ecas) för att skicka e-post till de användare som prenumererar på särskilda ämnesområden i portalen eller för att skicka uppdateringar till dem. Uppgifterna behandlas också för att kunna hantera roller och rättigheter och förvalta innehållet.

För funktionerna Hitta en advokat, Hitta en notarie, IRI och Ecli behandlar EU-kommissionen personuppgifter i portalen endast för att ge tillgång till sammankopplade nationella databaser med personuppgifter. EU-kommissionen ansvarar endast för att tillhandahålla it-infrastrukturen för funktionerna och har inget ansvar för innehållet i databaserna.

EU-kommissionen behandlar även personuppgifter i portalen när det är nödvändigt för att tillhandahålla interaktiva tjänster som gör att användarna kan kommunicera direkt med behöriga myndigheter i ett annat EU-land.

2.5. Vem har tillgång till personuppgifterna?

Personuppgifterna om de som ansvarar för webbsidorna och länkarna är tillgängliga för EU-kommissionens personal (generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor, enhet B2) och behörig personal med ansvar för systemadministration och tekniskt stöd. Sådana personuppgifter avseende EU-ländernas webbsidor är dessutom tillgängliga för den personal i länderna som ansvarar för respektive webbsidor.

EU-kommissionen gör även kontinuerligt säkerhetsbedömningar under arbetet med sammankopplingen av nationella databaser. Endast allmänt tillgänglig information i de sammankopplade nationella databaserna kan nås via portalen. Det går inte att kombinera information från olika sammankopplade nationella databaser för olika ändamål via portalen.

2.6. Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna om de som ansvarar för webbsidorna och länkarna sparas i en lokal databas så länge som de är relevanta för portalen och de sparas inte längre än nödvändigt. Behovet att fortsätta att spara dessa personuppgifter prövas en gång om året i samband med den årliga uppdateringen av innehållet i portalen. I praktiken sparas därför uppgifterna i ett år och en eventuell förlängning sker automatiskt efter att en manuell prövning gjorts. Vad gäller registrerade användare sparas endast deras personliga e-postadresser. Namn eller andra personuppgifter sparas inte. De registrerade användarnas uppgifter raderas på begäran.

Rättsliga avgöranden som tillhandahålls inom ramen för Ecli kan innehålla personuppgifter som omfattas av nationell lagstiftning om uppgiftsskydd och är föremål för relevanta lagringsperioder. De nationella dataleverantörerna ansvarar för att ta bort rättsfall när de inte längre ska finnas i systemet.

Personuppgifter i kommunikationen mellan användaren och domstolen, inom ramen för elektronisk inlämning av fordringar (e-Codex), lagras av EU-kommissionen i en särskild databas i krypterad form medan de är relevanta. Du kan när som helst begära att uppgifterna raderas.

Inga andra personuppgifter lagras i portalens databas.

2.7. Hur skyddas personuppgifterna mot dataintrång?

Uppgifterna samlas in, behandlas och lagras på ett säkert sätt. Den europeiska e-juridikportalen är skyddad genom en rad tekniska åtgärder. En strikt tilldelning av roller och rättigheter garanterar att de autentiserade användarna endast har den tillgång och de tillstånd som är nödvändiga. Alla överföringar av uppgifter sker via krypterade förbindelser. Fjärråtkomst och fysisk åtkomst till portalens databas säkras via nätverkssegmentering, brandväggar och kompletterande mekanismer som EU-kommissionens datacentral står för. Utöver användarna av portalens sökfunktioner har endast en begränsad användargrupp tillgång till personuppgifter enligt punkt 2.5 ”Vem har tillgång till personuppgifterna?”

Personuppgifter i kommunikationen mellan användare och domstolar lagras av EU-kommissionen i krypterad form i en särskild databas.

2.8. Hur får jag tillgång till mina personuppgifter?

Om du vill kontrollera vilka personuppgifter som registrerats eller om du vill ändra, rätta eller radera uppgifterna kan du mejla den registeransvariga och förklara hur du vill att dina uppgifter ska behandlas (se adress nedan under ”Kontaktuppgifter”). Din begäran kommer att behandlas inom tio arbetsdagar från mottagandet.

2.9. Kontaktuppgifter

Europeiska e-juridikportalen förvaltas av EU-kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor, Enhet B.2: Europeiska åklagarmyndigheten och straffrättsliga frågor. Enhetschef Alexandra Jour-Schroeder är registeransvarig.

Kontaktuppgifter:

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor
Enhet B.2 Europeiska åklagarmyndigheten och straffrättsliga frågor
1049 Bryssel
Belgien

JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu

Om du vill klaga på EU-kommissionens databehandling kan du kontakta Europeiska datatillsynsmannen:

Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)
Rue Wiertz 60 (MO 63)
1047 Bryssel
Belgien

Tfn: +32 2 283 19 00
fax: +32 2 283 19 50

Till början

3. Regler för skydd av personuppgifter

EU skyddar din personliga integritet. Skyddet för enskilda då EU-institutionerna behandlar personuppgifter grundas på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000.

Skyddet gäller EU-institutionernas samtliga webbplatser inom EU-domänen.

Du kan besöka de flesta av våra webbplatser utan att uppge några personuppgifter, men ibland krävs personuppgifter för att få tillgång till vissa e-tjänster.

På webbplatser där personuppgifter krävs, behandlas dessa enligt förordningen ovan. I de specifika reglerna för skydd av personuppgifter beskrivs dessutom hur personuppgifter behandlas på just den webbplatsen.

Regler för hantering av personuppgifter:

 • För varje e-tjänst finns en registeransvarig som bestämmer hur och varför personuppgifterna behandlas och ser till att tjänsten är förenlig med personuppgiftsskyddet.
 • Varje institution har ett uppgiftsskyddsombud som ser till att förordningen tillämpas. Ombudet ger också råd till de registeransvariga om hur de ska uppfylla sina skyldigheter (se artikel 24 i förordningen).
 • Europeiska datatillsynsmannen är en oberoende tillsynsmyndighet för alla institutioner (se artiklarna 41–45 i förordningen).
 • Många webbplatser på eu-domänen har länkar till externa webbplatser. Eftersom vi inte har något inflytande över dem, uppmanar vi dig att läsa deras bestämmelser om personuppgiftsskydd.

Vad är en e-tjänst?

E-tjänsterna på europa.eu ska förbättra EU-institutionernas kommunikation med allmänheten och företagen.

Det finns tre typer av e-tjänster:

 1. Informationstjänster som hjälper allmänheten, medier, företag, myndigheter och andra beslutsfattare att få tag på information och därmed bidrar till att öka insynen i EU:s politik och verksamhet.
 2. Interaktiva kommunikationstjänster för bättre kontakter med allmänheten, civilsamhället, näringslivet och myndigheter för att underlätta samråd och andra möjligheter att påverka EU:s verksamhet.
 3. Förmedlingstjänster för kontakter med EU om t.ex. upphandling, finansiella transaktioner, rekrytering, anmälan till olika evenemang och tillgång till handlingar.

Särskilda regler för skydd av personuppgifter.

I ett särskilt meddelande om skydd av personuppgifter finns följande information:

 • Vilka uppgifter som samlas in, för vilket ändamål och med vilka tekniska hjälpmedel. Vi samlar in personuppgifter endast om det är nödvändigt för att uppfylla ett särskilt ändamål. Uppgifterna kommer inte att återanvändas på ett sätt som strider mot detta ändamål.
 • Till vem uppgifterna får lämnas ut. Vi lämnar bara ut uppgifter till tredje part om det behövs för ändamålet och till angivna (kategorier av) mottagare. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
 • Hur du kan se, kontrollera och rätta dina uppgifter. Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas om du har starka och motiverade skäl för detta, utom då uppgifterna har samlats in för att uppfylla en rättslig skyldighet eller fullgöra ett avtal där du är part eller om de ska användas för ett ändamål som du uttryckligen har samtyckt till.
 • Hur länge personuppgifterna sparas. Vi sparar uppgifterna endast så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet för insamlingen eller för ytterligare behandling.
 • Vad som görs för att förhindra missbruk och obehörig åtkomst.
 • Vem du kan kontakta om du har frågor eller klagomål.

Hur behandlar vi dina mejl?

Alla webbsidor på europa.eu har en kontaktfunktion så att du kan skicka dina kommentarer till en särskild mejladress. När du skickar ett mejl samlar vi bara in dina personuppgifter om det behövs för att svara. Om de ansvariga för brevlådan inte kan svara, skickar de vidare ditt mejl till en annan avdelning. Du får besked om detta via mejl. Mejl via webbplatsen sparas inte.

Om du har frågor om hur ditt mejl och dina personuppgifter behandlas kan du ställa dem i ditt mejl.

Till början

4. Meddelande om upphovsrätt

© Europeiska unionen (2015)

Vidareutnyttjandet av EU-kommissionens handlingar eller handlingar som EU:s publikationsbyrå publicerar på kommissionens vägnar omfattas av kommissionens beslut av den 7 april 2006 (2006/291/EG, Euratom) om vidareutnyttjande av kommissionens information. Det kostar inget att vidareutnyttja handlingarna.

Återgivning är tillåten med angivande av källan, om inte annat anges. I de fall förhandstillstånd krävs för att återge eller använda texter eller multimedia (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet ha företräde före det ovannämnda allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska tydligt anges.

© Belgien (2015)

Vidareutnyttjandet av informationen på de belgiska sidorna på denna webbplats regleras i belgisk lagstiftning, särskilt lagen av den 30 juni 1994 om upphovsrätt och liknande rättigheter (Loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins). Enligt lagen får informationen vidareutnyttjas med förhandstillstånd från upphovsrättsinnehavaren, om inte annat anges. Enligt artikel 8.2 i samma lag omfattas officiella handlingar från myndigheter inte av upphovsrätten. Med officiella handlingar från myndigheter avses myndighetsakter som har rättslig verkan (lagar, parlamentariska förarbeten, beslut av domstolar osv.). I artikel 21.1 föreskrivs att citat ur ett lagligen publicerat verk i kritik-, debatt-, recensions- eller undervisningssyfte liksom i vetenskapligt syfte, som sker enligt vedertagna yrkesregler och i en omfattning som kan motiveras av ändamålet, inte innebär en överträdelse av upphovsrätten. Vid citat enligt föregående mening ska om möjligt källan och upphovsmannens namn anges.

De webbsidor som de belgiska sidorna länkar till omfattas av egna upphovsrättsklausuler. De belgiska domstolarna är behöriga att avgöra alla upphovsrättsliga krav som gäller uppgifter på de belgiska sidorna.

© Bulgarien (2015)

All information från Bulgariens myndigheter är offentlig. Den information som publiceras på de bulgariska sidorna i e-juridikportalen är fritt tillgänglig och får laddas ned, återges, översättas och bearbetas i alla typer av publikationer och medier för icke-kommersiellt bruk, med undantag för material som uttryckligen omfattas av en upphovsrättslig klausul eller för vilket upphovsrättsinnehavarens förhandstillstånd krävs.

© Tjeckien (2015)

Vidareutnyttjandet av material som tillhör de tjeckiska myndigheterna eller tredje part på myndigheternas vägnar och publiceras på denna webbplats omfattas av nationella upphovsrättsliga regler om inte annat anges. Det är är tillåtet att återge material på de tjeckiska sidorna med angivande av källan om inte annat anges, dock endast för icke-kommersiella ändamål.

I de fall förhandstillstånd krävs för att återge eller använda texter eller multimedia (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet ha företräde före det ovannämnda allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska tydligt anges.

© Danmark (2015)

De danska myndigheternas information som finns i den europeiska e-juridikportalen omfattas inte av upphovsrättsliga regler.

© Tyskland (2015)

Tredje parts idareutnyttjande av det material som finns på denna webbplats och tillhör Tyskland omfattas av upphovsrättsliga bestämmelser enligt tysk lag, EU-lag och internationella överenskommelser. Vi ansvarar inte för utelämnanden, redigeringsmisstag, tekniska misstag eller fel i informationen på denna webbplats.

Vi kan inte garantera, vare sig uttryckligen eller underförstått, att informationen på externa webbplatser är fullständig och riktig.

De som driver webbplatser är enligt allmän lag ansvariga för det material som de publicerar på sina webbplatser. Detta ”egna material” ska skiljas från länkar till material på externa webbplatser.

Länkar till externa webbplatser ges endast i informationssyfte.

Ansvaret för materialet på externa webbplatser ligger helt och hållet hos den som tillhandahåller detta material. Externa webbplatser granskas och kontrolleras noggrant innan vi skapar länkar till dem. Vi kan dock varken uttryckligen eller underförstått garantera att informationen via externa länkar är fullständig eller riktig. Materialet på externa webbplatser kan ändras när som helst utan de tyska myndigheternas vetskap.

Vi betonar att vi inte har någon kontroll över utformningen av och materialet på de externa webbplatser som nås via den här webbplatsen. Länkarna innebär inte att vi godkänner de länkade webbplatserna och materialet på dem. Denna förklaring gäller alla sidor på denna webbplats och alla länkar som den innehåller.

Meddela kontaktpunkten redaktion@justiz.de om länkarna leder till webbplatser vars innehåll anses anstötligt.

De tyska sidornas webbredaktörer förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra, komplettera eller ta bort information på denna webbplats.

Mer information.

© Estland (2015)

De estniska myndigheternas information omfattas av upphovsrättsliga bestämmelser. All information på Estlands sidor i juridikportalen är dock fritt tillgänglig och får laddas ned, återges, översättas och bearbetas i alla typer av publikationer och medier för kommersiellt eller icke-kommersiellt bruk, under förutsättning att källan anges och att materialets upphovsrättsliga status klargörs. Informationen måste återges oförändrad och får inte användas i vilseledande sammanhang.

© Irland (2015)

Irlands material på webbplatsen omfattas av den irländska upphovsrätten i enlighet med 2000 års lag om upphovsrätt och närstående rättigheter (Copyright and Related Rights Acts 2000). Materialet får laddas ned och skrivas ut endast för personligt bruk. Om materialet sprids till andra ska källan och materialets upphovsrättsliga status anges.

Tillstånd att återge material som omfattas av den irländska upphovsrätten gäller inte annat material på denna webbplats som kan omfattas av tredje parts upphovsrätt. Tillstånd att återge sådant material måste inhämtas från de berörda upphovsrättsinnehavarna.

© Grekland (2015)

De grekiska myndigheternas information i juridikportalen omfattas inte av upphovsrättsliga bestämmelser. Vissa externa länkar kan dock vara upphovsrättsligt skyddade. I de fall förhandstillstånd krävs för att återge eller använda texter eller multimedia (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet ha företräde före det ovannämnda allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska tydligt anges.

© Spaniens justitieministerium (2015)

Tillgång till och användning av det spanska materialet på juridikportalen beviljas av det spanska justitieministeriet och de organ som samarbetar med justitieministeriet och skyddas enligt bestämmelser om upphovsrätt och industriellt rättsskydd. Det är förbjudet att använda, återge, sprida, offentliggöra eller ändra detta material eller vidta andra liknande åtgärder utan uttryckligt tillstånd från justitieministeriet. Användarlicens för materialet på denna portal beviljas endast för nedladdning och privat bruk av materialet och förutsatt att det inte ändras på något sätt.

© Frankrike (2015)

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt material på denna webbplats tillhör Frankrikes justitieministerium och/eller materialets upphovsmän och rättighetsinnehavare och skyddas av franska och internationella immaterialrättsliga bestämmelser, särskilt den franska lagen om immateriella rättigheter.

Det gäller bland annat webbplatsens redaktionella utformning, layout och den programvara som behövs för användningen samt logotyper, bilder, foton och all slags grafik.

Justitieministeriet ger användarna tillstånd att endast titta på materialet. Detta utesluter vidareutnyttjande av hela eller delar av materialet på denna webbplats för samtliga ändamål.

Det är endast tillåtet att återge material i digital form på dator genom att titta på webbplatsens sidor i en webbläsare.

All kopiering av hela eller delar av webbplatsen utan uttryckligt tillstånd från justitieministeriet är förbjuden och utgör en överträdelse som är straffbar enligt artikel L335-2 och följande artiklar i den franska upphovsrättslagen (Code de la propriété intellectuelle).

Franska upphovsrättslagen.

Kapitlet med straffrättsliga bestämmelser.

© Italien (2015)

Vidareutnyttjandet av dokument som tillhör det italienska justitieministeriet eller andra offentliga myndigheter eller tredje part på dess vägnar och som finns på denna webbplats omfattas av nationella upphovsrättsliga regler om inte annat anges.

Det är tillåtet att återge innehållet på det italienska justitieministeriets och andra offentliga myndigheters sidor med angivande av källan om inte annat anges.

I de fall förhandstillstånd krävs för att återge eller använda texter eller multimedia (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet ha företräde före det ovannämnda allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska tydligt anges.

© Cypern (2015)

Vidareutnyttjandet av material som tillhör Cypern eller tredje part på dess vägnar och som finns på denna webbplats omfattas av nationella upphovsrättsliga regler om inte annat anges. Det är tillåtet att återge materialet på de cypriotiska sidorna med angivande av källan om inte annat anges. I de fall förhandstillstånd krävs för att återge eller använda texter eller annat material (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet gälla framför det ovannämnda allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska tydligt anges.

© Lettland (2015)

De lettiska myndigheternas information är offentlig och omfattas inte av upphovsrättsliga bestämmelser. Följaktligen är all information på de lettiska sidorna i juridikportalen fritt tillgänglig och får laddas ned, återges, översättas och bearbetas i alla typer av publikationer och medier för kommersiellt och icke-kommersiellt bruk.

© Litauens justitieministerium (2010)

Litauens information är skyddad enligt landets lagstiftning om upphovsrätt och närstående rättigheter och får återges fritt förutsatt att källan anges.

© Storhertigdömet Luxemburg (2015)

Återgivande av det innehåll som finns på de luxemburgska sidorna och som förvaltas av Luxemburg eller tredje part omfattas, om inte annat anges, av luxemburgsk rätt.

Om inte annat anges är det tillåtet att återge informationen på de luxemburgska sidorna för icke-kommersiella ändamål om källan uttryckligen anges.

I de fall förhandstillstånd krävs för återgivande eller användning av texter eller multimediainnehåll (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet gälla framför det allmänna tillståndet och alla eventuella begränsningar av användningen ska anges i förhandstillståndet.

Luxemburg frånsäger sig allt ansvar för användningen av informationen på de luxemburgska sidorna. Observera att informationen inte nödvändigtvis är fullständig, uttömmande, riktig eller aktuell. Vid skillnad mellan en text som publiceras på dessa sidor och originaltexten är det den originaltext som offentliggjorts i Luxemburgs officiella tidning Mémorial som gäller.

På portalens luxemburgska sidor finns länkar till webbsidor som drivs av tredje part. Luxemburg har ingen kontroll över dessa sidor och frånsäger sig allt ansvar för dem.

Luxemburg ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå på användarens datorutrustning vid användning av sidor som tillhör Luxemburg eller tredje part.

Luxemburg frånsäger sig allt ansvar vid driftstopp på denna webbplats, även ett tillfälligt stopp.

Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att kringgå kraven i tillämplig lagstiftning eller att utesluta ansvar enligt gällande lagstiftning.

© Ungern (2015)

Vidareutnyttjandet av dokument som tillhör Ungern eller tredje part på dess vägnar och som finns på denna webbplats omfattas av ungerska upphovsrättsliga lagar om inte annat anges. Det är tillåtet att återge materialet på de ungerska sidorna i privata och officiella sammanhang med angivande av källan om inte annat anges. All övrig användning förutsätter förhandstillstånd från rättsinnehavaren.

© Malta (2015)

Upphovsrätt/Tillstånd att återge material

Maltas regering, dess ministerier och avdelningar, myndigheter och webbsidornas författare försöker se till att uppgifterna på webbplatsen är tillförlitliga men kan inte garantera att informationen på sidorna eller på externa länkar är fullständig, uppdaterad och korrekt. De kan inte heller garantera kvaliteten på uppgifterna, att de är ständigt tillgängliga eller att webbplatsen inte drabbas av avbrott på grund av tekniska problem. De ansvarar därför inte för eventuell skada eller förlust till följd av att informationen används eftersom den enbart är en allmän vägledning. Maltas regering förbehåller sig rätten att under en övergångsperiod ändra, lägga till eller stryka delar av eller hela sidor utan att i förväg särskilt meddela om detta.

Maltas regering, dess ministerier och avdelningar, myndigheter och webbsidornas författare kontrollerar inte kvaliteten på externa länkar. Namn på företag eller näringsidkare på dessa sidor ska inte betraktas som en rekommendation av de varor eller tjänster som de erbjuder.

Syftet med dessa sidor är inte att tillhandahålla juridisk rådgivning. Det är juristkårens uppgift.

Om du anser att informationen på någon av sidorna är felaktig kan du mejla webbansvariga eller fylla i formuläret.

Materialet på denna webbplats omfattas av bestämmelserna i upphovsrättslagen (Copyright Act), Maltas lagar och andra författningar samt alla internationella överenskommelser som undertecknats av Maltas regering. Informationen på webbplatsen får användas för privat och offentligt icke-kommersiellt bruk. För dessa syften får materialet återges kostnadsfritt och utan särskilt tillstånd från Maltas regering, förutsatt att det överensstämmer fullt ut med originalet och att Maltas regering anges som källa. Det får varken anges att det material som återges utgör en officiell version eller att det återges i samarbete med eller med tillstånd från Maltas regering.

© Nederländerna (2015)

De nederländska myndigheternas information för allmänheten omfattas inte av upphovsrättsliga bestämmelser om inte detta anges. Följaktligen är den information som läggs ut på de nederländska sidorna i den europeiska e-juridikportalen fritt tillgänglig och får laddas ned, återges, översättas och bearbetas i alla typer av publikationer, former och medier för kommersiellt och icke-kommersiellt bruk, såvida inte informationen i fråga (eller delar av den) innehåller en upphovsrättslig klausul.

© Österrike (2015)

Allt material som publiceras på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat. Alla rättigheter förbehålls.

Informationen på portalens österrikiska sidor är offentlig information och får fritt spridas och kopieras under förutsättning att den inte används för kommersiella syften och att källan anges.

Det federala justitieministeriet (BMJ) försöker se till att informationen är korrekt och aktuell. BMJ kan dock inte ansvara för att denna information eller informationen på andra webbplatser som sidorna länkar till är riktig, aktuell eller fullständig. Misstag eller felaktigheter som upptäcks rättas till så fort som möjligt.

Informationen på portalens österrikiska sidor är allmän och därför inte anpassad till enskilda personers, företags eller organisationers specifika situation. Den är inte nödvändigtvis korrekt, fullständig eller aktuell. I vissa fall finns det länkar till andra webbplatser som inte kan påverkas av justitieministeriet och som inte ligger inom dess ansvarsområde. Informationen är inte avsedd att ersätta yrkesmässig (juridisk) rådgivning. Om du behöver personlig rådgivning bör du i första hand kontakta en expert på det berörda området. Om du är part i en rättsprocess bör du ställa frågor till den behöriga domstolen. När det gäller framställningar och ansökningar som ska lämnas inom en viss tidsfrist bör du alltid i första hand vända dig till den behöriga domstolen eller myndigheten.

Vi kan inte garantera att ett dokument som publiceras på portalen exakt stämmer överens med den officiellt antagna texten. De enda österrikiska rättsakter som är rättsligt bindande är de som publicerats i Österrikes officiella tidning Bundesgesetzblatt der Republik Österreich.

I vissa dokument hänvisas till uppgifter som lämnats av andra organisationer. Justitieministeriet kan inte garantera att dessa uppgifter är korrekta, aktuella eller riktiga.

© Polens justitieministerium (2015)

Materialet på denna webbplats är endast avsett som allmän information och utgör inte juridisk rådgivning. Justitieministeriet kan inte garantera att materialet är riktigt, aktuellt eller tillämpligt.

Justitieministeriet frånsäger sig allt ansvar för materialet på webbplatsen. För vissa delar av materialet eller webbplatsen kan särskilda ansvarsfriskrivningar och upphovsrättsliga bestämmelser gälla. All information på de polska sidorna som inte omfattas av särskilda ansvarsfriskrivningar eller upphovsrättsliga regler är fritt tillgänglig och får laddas ned, återges, översättas och bearbetas i alla typer av publikationer och medier för kommersiellt och icke-kommersiellt bruk.

Justitieministeriet frånsäger sig allt ansvar för besök på denna webbplats, användning av informationen eller nedladdning av material. Denna ansvarsfriskrivning omfattar bland annat, men inte uteslutande, ansvar för misstag, felaktigheter, utelämnanden och vilseledande eller ärekränkande påståenden. Informationen på denna webbplats kan innehålla åsikter och synpunkter som, om inte annat uttryckligen anges, inte nödvändigtvis motsvarar justitieministeriets åsikter.

Webbplatsen innehåller länkar till externa webbplatser som justitieministeriet inte har kontroll över och för vilka justitieministeriet frånsäger sig allt ansvar.

© Portugal (2015)

Tredje parts vidareutnyttjande av material på denna portal som tillhör Portugal omfattas av tillämpliga bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter och industriellt rättsskydd i portugisisk lagstiftning, EU-rätten och tillämpliga internationella överenskommelser. Uppgifterna på portalen är offentliga och får, om inte annat anges, återges och vidareutnyttjas med angivande av källan. Om förhandstillstånd krävs för att återge eller använda texter eller multimedia (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.), tillämpas inte ovannämnda allmänna tillstånd. Ett särskilt tillstånd att vidareutnyttja eller återge materialet kan beviljas på begäran förutsatt att det anges att informationen inte får vidareutnyttjas fritt. I tillståndet ska tydligt fastställas vilka restriktioner som gäller för användningen av de dokument som det omfattar.

© Rumänien (2015)

Vidareutnyttjandet av dokument som tillhör Rumänien eller tredje part på dess vägnar och som finns på denna webbplats omfattas av nationella upphovsrättsliga regler om inte annat anges. Det är tillåtet att återge materialet på de rumänska sidorna med angivande av källan om inte annat anges. I de fall förhandstillstånd krävs för att återge eller använda texter eller multimedia (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet ha företräde före det ovannämnda allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska anges tydligt.

© Slovenien (2015)

Vidareutnyttjandet av material som tillhör slovenska myndigheter eller tredje part på dess vägnar och som finns på denna webbplats omfattas av nationella upphovsrättsliga regler om inte annat anges. Det är tillåtet att återge innehållet på de slovenska sidorna med angivande av källan om inte annat anges, dock endast för icke-kommersiella ändamål.

I de fall förhandstillstånd krävs för att återge eller använda texter eller multimedia (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet ha företräde före det ovannämnda allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska anges tydligt.

© Slovakien (2015)

Vidareutnyttjandet av material som tillhör Slovakien eller tredje part på dess vägnar och som finns på denna webbplats omfattas av slovakiska upphovsrättsliga regler om inte annat anges. Begränsningar av upphovsrätten, närstående rättigheter och sui generis-rättigheter för databaser tillåts bara i vissa fall som anges i den slovakiska upphovsrättslagen nr 618/2003 Coll. i dess ändrade lydelse. Användning eller förfogande över material som omfattas av upphovsrättslagen får inte strida mot vad som kan anses vara det normala ändamålet och får inte i orimlig omfattning skada rättighetsinnehavarens legitima intressen. I övriga fall ska förhandstillstånd för användning av materialet (licens) inhämtas.

Läs mer om den slovakiska upphovsrättslagen:

på engelska

på slovakiska

© Finland (2015)

De finska myndigheternas information på juridikportalen är offentlig och omfattas inte av upphovsrättsliga bestämmelser.

© Sverige (2015)

Sveriges material på juridikportalen får återges fritt. Källan måste citeras om detta särskilt anges.

© Crown copyright (2015)

Information som publiceras av de brittiska myndigheterna skyddas av den statliga upphovsrätten enligt Crown copyright. Allt material finns på Open Government Licence v3.0, om inte annat anges.

Senaste uppdatering: 06/06/2016

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.